Spausdinti

Originalių asmenvardžių ir vietovardžių formų gramatinimas
(rišliame tekste)          

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2016 m. gegužės 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3

REKOMENDACIJA
DĖL AUTENTIŠKŲ ASMENVARDŽIŲ GRAMATINIMO 

 

    1. Autentiški asmenvardžiai, išskyrus tam tikrus jų tipus, rišliame rašytiniame tekste ar žodžių junginyje yra gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Linksnių galūnės prie lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų ir prie nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų lotynizuotų formų (šaltinyje užrašytų lotyniškais rašmenimis) pridedamos pagal tas pačias toliau išdėstytas taisykles.
Autentiški asmenvardžiai negramatinami, kai vartojami nerišliame tekste – ne sakinyje, ne žodžių junginyje: afišose, knygų antraštėse, adresuose, rekvizituose, sąrašuose, blankuose, skliaustuose šalia adaptuotų asmenvardžių ir pan.
    2. Prie gramatinamų asmenvardžių dedamos tam tikro lietuviškų daiktavardžių linksniavimo tipo galūnės, dažniausiai tokios pat kaip prie adaptuotų formų (toliau pavyzdžiuose adaptuotos formos su lietuviškomis galūnėmis teikiamos skliaustuose), atsižvelgiant į autentiško asmenvardžio baigmens tarimą ir rašybos ypatumus. Lietuviškos linksnių galūnės prie autentiškų asmenvardžių dedamos trimis būdais: po apostrofo, tiesiai prie baigmens arba keičiant baigmenį. Po apostrofo galūnės dedamos siekiant asmenvardžio tikslumo; kai tikslumas nėra svarbus ir siekiant grafinio paprastumo, jos dedamos tiesiai prie baigmens arba jį keičiant.
      3. Rišliame tekste ar žodžių junginyje negramatinami:
    3.1. asmenvardžiai, kurie baigiasi kirčiuotu balsiu (grafiškai toks baigmuo gali būti išreikštas balse, keliomis balsėmis arba balse ir priebalse), pvz.: Debussy (Debiusì), Hugo (Hugò), Jose (Chosė̃), Platini (Platinì); Curie (Kiurì); Mirabeau (Mirabò); Bizet (Bizė̃), Camus (Kamiù), Degas (Degà), Diderot (Didrò), Fermat (Fermà), François (Fransuà), Lanux (Lanù), Malraux (Malrò), Margot (Margò), Meillet (Mejė̃), Varaud (Varò);
     3.2. asmenvardžiai, kurie baigiasi balsių sandūra ar dvibalsiu (adaptuoti jie nekaitomi), pvz.: Romeo (Romeo), Rau (Rau), Gow (Gou), Peltrow (Peltrou);
    3.3. moterų pavardės (išskyrus pavardes, kurios baigiasi a), pvz.: Brugmann (Brugman), Gomez (Gomes), Kovalchuk (Kovalčiuk);
      4. Rišliame tekste ar žodžių junginyje gramatinami:
    4.1. vyriški asmenvardžiai, kurie baigiasi tariama priebalse, – prie jų dedamos galūnės -as (paprastai po kietojo priebalsio), -is (dažniausiai po l, r ir po minkštojo priebalsio), -(i)us (dažniausiai po priebalsių č, j). Prie tokių asmenvardžių galūnės dedamos arba po apostrofo (a), arba tiesiai prie baigmens (b) (dar žr. 7 p.), pvz.:
