Spausdinti

 (Suvestinė redakcija)

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
1991 m. lapkričio 25 d. protokoliniu nutarimu*

Lietuvos ukrainų pavardžių ir vardų rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase
taisyklės

Šios taisyklės taikomos tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos piliečio pasas išduodamas remiantis dokumentais, kurie neturi lietuviškų įrašų ir turi ukrainiškus įrašus.

I. Taisyklėse nurodomi įsidėmėtini ukrainų kalbos rašmenų transkribavimo atvejai.

Originali forma – sulietuvinta forma (nesugramatinta – sugramatinta)

Balsės

i – i:

Iван – Ivan – Ivanas
Iзай – Izaj – Izajus
Бiлик – Bilyk – Bilykas
Матвiйчук – Matvijčuk – Matvijčukas

и – y:

Ярина – Jaryna – Jaryna
Юзич – Juzyč – Juzyčius
Давидович – Davydovyč – Davydovyčius

ï – ji:

Ïвженко – Jivženko – Jivženka
Сингаïвський – Synhajivskij – Synhajivskis
Грицаïшин – Hrycajišyn – Hrycajišinas
Матвïïв – Matvijiv – Matvijivas
Переïденко – Perejidenko – Perejidenka
Гоïн – Hojin – Hojinas

e – e po priebalsės:

Середа – Sereda – Sereda
Олександр – Oleksandr – Oleksandras
Семенюк – Semeniuk – Semeniukas

e – je žodžio pradžioje:

Егрешiй – Jehrešij – Jehrešijus
Ечкало – Ječkalo – Ječkala
Ечко – Ječko – Ječka

є – je:

Євген – Jevhen – Jevhenas
Єва – Jeva – Jeva
Євсеєнко – Jevsejenko – Jevsejenka
Горднко – Hordijenko – Hordijenka
Коломць – Kolomijec – Kolomijecis
Миколаєць – Mykolajec – Mykolajecis
Воєвiдка – Vojevidka – Vojevidka

я – ja žodžio pradžioje, po balsės, po ъ ir po apostrofo:

Ярина – Jaryna – Jaryna
Ярема – Jarema – Jarema
Ярослав – Jaroslav – Jaroslavas
Стрияк – Stryjak – Stryjakas
Сафiян – Safijan – Safijanas
Олiярник – Olijarnyk – Olijarnykas
Шуя – Šuja – Šuja
Тальянчук – Taljančuk – Taljančukas
Лук’ян – Lukjan – Lukjanas
M’яло – Mjalo – Mjala

я – ia po priebalsės:

Ляшко́ – Liaškò – Liaškò
Худяк – Chudiak – Chudiakas
Андрусяк – Andrusiak – Andrusiakas
Мисяйло – Mysiailo – Mysiaila

ю – ju žodžio pradžioje ir po apostrofo:

Юзич – Juzyč – Juzyčius
Юрчук – Jurčuk – Jurčukas
Юрiй – Jurij – Jurijus
Солов’юк – Solovjuk – Solovjukas
Поп’юк – Popjuk – Popjukas
В’юник – Vjunyk – Vjunykas

ю – iu po priebalsės:

Максимюк – Maksimiuk – Maksimiukas
Люба – Liuba – Liuba
Любанський – Liubanskyj – Liubanskis
Нюнько́ – Niunkò – Niunkò

Priebalsės

й – j (išskyrus diftongus ай, ей, ой, уй, яй, юй žodžio viduryje):

Йовхименко – Jovchymenko – Jovchymenka
Йосик – Josyk – Josykas
Воробйов – Vorobjov – Vorobjovas
Матвiйчук – Matvijčuk – Matvijčukas 
Самiйленко – Samijlenko – Samijlenka
Пустовiйт – Pustovijt – Pustovijtas
Кийко́ – Kyjkò – Kyjkò
Гайовий – Hajovyj – Hajovas
Гнойовий – Hnojovyj – Hnojovas
Олексiй – Oleksij – Oleksijus
Андрiй – Andrij – Andrijus
Зiновiй – Zinovij – Zinovijus
Головатий – Holovatyj – Holovatas
Андрiевский –Andrijevskyj – Andrijevskis
Гайдай – Haidaj – Haidajus
Будяй – Budiaj – Budiajus
Сiдей – Sidej – Sidejus
Гой – Hoj – Hojus
Коцуй – Kocuj – Kocujus
Неплюй – Nepliuj – Nepliujus

г – h:

