Spausdinti

 

Grafiniai žodžių sutrumpinimai

Parengta pagal kn. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 184

Grafiškai žodžiai trumpinami rašant tik tam tikrą žodžio dalį ir gale jos tašką. Taškas nededamas tik po tų grafinių sutrumpinimų, kurie baigiasi paskutiniuoju žodžių skiemeniu (žr. 3 grupę).

Žodžiai grafiškai trumpinami pagal šias taisykles.

1. Rašomas pirmasis, rečiau du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės, pvz.:

al. – alėja
aps., apskr. – apskritis
doc. – docentas
ež. – ežeras
faks. – faksas
gerb. – gerbiamasis, -oji
ir pan. – ir panašiai
mot. – moteris
pav. – paveikslas
prof. – profesorius
saviv., sav. – savivaldybė
sen. – seniūnija, seniūnas
vyresn. – vyresnysis, -ioji
vyr. – vyriausiasis, -ioji; vyras

2. Rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais ir ne iš eilės einančios) žodžio priebalsės arba žodžio pradžioje esanti balsė, pvz.:

a. – aikštė
a. s. – atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)
b. k. – banko kodas
dr. – daktaras (mokslų)
ir t. t. – ir taip toliau
l. e. p. – laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)
m., mst. – miestas
m. m. – mokslo metai
mstl. – miestelis
pr. Kr. – prieš Kristų
pvz. – pavyzdžiui; pavyzdys
t. y. – tai yra
vlsč. – valsčius
Vt. – vietininkas (paradigmoje)
žr. – žiūrėk

3. Rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo. Šis trumpinimo būdas mažai naudojamas. Pvz.:

b-ka – biblioteka
b-vė – bendrovė
d-vė – dirbtuvė
d-ja – draugija
i-tas – institutas
k-tas – komitetas
l-kla – leidykla
m-ja – ministerija
m-kla – mokykla
t-ba – taryba
v-ba – valdyba

Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (taip pat ir dviraidžius dz, dž), rečiau – pagal kitas trumpinimo taisykles (išskyrus 3 p.), pvz.: J. Biliūnas, M. K. Čiurlionis; Dz. Jokštys, Dž. Verdis; Just. Marcinkevičius.

Pastaba. Vardas Stasys trumpinamas S., ne St.; Bronius – B., ne Br.

Sudėtinių vietovardžių be reikalo trumpinti nederėtų, pvz., N. Akmenė (– Naujoji Akmenė), D. Britanija (– Didžioji Britanija).

Pastabos: 1. Tarp dviejų sutrumpinimų ar sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio paliekamas tarpelis, todėl, pavyzdžiui, A.V. (= A. V.) t.y. (= t. y.), J.Petraitis (= J. Petraitis).

2. Teksto pradžioje arba po taško sutrumpinimas rašomas didžiąja raide, pvz., Dr. J. Petraitis <...> Habil. dr. P. Jonaitis <...> Prof. habil. dr. J. Onaitis.

Priedas

Dažniau vartojami sutrumpinimai

 

a.

aikštė

a. k.

asmens kodas (asm. k., asm. kodas), gali būti ir AK

a. s.

atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)

adv.

advokatas

akad.

akademikas

aklg.

akligatvis

akt.

aktorius

al.

alėja

apyg.

apygarda

aps., apskr.

apskritis

asist.

asistentas

asmv., avd. asmenvardis

atsak.

atsakingasis, -oji

aut.

autorius

avd., asmv. asmenvardis

biol.

biologija

b. k.

banko kodas

bkl.

bakalauras

bot.

botanika

bt.

butas

buv.

buvęs, -usi

chem.

chemija

d.

duktė

dail.

dailininkas

dek.

dekanas

dėst.

dėstytojas

dir.

direktorius

dirig.

dirigentas

doc.

docentas

dr.

daktaras (mokslų)

drp.

durpynas

dš.

dešinysis (intakas)

e. (el.) p.

elektroninis paštas, dar žr. el.

egz.

egzempliorius

eil.

eilutė

ekon.

ekonomika

el. (e.)

elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.)

etc.

lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“

ež.

ežeras

fak.

fakultetas

faks.

faksas

filol.

filologija

filos.

filosofija

g.

gatvė

G.

galininkas (paradigmoje)

gen.

generolas, generalinis (direktorius)

geol.

geologija

gerb.

gerbiamasis, -oji

gim.

gimęs, -usi

gyd.

gydytojas

gv.

gyvenvietė

įl.