    a) Andreas (Andrėjasas) – Andreas’as, Andreas’o, Andreas’ui..., Bill (Bilas) – Bill’as, Bill’o, Bill’ui..., Brugmann (Brugmanas) – Brugmann’as, Brugmann’o, Brugmann’ui..., Douglas (Duglasas) – Douglas’as, Douglas’o, Douglas’ui..., Francis (Frensisas) – Francis’as, Francis’o, Francis’ui, Ivanov (Ivanovas) – Ivanov’as, Ivanov’o, Ivanov’ui..., Lucas (Lukasas) – Lucas’as, Lucas’o, Lucas’ui..., Marcus (Markusas) – Marcus’as, Marcus’o, Marcus’ui...; Claudel (Klodelis) – Claudel’is, Claudel’io, Claudel’iui..., Faulkner (Folkneris) – Faulkner’is, Faulkner’io, Faulkner’iui..., Bartoň (Bartonis) – Bartoň’is, Bartoň’io, Bartoň’iui, Czekień (Čekenis) – Czekień’is, Czekień’io, Czekień’iui...; Karłowicz (Karlovičius) – Karłowicz’ius, Karłowicz’iaus, Karłowicz’iui...; Andrzej (Andžejus) – Andrzej’us, Andrzej’aus, Andrzej’ui..., Bořivoj (Borživojus) – Bořivoj’us, Bořivoj’aus, Bořivoj’ui...;
    b) AndreasAndreasas, Andreaso, Andreasui..., BillBillas, Billo, Billui..., BrugmannBrugmannas, Brugmanno, Brugmannui..., DouglasDouglasas, Douglaso, Douglasui..., FrancisFrancisas, Franciso, Francisui..., Ivanov Ivanovas, Ivanovo, Ivanovui..., LucasLucasas, Lucaso, Lucasui..., MarcusMarcusas, Marcuso, Marcusui...; ClaudelClaudelis, Claudelio, Claudeliui..., FaulknerFaulkneris, Faulknerio, Faulkneriui..., BartoňBartoňis, Bartoňio, Bartoňiui, CzekieńCzekieńis, Czekieńio, Czekieńiui...; KarłowiczKarłowiczius, Karłowicziaus, Karłowicziui..., AndrzejAndrzejus, Andrzejaus, Andrzejui..., BořivojBořivojus, Bořivojaus, Bořivojui...;
    4.2. vyriški asmenvardžiai, kurie baigiasi priebalsiu, bet gale rašoma netariama raidė. Prie tokių asmenvardžių galūnės dedamos tik po apostrofų, pvz.: Blake (e netariama – Bleikas) – Blake’as, Blake’o, Blake’ui...; Robert (t netariama – Roberas) – Robert’as, Robert’o, Robert’ui...; Chateaubriand (d netariama – Šatobrianas) – Chateaubriand’as, Chateaubriand’o, Chateaubriand’ui...;
    4.3. asmenvardžiai, kurie baigiasi balse a (ji prilyginama lietuviškai vardininko galūnei -a). Prie tokių asmenvardžių galūnės dedamos arba po apostrofų (a), arba keičiant baigmenį ar galūnę (b), pvz.:
      a) AlaaAlaa, Alaa’os, Alaa’ai..., AleksjaAleksja, Aleksja’os, Aleksja’ai..., Andrea (Andrėja) – Andrea, Andrea’os, Andrea’ai..., Christina (Kristina) – Christina, Christina’os, Christina’ai..., DzintraDzintra, Dzintra’os, Dzintra’ai..., Joshua (Džošua) – Joshua, Joshua’os, Joshua’ai..., IvanovaIvanova, Ivanova’os, Ivanova’ai..., Pekka (Peka) – Pekka, Pekka’os, Pekka’ai..., Sophia (Sofija) – Sophia, Sophia’os, Sophia’ai..., Walęsa (Valensa) – Walęsa, Walęsa’os, Walęsa’ai...;
    b) AlaaAlaa, Alaos, Alaai..., AleksjaAleksja, Aleksjos, Aleksjai..., AndreaAndrea, Andreos, Andreai..., ChristinaChristina, Christinos, Christinai..., DzintraDzintra, Dzintros, Dzintrai..., JoshuaJoshua, Joshuos, Joshuai..., Ivanova Ivanova, Ivanovos, Ivanovai..., PekkaPekka, Pekkos, Pekkai..., SophiaSophia, Sophios, Sophiai..., WalęsaWalęsa, Walęsos, Walęsai...
   5. Latvių ir graikų kalbų vyriškų asmenvardžių, kurie baigiasi priebalse, vardininko galūnė paliekama autentiška. Kitų linksnių galūnės arba dedamos po apostrofų (a), arba iš tradicijos keičiamos lietuviškomis galūnėmis (b), pvz.:
   a) BikšusBikšus, Bikšus’o, Bikšus’ui..., Pauls (Paulas) – Pauls, Pauls’o, Pauls’ui..., Lielais (Lielajis) – Lielais’o, Lielais’ui..., Berziņš (Berzinis) – Berziņš, Berziņš’o, Berziņš’ui..., UlmanisUlmanis, Ulmanis’o, Ulmanis’ui...;