Гончаренко – Hončarenko – Hončarenka
Ганна – Hana – Hana
Гонтарук – Hontaruk – Hontarukas
Гринько́ – Hrynkò – Hrynkò
Довгань – Dovhan – Dovhanis
Ольга – Olha – Olha
Євген – Jevhen – Jevhenas
Бугай – Buhaj – Buhajus

ч – č:

Чалий – Čalyj – Čalas
Чорный – Čornyj – Čornas
Чудный – Čudnyj – Čudnas
Демченко – Demčenko – Demčenka
Гончаренко – Hončarenko – Honačarenka
Калитчук – Kalitčuk – Kalitčukas
Кулинич – Kulynyč – Kulynyčius
Юзич – Juzyč – Juzyčius
Кинч – Kynč – Kynčas

щ – šč:

Щасний – Ščasnyj – Ščasnas
Щорс – Ščors – Ščorsas
Щербицький – Ščerbyckyj – Ščerbyckis
Глущенко – Hluščenko – Hluščenka
Полiщук – Poliščuk – Poliščukas
Лiщинський – Liščynskij – Liščynskis 

3. Sudvigubintos priebalsės.

нн – n:

Ганна – Hana – Hana
Вiнниченко – Vinyčenko – Vinyčenka
Гуменний – Humenyj – Humenas

лл – l:

Iлляш – Iliaš – Iliašas
Iлленко – Ilenko – Ilenka

Sudvigubintos priebalsės išlieka priešdėlio ir šaknies sandūroje:

Пiддубний – Piddubnyj – Piddubnas
Беззубний – Bezzubnyj – Bezzubnas

4. Diftongai.

ай – ai:

Гайдай – Haidaj – Haidajus
Михайло – Mychailo – Mychaila
Майстро́ – Maistrò – Maistrò

ай žodžio gale – aj:

Мамай – Mamaj – Mamajus
НайNaj – Najus

ей– ei:

Дейнека – Deineka – Deineka
Гейченко – Heičenko – Heičenka
Пантелеймон – Panteleimon – Panteleimonas

ей žodžio gale – ej:

Сiдей – Sidej – Sidejus
Маковей – Makovej – Makovejus

ой – oi:

Самойленко – Samoilenko – Samoilenka
Мойсик – Moisyk – Moisykas
Гойдич – Hoidyč – Hoidyčius

ой žodžio gale – oj:

Гой – Hoj – Hojus

уй – uj:

Цiлуйко – Ciluiko – Ciluika
Пiдкуймуха – Pidkuimucha – Pidkuimucha
Куйбiда – Kuibida – Kuibida

уй žodžio gale – uj:

Коцуй – Kocuj – Kocujus
Шпуй – Špuj – Špujus

яй – iai:

Мисяйло – Mysiailo – Mysiaila
Промовляйко – Promovliaiko – Promovliaika

яй žodžio gale – iaj:

Будяй – Budiaj – Budiajus
Пиляй – Pyliaj – Pyliajus

юй – iui:

Заплюйсвiчка – Zapliuisvička – Zapliuisvička

юй žodžio gale – iuj:

Неплюй – Nepliuj – Nepliujus

5. Minkštumo ženklas ь.

ь po priebalsės ir žodžio gale praleidžiamas:

Ольга – Olha – Olha
Гунько́ – Hunkò – Hunkò
Любанський – Liubanskyj – Liubanskis
Тальянчук – Taljančuk – Taljančukas
Олесь – Oles – Olesis
Василь – Vasyl – Vasylis
Довгань – Dovhan – Dovhanis
Пiвень – Piven – Pivenis
Швець – Švec – Švecis
Полтавець – Poltavec – Poltavecis

ь – i prieš o:

Цьовх – Ciovch – Ciovchas
Сьома – Sioma – Sioma
Масльоха – Masliocha – Masliocha
Гнатьо́ – Hnatiò – Hnatiò

6. Apostrofas.

Apostrofas () tarp priebalsės ir я, ю praleidžiamas:

Лукян – Lukjan – Lukjanas
Процiвяк – Procivjak – Procivjakas
Хим’як – Chymjak – Chymjakas
Рев’юк – Revjuk – Revjukas
Адам’юк – Adamjuk – Adamjukas
В’юник – Vjunyk – Vjunykas

II. Pavardžių ir vardų gramatinimas.

1) Vyrų pavardėms ir vardams, kurie baigiasi kietuoju priebalsiu, dedama galūnė -as:

Гаврилюк – Havriliukas
Iванiв – Ivanivas
Iванишин – Ivanyšynas
Юрчак – Jurčakas
Худяк – Chudiakas
Лук’ян – Lukjanas
Полiщук – Poliščiukas
Щорс – Ščorsas
Iван – Ivanas
Олександр – Oleksandras
Євген – Jevhenas
Ярослав – Jaroslavas
Косилач – Kosylačas
Кинч – Kynčas