įlanka

Įn.

įnagininkas (paradigmoje)

insp.

inspektorius

inž.

inžinierius

ir pan.

ir panašiai

ir t. t.

ir taip toliau

istor.

istorija

J. E.

Jo Ekscelencija

J. Em.

Jo Eminencija

k.

kaimas

K.

kilmininkas (paradigmoje)

k. a.

kaip antai

kand.

kandidatas

kat.

katedra

kyš.

kyšulys

kl.

klasė

kln.

kalnas

kn.

knyga

koresp.

korespondentas

kpt.

kapitonas

kr.

kairysis (intakas)

kt.

kitas, -a

kun.

kunigas

l. e. p.

laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)

ltn.

leitenantas

m. metai, dar žr. m. m.

m., mst.

miestas

m. e.

mūsų eros

m. m.

mokslo metai

mat.

matematika

med.

medicina

mgr.

magistras

mgnt.

magistrantas

mjr.

majoras

mln.

milijonas

mlrd.

milijardas

mok.

mokinys

mokyt.

mokytojas

moksl.

mokslinis, -ė

mot.

moteris

mst., m.

miestas

mstl.

miestelis

N.

naudininkas (paradigmoje)

nkt.

nekaitomas (žodis)

ntk.

neteiktinas (žodis)

Nr.

numeris

p.

ponas, -ia, panelė; puslapis; punktas

p. d.

pašto dėžutė (geriau nei abonentinė dėžutė)

p. m. e.

prieš mūsų erą

pav.

paveikslas

pavad., pav.

pavaduotojas

pirm.

pirmininkas

pl.

plentas

plg.

palygink

plk.

pulkininkas; pelkė

pr.

prospektas

pr. Kr.

prieš Kristų

prof.

profesorius

prok.

prokuroras

prot.

protokolas

pss.

pusiasalis

pšt.

paštas

pvz.

pavyzdžiui; pavyzdys

r.

rajonas

red.

redaktorius

rš.

raštų kalbos

s.

sūnus; sąskaita (žr. a. s.)

sąs.

sąsiuvinis

sav., saviv.

savivaldybė

sekr.

sekretorius

sen.

seniūnija, seniūnas

sk.

skaityk; skyrius

skg.

skersgatvis

skyr., sk.

skyrius

skv.

skveras

sp.

spauda; spaustuvė

spec.

specialistas, specialusis, -ioji

sr.

sritis

st.

stotis

str.

straipsnis

stud.

studentas

š. m.

šių metų

šnek.

šnekamosios kalbos

t.

tomas

t. y.

tai yra

t. p.

taip pat; ten pat

techn.

technika, techninis, -ė

tel.

telefonas

teol.

teologija

tir.

tiražas

tūkst.

tūkstantis

up.

upė

upl.

upelis

V.

vardininkas (paradigmoje)

vad.

vadinamasis, -oji

ved.

vedėjas

vet.

veterinarija

virš.

viršininkas, viršaitis

vyr.

vyriausiasis, -ioji; vyras

vyresn.

vyresnysis, -ioji

vlsč.

valsčius

vs.

Vt.

viensėdis

vietininkas (paradigmoje)

vtv., vv. vietovardis
vv., vtv. vietovardis

zool.

zoologija

žml.

žemėlapis

žr.

žiūrėk (žodynuose žr. paprastai nukreipia į pagrindinį, teiktinesnį variantą)

ž. ū.

žemės ūkis

Paskutinis pakeitimas 2011 m. rugsėjį.