Alexis (Aleksis) – Alexis, Alexis’o, Alexis’ui..., DroutsasDroutsas, Droutsas’o, Droutsas’ui..., Nikolaos (Nikolajas) – Nikolaos, Nikolaos’o, Nikolaos’ui..., Petros (Petras) – Petros, Petros’o, Petros’ui..., PapadimosPapadimos, Papadimos’o, Papadimos’ui..., StylianidesStylianides, Stylianides’o, Stylianides’ui..., TheodorakisTheodorakis, Theodorakis’o, Theodorakis’ui...,
   b) BikšusBikšus, Bikšaus, Bikšui..., PaulsPauls, Paulo, Paului..., LielaisLielais, Lielo, Lielui..., BerziņšBerziņš, Berziņio, Berziņiui..., UlmanisUlmanis, Ulmanio, Ulmaniui...;
AlexisAlexis, Alexio, Alexiui..., DroutsasDroutsas, Droutso, Droutsui..., PetrosPetros, Petro, Petrui..., PapadimosPapadimos, Papadimo, Papadimui..., NikolaosNikolaos, Nikolao, Nikolaui..., StylianidesStylianides, Stylianidžio, Stylianidžiui...
  6. Klaida nelaikytinas skirtingų galūnių parinkimas to paties tipo baigmenis turintiems autentiškiems asmenvardžiams, pvz.: BillBill’as, Billas arba Bill’is, Billis (geriau galūnė -as), TylerTyler’is, Tyleris arba Tyler’as, Tyleras (geriau galūnė -is).
    7. Vyrų vardai, kurių baigmenys sutampa su lietuviškomis galūnėmis -as, -is, -(i)us, ypač tie vardai, kurie turi atitikmenų lietuvių kalbos vardyne, gali būti kaitomi kaip lietuviški asmenvardžiai (keičiant baigmenį), pvz.: Lucas (plg. liet. Lukas) – Lucas, Luco, Lucui..., Thomas (plg. liet. Tomas) – Thomas, Thomo, Thomui..., Marcus (plg. liet. Morkus) – Marcus, Marcaus, Marcui...; Francis (plg. liet. Frensis) – Francis, Francio, Franciui... Taip pat gali būti kaitomos vyrų pavardės, kurių baigmenys gali būti atpažįstami kaip lietuviški, pvz.: Maciunas (plg. liet. Maciūnas, Mačiūnas) – Maciuno, Maciunui...; Kiedis (plg. liet. Kedys, Kėdys) – Kiedžio, Kiedžiui...; Hazanavicius (plg. liet. Chazanavičius) – Hazanaviciaus, Hazanavicių... Dar žr. 4.1 p.
    8. Rišliame tekste prireikus gali būti gramatinami:
  8.1. asmenvardžiai, kurie baigiasi nekirčiuotais balsiais e, i, o, u. Prie tokių asmenvardžių galūnės gali būti dedamos arba po apostrofų (a), arba keičiant baigmenį ar galūnę (b), pvz.:
   a) Galeote (Galeotė) – Galeote’ė, Galeote’ės, Galeote’ei, Galeote’ę..., Schopene (Šopienė) – Schopene’ė, Schopene’ės, Schopene’ei, Schopene’ę..., Strautniece (Strautniecė) – Strautniece’ė, Strautniece’ės, Strautniece’ei, Strautniece’ę...; Leslie (Leslis) – Leslie’is, Leslie’io, Leslie’iui, Leslie’į..., Męcinski (Menčinskis) – Męcinski’is, Męcinski’io, Męcinski’iui, Męcinski’į..., Rodari (Rodaris) – Rodari’is, Rodari’io, Rodari’iui, Rodari’į...; Benedetto (Benedetas) – Benedetto’as, Benedetto’o, Benedetto’ui, Benedetto’ą...; Tkachenko (Tkačenka) – Tkachenko’a, Tkachenko’os, Tkachenko’ai, Tkachenko’ą...; Antonescu (Antonesku) – Antonescu’us, Antonescu’aus, Antonescu’ui, Antonescu’ų;
