Spausdinti

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
1991 m. rugsėjo 26 d. protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. 9)

Lietuvos baltarusių (gudų) pavardžių ir vardų rašymo
Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės

Šios taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase. Remiantis šiuo nutarimu, Lietuvos Respublikos piliečio pase Lietuvoje gyvenančių baltarusių vardai ir pavardės rašytini lietuvių kalbos rašmenimis pagal turimų pasų ar kitų asmens dokumentų, kuriais remiantis išduodamas pasas, lietuviškus įrašus. Kai Lietuvos Respublikos piliečio pasas išduodamas remiantis dokumentais, kurie neturi lietuviškų įrašų, baltarusių kalbos rašmenimis užrašyti asmenvardžiai pase rašomi pagal šias transkripcijos taisykles:

I. Rašmenų atitikmenys (nurodomi daugiausia tie baltarusių kalbos rašmenys, kurie nesutampa su lietuviškais jų atitikmenimis).

Originali forma – sulietuvinta forma (nesugramatinta – sugramatinta)

1. Balsės

a – a:

Раман – Raman – Ramanas
Тарасевіч – Tarasevič – Tarasevičius
Мікалай – Mikalaj – Mikalajus
Аляхновіч – Aliachnovič – Aliachnovičius

э – е:

Язэп – Jazep – Jazepas
Зарэцкі – Zarecki – Zareckis
Рэбух – Rebuch – Rebuchas
Стэх – Stech – Stechas
Рабцэвіч – Rabcevič – Rabcevičius
Луцэвіч – Lucevič – Lucevičius
Гэля – Helia – Helia
Малэцкі – Malecki – Maleckis

е – je žodžio pradžioje ir po balsės:

Ельскі – Jelski – Jelskis
Евіч – Jevič – Jevičius 
Саевіч – Sajevič – Sajevičius

е – е po priebalsės:

Таразевіч – Tarazevič – Tarazevičius
Алесь – Ales – Alesis
Дзераза – Dzeraza – Dzeraza
Павел – Pavel – Pavelas
Луцкевіч – Luckevič – Luckevičius
Кебіч – Kebič – Kebičius
Малецкі – Malecki – Maleckis

ё – jo žodžio pradžioje ir po balsės:

Ёлкін – Jolkin – Jolkinas
Раёўскі – Rajouski – Rajouskis
Рапьёвец – Rapjovec – Rapjovecas

ё – io po priebalsės:

Вясёлка – Viasiolka – Viasiolka
Сямён – Siamion – Siamionas
Каласёў – Kalasiov – Kalasiovas

ы – у:

Сымон – Symon – Symonas
Брыль – Bryl – Brylis
Сатыга – Satyga – Satyga
Базыль – Bazyl – Bazylis
Крывіцкі – Kryvicki – Kryvickis

і – і:

Мікіта – Mikita – Mikita
Мікола – Mikola – Mikola
Мікалай – Mikalaj – Mikalajus
Іван – Ivan – Ivanas

о – о:

Халімон – Chalimon – Chalimonas
Цімох – Cimoch – Cimochas
Анатоль – Anatol – Anatolis

у – u:

Пінчук – Pinčuk – Pinčukas
Якуб – Jakub – Jakubas
Кобут – Kobut – Kobutas
Шуба – Šuba – Šuba
Жук – Žuk – Žukas

у – v žodžio pradžioje prieš л:

Уладзимiр – Vladzimir – Vladzimiras
Уладзіслаў – Vladzislav – Vladzislavas
Уладзіслава – Vladzislava – Vladzislava

ю – ju žodžio pradžioje ir po balsės:

Юры – Jury – Juras
Юроўскі – Jurouski – Jurouskis
Масяюн – Masiajun – Masiajunas

ю – iu po priebalsės:

Васюта – Vasiuta – Vasiuta
Каласюк – Kalasiuk – Kalasiukas

я – ja žodžio pradžioje ir po balsės:

Янка – Janka – Janka
Язэп – Jazep – Jazepas
Якуб – Jakub – Jakubas
Палуян – Palujan – Palujanas
Заяц – Zajac – Zajacas

я – ia po priebalsės:

Дзямян – Dziamian – Dziamianas
Нямытка – Niamytka – Niamytka
Пясочны – Piasočny – Piasočnas

2. Priebalsės

г – h:

Генадзь – Henadz – Henadzis
Гэля – Helia – Helia
Галіна – Halina – Halina
Галоўскі – Halouski – Halouskis
Лемцюгоў – Lemciuhov – Lemciuhovas
Вольга – Volha – Volha
Галка – Halka – Halka
Грахоўскі – Hrachouski – Hrachouskis
Сяргей – Siarhej – Siarhejus
Багдановіч – Bahdanovič – Bahdanovičius

г – g kitų kalbų kilmės žodžiuose:

Германовіч – Germanovič – Germanovičius
Гершановіч – Geršanovič – Geršanovičius
Гуз – Guz – Guzas

ж – ž:

Жук – Žuk – Žukas
Жукевіч – Žukevič – Žukevičius

ш – š:

Шушкевіч – Šuškevič – Šuškevičius
Шуковіч – Šukovič – Šukovičius

ч –č:

Чобат – Čobat – Čobatas
Чачот – Čačot – Čačotas

3. Diftongai

ай – ai:

Лайкó – Laikó – Laikó
Зайчэўскі – Zaičeuski – Zaičeuskis

ай – žodžio gale – aj:

Мікалай – Mikalaj – Mikalajus

ей – ei:

Малейша – Maleiša – Maleiša
Калейскі – Kaleiski – Kaleiskis

ей – žodžio gale – ej:

Сяргей – Siarhej – Siarhejus
Мацвей – Macvej – Macvejus

эй – ei:

Радэйка – Radeika – Radeika

эй – žodžio gale – ej:

Андрэй – Andrej – Andrejus

аў – au:

Аўрамчык – Auramčyk – Auramčykas
Аўхім – Auchim – Auchimas
Паўліна – Paulina – Paulina
Жураўскі – Žurauski – Žurauskis

аў – žodžio gale – av:

Яраслаў – Jaraslav – Jaraslavas
Глебаў – Hlebav – Hlebavas
Вячаслаў – Viačaslav – Viačaslavas

яў – iau:

Сяўрук – Siauruk – Siaurukas
Ляўко – Liauko – Liauko

яў – jau žodžio pradžioje:

Яўген – Jauhen – Jauhenas
Яўневіч – Jaunevič – Jaunevičius

еў – eu po priebalsės:

Василеўскі – Vasileuski – Vasileuskis

еў – jeu žodžio pradžioje ir po balsės:

Еўцюх – Jeuciuch – Jeuciuchas
Еўскі – Jeuski – Jeuskis
Еўмян – Jeumian – Jeumianas
Еўчык – Jeučyk – Jeučykas
Маеўскі – Majeuski – Majeuskis

еў – ev žodžio gale:

Васільеў – Vasiljev – Vasiljevas

эў – eu:

Захарэўскі – Zachareuski – Zachareuskis

оў – ou:

Дуброўскі – Dubrouski – Dubrouskis
Броўка – Brouka – Brouka
Воўк – Vouk – Voukas

оў – žodžio gale – ov:

Лынькоў – Lynkov – Lynkovas
Пучкоў – Pučkov – Pučkovas
Казлоў – Kazlov – Kazlovas
Маразоў – Marazov – Marazovas

ёў iou po priebalsės, jou po balsės:

Лёўкін – Lioukin – Lioukinas
Раёўскі – Rajouski – Rajouskis

ёу – žodžio gale – iov po priebalsės, jov po balsės:

Карасёў – Karasiov – Karasiovas
Каралёў – Karaliov – Karaliovas
Бугаёў – Buhajov – Buhajovas

іў – iv:

Масіўскі – Masivski – Masivskis

ыў – yv:

Крыўскі – Kryvski – Kryvskis
Крыўкó – Kryvkó – Kryvkó

3. Sudvigubintos priebalsės

нн – n:

Нявинны – Niaviny – Niavinas
Ганна – Hana – Hana

4. Minkštumo ženklas

Minkštumo ženklas ь praleidžiamas

Лынькоў – Lynkov – Lynkovas
Кузьма – Kuzma – Kuzma
Кузьміч – Kuzmič – Kuzmičius
Малькó – Malkó – Malkó 
Міхась – Michas – Michasis

II. Pavardžių ir vardų gramatinimas.

1. Vyrų pavardėms ir vardams, kurie baigiasi priebalsiu, dedamos galūnės -as, -is, -(i)us.

a) Galūnė -as dedama asmenvardžiams, kurie baigiasi kietuoju priebalsiu:

Максім – Maksimas
Богдан – Bohdanas
Сямён – Siamionas
Яўген – Jauhenas
Булах – Bulachas
Чобот – Čobatas
Чачот – Čačotas

b) Galūnė -is dedama asmenvardžiams, kurie baigiasi minkštuoju priebalsiu (išskyrus ч):

Антось – Antosis
Анатоль – Anatolis
Васіль – Vasilis
Кастусь – Kastusis
Міхаль – Michalis
Міхась – Michasis
Брыль – Brylis

c) Galūnė -(i)us dedama pavardėms, kurios baigiasi -ч, ir vardams, kurie baigiasi -й:

Шушкевіч – Šuškevičius
Шуковіч – Šukovičius
Саевіч – Sajevičius
Кузьміч – Kuzmičius
Бабіч – Babičius
Сяргей – Siarhejus
Андрэй – Andrejus
Мацвей – Macvejus
Мікалай – Mikalajus

2. Moterų pavardėms, kurios baigiasi priebalsiu, galūnės nededamos:

Шуковіч – Šukovič
Савіч – Savič
Кебіч – Kebič
Саевіч – Sajevič

3. Vyrų ir moterų galūnė -o (visada kirčiuota) nekeičiama:

Малько – Malko
Сушко – Suško
Крыўко – Kryvko
Курко – Kurko
Санько – Sanko

4. Vyrų pavardės, kurios baigiasi -i (po minkštojo priebalsio), pridedama -s:

Жураўскі – Žurauskis
Галоўскі – Halouskis
Малэцкі – Maleckis
Ельскі – Jelskis
Крывіцкі – Kryvickis

5. Vyrų vardų ir pavardžių galūnė -y (po kietojo priebalsio) keičiama į -as:

Юры – Juras
Пясочны – Piasočnas
Нявинны – Niavinas

_____________________