Spausdinti

Leidinys „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) yra norminis rašybos taisyklių rinkinys (sutrumpintai – LKRS). Pirmoji dalis „Rašyba“ (parengė Nijolė Sližienė) galioja tiek, kiek neprieštarauja Kalbos komisijos vėliau priimtiems nutarimams, pirmiausia 1997 m. birželio 19 d. nutarimui Nr. 60Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“).
Toliau teikiamas leidinio I dalies turinys su nuorodomis į svetainėje atitinkamomis temomis skelbiamą medžiagą. Konsultaciniai įrašai, į kuriuos kreipiama, parengti remiantis LKRS ir 60-ojo nuostatomis, taip pat kitais šaltiniais, naujausias iš jų – „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas“ (Liuksemburgas, 2014; apsvarstyta VLKK pakomisės; žr. C dalį „Rašyba“).

RAŠYBA

Įvadas (p. 6–12)

Rašybos sąvoka ir pagrindiniai principai
[žr. kons. įrašą ortografija, grafika, rašybos principai]

Lietuvių kalbos garsų žymėjimas raidėmis
[žr. kons. įrašus: abėcėlė, dviraidis (digrafas), apie liet. raidžių atsiradimą]

Kiti grafiniai ženklai
[žr. kons. įrašus: brūkšnys, brūkšnelis, kabutės, dvigubos kabutės, minusas; @ (eta)*, § (paragrafas)]

Žodžių ir jų formų rašymas (§ 1–57)

Balsių rašymas žodžių šaknyje (§ 1–11), žr. kons. įrašus:

§ 2 2 – klūpėti, palypėti, paskrydėti, slypėti; § 2 4 – įgūdis, sūkis, šūkis, pjūvis, trūkis; įmygis, atkrytis, nuotykis, skrydis; nuotekos, nuotėkis, nuotakis; galvosūkis, protmūšis;

§ 3 – liūtis, kryptis; įsigijimas, kūryba, gynybasukūrys, sukurys ar sūkurys;

§ 5 (būsimojo laiko 3-iojo asm. rašymas taip pat 60 nutarimo 1.2 p.): trūks plyš; lyti – lis, gyti – gis, išimtys: vyti – vys, siūti – siūs;

§ 9  – 2) gąsdinti, gąslus, išgąstis; 3) drąsiai, grąža, rąžytistęsėjas, rąžulys, trąša; tįsoti ir tysoti (rašybos vienodinimas)*; pastaba pasiryžta, ryžtas, ryžtingas;

§ 10  – 1) ąsa, ąžuolas, žąsinas...; tęvas, kęsas, lęšis, gęšė; 2) bąla, kręšta, šąla; kerti, kęra; kerėti, keri; nesukežti, nesukęžta; 1 pastaba dreskia, gresia, dvesia, dvesia; draskyti, grasyti; 2 pastaba bjūra, niūra, dryksta, įgrysta]

Priebalsių rašymas žodžių šaknyje (§ 12–23), žr. kons. įrašus:

§ 18 pastaba baikštus

j (joto) rašymas (§ 21–23, 45; dar 60 nutarimo 1.1 p.):

§ 21 dažniausiai priebalsė j rašoma pagal tarimą tiek liet., tiek nelietuviškos kilmės žodžiuose, pvz.: javai, juokas, pajūris, bijoti; fajansas, ateljė; losjonas, giljotina, Niujorkas, Benjaminas; taip pat bjaurus, pjauti, spjauti (kada pradėta rašyti su jotu), apspjaudyti; sutrumpėjęs vns. vietininkas: galvoj, šakoj, anoj ir tuoj (tuojau); religija ir religijotyra (daugiau tarptautinių žr. § 45); 

§ 22 iš tradicijos nerašoma prieš ie liet. žodžių šaknies pradžioje (nors tariamas pridėtinis priebalsis j), pvz.: iešmas, ieškoti, ieva, ienos; išimtys: Jieznas, Jiesia, pajiesys...; dar žr. Ieva ar Jieva;

§ 23 paprastai nerašoma neliet. kilmės žodžiuose tarp balsių, kurių viena yra i (nors priebalsis j čia dažnai tariamas), pvz.: pianinas, patriotas, klientas, amoniakas, antibiotikas, aukcionas, mesianizmas, šariatas; Kiotas (ne Kijotas); bet rašoma senuosiuose skoliniuose (tada po jo einantis o būna ilgas) ir kai kuriuose kituose svetimkilmiuose žodžiuose: valerijonas, fortepijonas, milijonas, bilijonas, milijardas, alijošius, brevijorius, bet kapelionas; tarptautiniuose žodžiuose po priebalsės*: pasjansas, aljansas; fjordas ar fiordas
dar plg. asmenvardžių rašybos variantus: Diana ir Dijana, Lijana ir Liana, Liamas ir Lijamas.  