2) Vyrų pavardėms ir vardams, kurie baigiasi ženklu ь, dedama galūnė -is:

Василь – Vasylis
Олесь – Olesis
Швець – Švecis
Довгань – Dovhanis
Пiвень – Pivenis
Либонь – Lybonis

3) Vyrų pavardėms, kurios baigiasi -ич, ir asmenvardžiams, kurie baigiasi -iй, -ай, -ей, -ой, -уй, -яй, -юй, dedama galūnė -(i)us:

Кулинич – Kulynyčius
Юзич – Juzyčius
Маренич – Marenyčius
Зiнич – Zinyčius
Зiнкевич – Zinkevyčius
Лукашевич – Lukaševyčius
Андрухович – Andruchovyčius
Донiй – Donijus
Бабiй – Babijus
Плахтiй – Plachtijus
Андрiй – Andrijus
Олексiй – Oleksijus
Гайдай – Haidajus
Бай – Bajus
Дубей – Dubejus
Гей – Hejus
Гой – Hojus
Шпуй – Špujus
Коцуй – Kocujus
Будяй – Budiajus
Неплюй – Nepliujus

4) Moterų pavardėms, kurios baigiasi priebalsiu, galūnės nededamos:

Гаврилюк – Havryliuk
Юрчак – Jurčak
Полiщук – Poliščuk
Пiвень – Piven
Довгань – Dovhan
Кулинич – Kulynyč
Лукашевич – Lukaševyč
Юзич – Juzyč
Гайдай – Haidaj
Шпуй – Špuj

5) Vyrų pavardės, kurios turi gale -ський, -цький, rašomos su galūne -is:

Василькiвський – Vasylkivskis
Андрiєвський – Andrijevskis
Новаковський – Novakovskis
Сингаївский – Synhajivskis
Лiщинський – Liščynskis
Любанський – Liubanskis
Головацький – Holovackis
Крушельницький – Krušelnyckis
Щуцький – Ščuckis

6) Kitais atvejais vyrų pavardžių galūnė -ий keičiama į -as:

Загребельний – Zahrebelnas
Головатий – Holovatas
Чалий – Čalas
Чорний – Čornas
Яровий – Jarovas
Чудний – Čudnas
Щасний – Ščasnas
Гуменний – Humenas
Беззубний – Bezzubnas

7) Vyrų pavardžių ir vardų nekirčiuota galūnė -o keičiama į -a:

Iваненко – Ivanenka
Грiнченко – Hrinčenka
Карпенко – Karpenka 
Малишко – Malyška
Михайло – Mychaila
Данило – Danyla
Кирило – Kyryla

8) Moterų pavardės paliekamos su galūne -o:

Iваненко – Ivanenko
Грiнченко – Hrinčenko
Карпенко – Karpenko
Довженко – Dovženko 

*Pastaba. Kai Lietuvos Respublikos pilietės pavardė sudaroma iš tokio tipo sugramatintos ukrainų kilmės piliečio pavardės (pvz., Ivanenka, Hrinčenka, Mychaila, Danyla), moters pasirinkimu jos pavardė gali būti arba nesugramatinta su galūne -o, arba sugramatinta su galūne -a.

9) Asmenvardžiai, kurie gale turi kirčiuotą -о́, rašomi su -o:

Дудко́ – Dudkò
Ляшко́ – Liaškò
Гунько́ – Hunkò
Сушко́ – Suškò
Дмитро́ – Dmytrò
Левко́ – Levkò
Петро́ – Petrò
Павло́ – Pavlò

10) Asmenvardžių galūnė -a atitinka lietuvišką galūnę -a, o galūnė atitinka -ia (po priebalsės) arba -ja (po balsės):

Ганна – Hana
Ольга – Olha
Ярина – Jaryna
Ярема – Jarema
Люба – Liuba
Середа – Sereda
Олеся – Olesia
Онися – Onysia
Верениця – Verenycia
Наталя – Natalia
Махиня – Machynia
Шуя – Šuja
Довгошия – Dovhošyja
Заведiя – Zavedija

11) Asmenvardžių galūnė -e atitinka lietuvišką galūnę :

Павлище – Pavlyščė
Леле – Lelė
Емхе – Jemchė

12) Vyrų pavardėms, kurios baigiasi -i, dedama -s:

Пiвтораднi – Pivtoradnis

________________________ 

* 2021-07-01 VLKK protokoliniu nutarimu Nr. NP-12 įrašyta pastaba į 8 punktą.