   b) GaleoteGaleotė, Galeotės, Galeotei, Galeotę..., SchopeneSchopenė, Schopenės, Schopenei, Schopenę..., StrautnieceStrautniecė, Strautniecės, Strautniecei, Strautniecę...; Leslie (Leslis) – Leslis, Leslio, Lesliui, Leslį..., MęcinskiMęcinskis, Męcinskio, Męcinskiui, Męcinskį..., RodariRodaris, Rodario, Rodariui, Rodarį...; Benedetto (Benedetas) – Benedettas, Benedetto, Benedettui, Benedettą...; TkachenkoTkachenka, Tkachenkos, Tkachenkai, Tkachenką...; AntonescuAntonescus, Antonescaus, Antonescui, Antonescų...;
   8.2. asmenvardžiai, kurie baigiasi dvibalsiu (adaptuoti su baigmenimis -ėjus, -ojus); prie tokių asmenvardžių galūnės dedamos po apostrofų, pvz.: Hemingway (Hemingvėjus) – Hemingway’us, Hemingway’aus, Hemingway’ui...; Roy (Rojus) – Roy’us, Roy’aus, Roy’ui...; Timofei (Timofejus) – Timofei’us, Timofei’aus, Timofei’ui...;
   8.3. moterų vardai, kurie baigiasi balsiu a, nors gale rašoma netariama raidė (dažniausiai h), arba priebalsiu, po kurio rašoma netariama raidė; prie tokių asmenvardžių galūnės dedamos po apostrofų pvz.: Sarah (Sara) – Sarah’a, Sarah’os, Sarah’ai..., Faridah (Farida) – Faridah’a, Faridah’os, Faridah’ai..., Leah (Lėja) – Leah’os, Leah’ai...; Catherine (e netariama – Ketrin) – Catherine’a, Catherine’os, Catherine’ai..., Jacqueline (e netariama ¬– Žaklin) – Jacqueline’a, Jacqueline’os, Jacqueline’ai...;
   8.4. moterų vardai, kurie baigiasi priebalsiu – prie jų pridedamos galūnės -a arba -ė (klaida nelaikytinas skirtingų galūnių parinkimas to paties tipo baigmenis turintiems autentiškiems asmenvardžiams). Galūnės gali būti dedamos po apostrofo (a) arba tiesiai prie baigmens (b), pvz.:
   a) BirgittBirgitt’a, Birgitt’os, Birgitt’ai; BessBess’ė, Bess’ės, Bess’ei...; Doris Doris’a, Doris’os, Doris’ei arba Doris’ė, Doris’ės, Doris’ei; Jaclyn (Žaklin, Žaklina) – Jaclyn’a, Jaclyn’os, Jaclyn’ai...;
    b) BirgittBirgitta, Birgittos, Birgittai; BessBessė, Bessės, Bessei; Doris Dorisa, Dorisos, Dorisai arba Dorisė, Dorisės, Dorisei; JaclynJaclyna, Jaclynos, Jaclynai...
   9. Kelianarių asmenvardžių dėmenims, išskyrus tarnybinius žodžius, galūnės pridedamos arba nepridedamos pagal 3–8 punktų nuostatas, pvz.: Jean-Pierre Melville (Žanas Pjeras Melvilis) – Jean’as-Pierre’as Melville’is, Jean’o-Pierre’o Melville’io, Jean’ui-Pierre’ui Melville’iui arba Jeanas-Pierre’as Melville’is, Jeano-Pierre’o Melville’io, Jeanui-Pierre’ui Melville’iui; Sergio Manuel Dos Ramos Vasques (Serchijas Manuelis Dos Ramosas Vaskesas) – Sergio Manuel’is Dos Ramos’as Vasques’as, Sergio Manuel’io Dos Ramos’o Vasqueso, Sergio Manuel’iui Dos Ramos’ui Vasques’ui... arba Sergio Manuelis Dos Ramosas Vasquesas, Sergio Manuelio Dos Ramoso Vasqueso, Sergio Manueliui Dos Ramosui Vasquesui...; Jalal Abdel-Latif (Džalalis Abdelis-Latifas) – Jalal’is Abdel’is-Latif’as, Jalal’io Abdel’io-Latif’o, Jalal’iui Abdel’iui-Latif’ui... arba Jalalis Abdelis-Latifas, Jalalio Abdelio-Latifo, Jalaliui Abdeliui-Latifui...
    Kinų ir kai kurių kitų Rytų Azijos kalbų (pvz., korėjiečių, vietnamiečių) asmenvardžiams galūnės dedamos prie paskutinio dėmens, pvz.: Thein SeinThein Sein’as, Thein Sein’o, Thein Sein’ui... arba Thein Seinas, Thein Seino, Thein Seinui..., bet Zhen Hatao; Ri Sol-ju.

___________________ 

Komentaras (A. Drukteinis, 2016-05-31)