           Žodžių galūnių rašymas (§ 24–31)

§ 30 – beje, deja;

           Priešdėlių rašymas (§ 32–36)

§ 32 – neiti, neinanesu, tebesunesant;

           j (jotas) tarptautinių žodžių rašyba 

§ 45 prieš nelietuviškas priesagas: archaizmas, bet archajinisantikvariatas;
prieš lietuviškas galūnes ir priesagas: archajinisvarijuotiperujietisarchajiškasakcinis, biblinis, funkcinis, parapinispensinis (ne -ijinis), požalgirinis, poliublininis, bet azijinisserijinis;
vardų ir vietovardžių baigmenys: Viktorija, Emilijus, Tobijas

Sudurtinių žodžių rašymas (§ 48–56)

§ 48 pusšimtis, sausšala, puszuikis, priešžiemis, pusseserėkilogrammetras, pirmmetukas, -ė, šėmmargis, -ė, žiemmilžė, bet svetimoteriauti, svetimoterystė, svetimoteris

Žodžių rašymas kartu ir atskirai (§ 58–143)

Sudurtinių žodžių, kilusių iš sutrumpėjusių junginių bei samplaikų, rašymas (§ 58, dar žr. 60 nutarimo 1.3 p.)
[žr. kons. įrašus: galbūt, turbūt, žūtbūt; ačiūdie, neduokdie, padėkdie; nėmaž, nėkart; kaipmat, galbūt

Nesutrumpėjusių junginių bei samplaikų rašymas (§ 59–61) [žr. kons. įrašus: brūkšnelis po skaitmenų, skaitmenys su pavadinimais,]

Jaustukų rašymas (§ 62–63) 
[žr. kons. įrašus: vaje, vajėlabas, labdien, labanakt; neduokdieblet, bliat; dar apie skyrybą § 155 ag, ak, aiman, oi, vai, ačiū, dėkui, dievuliau, jergutėliau, po šimts, žiū...; neduokdievajėzau]

Kai kurių dalelyčių rašymas (§ 64–109):

ne / ne- (§ 70–99; dar 60 nutarimo 1.4 p.): 
§ 70 ne gėda, ne bėda; ne darbo; dar plg.: § 70 ir § 75: ne mažesnis, ne mažiau ir nemažesnis, nemažiau;

ne su veiksmažodžiais (§ 73–74):

ne su būdvardžiais (§ 75–76):

ne su daiktavardžiais (§ 77–79): plg. ne darbas ir nedarbas, netiesa, nemiga, nerimas; ne pelno; ne žmogus;

ne su skaitvardžiais ir įvardžiais (§ 80–82): ne visi;

ne su prieveiksmiais (§ 83–95): § 85 nevisiškainekartu; § 88 negana, negaila; § 92 ne gėda, ne bėda, ne laiku, ne juokaisne kartu; § 93 ne pakeliui, ne veltui; § 94 ne visada, ne nuolat, ne visai; § 95 samplaikiniai ir sudurtiniai prieveiksmiai: ne iškart, ne kasdien, ne visuomet; ne be reikalo, ne per daugiausia ; ne per seniausiai; bet nepernelyg;

ne su dalelytėmis (§ 96):

ne su prielinksniais ir jungtukais (§ 97): ne iš lengvųjų;

Prieveiksmis pusiau ir sudurtinių žodžių dėmuo pusiau- (§ 110–111)

Prielinksninių konstrukcijų rašymas (§ 112–119)

Polinksnių rašymas (§ 120)

Nelietuviškų žodžių dėmenų rašymas (§ 121–124), žr. kons. įrašus: aero-; agro-; audio-auto-; foto-kardio-mikro- ir makro-neo-, socio- (§ 121); elektra ir elektro-, radijas ir radio-, kinas ir kino-; mini, mini- (§ 122); aero- + fotonuotrauka; otorinolaringologas, otorinolaringologija; (§ 123); beta karotinas; gama spinduliuotė; (§ 124).

