Spausdinti

1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60, 1.5 punktas

Žodžiai į kitą eilutę keliami skiemenimis, pvz.:
ke-lia-mės, bi-o-lo-gi-ja.

Viena balsė gali būti paliekama toje pačioje eilutėje arba keliama į kitą, pvz.:
a-ša-ra, Ro-me-o.

Kai susiduria dvi ar daugiau priebalsių, paskutinė priebalsė būtinai keliama į kitą eilutę, o likusios gali būti paliekamos toje pačioje eilutėje arba perkeliamos į kitą, pvz.:
gat-vė, ga-tvė, ašt-rus, aš-trus, a-štrus, lukš-tas, luk-štas, lu-kštas.

Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, taip pat dviraidžiai dz, dž, ch neskaidomi, pvz.:
kai-lis, kin-ta, bi-dzena, au-džia, me-chanikas.
Dz, dž skaidomi tada, kai d priklauso vienam, o z ar ž kitam sudurtinio žodžio dėmeniui, pvz., juod-žemis.

Sudurtiniai ir priešdėliniai žodžiai gali būti keliami skiemenimis, pvz.: pe-lė-da, an-ta-kis, arba pagal jų sudaromąsias dalis, atskiriant sudurtinių žodžių dėmenis bei priešdėlį nuo šaknies, pvz.: pel-ė-da, ant-a-kis. Tik antruoju būdu žodžiai keliami tada, kai susiduria dvi vienodos sudaromųjų dalių priebalsės, pvz.: pus-se-se-rė, per-re-gi-mas.