Brūkšnelio rašymas (§ 125–143, dar 60 nutarimo 1.6 p.), žr. poskyrį Brūkšnelis


Didžiųjų raidžių rašymas
(§ 144–170, dar 60 nutarimo 2 p.), žr.: 

asmenų vardai, pavardės, prievardžiai, slapyvardžiai ir pan. (§ 145–150), žr. skyrių Asmenvardžiai, dar žr. kons. įrašus: karalių vardai Karalius Saulė; pravardės Pyragėlių Karalienė; slapyvardžiai Putinas, Bitė, Vaižgantas

gyvūnų vardai (§ 151), žr. kons. įrašą Brisius, Margė, Giunteris Ketvirtasis ir kudlius;

gamtos objektų vardai (§ 151), žr. kons įrašus: uraganų vardai Dorisė, Gustavas;

astronominiai pavadinimai (§ 152–156), žr. kons. įrašus: ŠiaurinėDidieji Grįžulo Ratai; Paukščių TakasGalaktika ir galaktika; Visata ar visatasaulės baterija ar Saulės baterija

geografinių ir topografinių objektų pavadinimai (§ 152–156), žr. skyrių Lietuvos vietovardžiai; svetainę Pasaulio vietovardžiai; dar žr. kons. įrašus: jūra, vandenynas, upėNaujasis Pasaulis, Senasis Pasaulis; Žemaičiai ir Žemaitija; Naujasis Pasaulis, Senasis PasaulisLietuvos Didžioji KunigaikštystėTekančios Saulės šalisKiaulės Nugara ar Kiaulės nugara; nerija ar Nerija; Neringa ir nerija; Ventės ragas ar Ventės Ragas; Saliamono Salos ar Saliamono salosGazos Ruožas, Vakarų KrantasŽemaičių plentas, Juodasis kelias, Gerosios Vilties gatvė, Gruzinų Karo kelias;

daugiskaitos formos ir apibendrintai vartojami pavadinimai (§ 147, § 156), žr. kons. įrašus: nemunai, afrikos, arabijos; einšteinai, galilėjai; perėjimas iš tikrinių į bendrinius: Lurdas ir lurdas; Meka ir mekadonkichotas, donžuanas, cezaris, lovelasas; „Džiugas“ ar džiugas; dar žr. poskyrį Terminų rašymas didžiąja raide

kultūrinių augalų veislių pavadinimai, augalų klasių, šeimų, genčių ir rūšių pavadinimai (§ 157–158), žr. kons. įrašą veislių pavadinimai (alyvinė obelis, žagarvyšnė; 'Akuotieji', 'Medūnai'; Dantono sailiaakuotė);  

naminių gyvulių ir paukščių veislių pavadinimai (§ 159), žr. kons. įrašus: žemaitukai, jorkšyrai, merinosainiufaundlandaiLabradoro retriveris

institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimai (§ 160–165), žr. 60 nutarimo 2.2–2.4.2 punktus; dar dėl rašymo vien didžiosiomis raidėmis žr. įrašus: Lietuvos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis SeimasVyriausybė ir vyriausybė; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Jungtinės Tautos, Europos SąjungaEuropos Žmogaus Teisių Teismas; Didysis Vilniaus seimas; Latvijos Respublikos Saeima; parlamentų pavadinimaiLietuvos mokslų akademijaTarptautinis Konkordijos universitetas; Septintosios dienos adventistų bažnyčiasimboliniai pavadinimai didžiosiomis

pareigų pavadinimai, žr. kons. įrašą prezidentas, ministras, ambasadorius, rektorius, direktoriusLietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius; dar žr. „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovo“ C5 dalį „Pareigų, laipsnių ir kt. pavadinimai“; 

kai kurių kitų pavadinimų rašymas (§ 166):

a) architektūros kūrinių pavadinimai, pvz., Vilniaus arkikatedra bazilika, Baltoji salė; Telšių katedra, Šv. Mikalojaus bažnyčia; Baltieji rūmai; Aukštutinė pilis (Gedimino pilis), Žemutinė pilis;

b) dokumentų pavadinimai, žr. kons. įrašus: dokumentų pavadinimai; Helsinkio baigiamasis aktasbaltoji knyga, žalioji knyga; ypatingos reikšmės dokumentų pavadinimai: Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, Jungtinių Tautų Chartija

c) apdovanojimų pavadinimai, žr. kons. įrašus: Vyčio Kryžiaus ordinas, ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“; Vyčio Kryžiusmedalių pavadinimaiNobelio taikos premija;

d) ypatingos reikšmės ir kiti įvykių pavadinimai, žr. kons. įrašus: Didysis SprogimasAntrasis pasaulinis karas; Birželio sukilimasJazminų revoliucija, Arabų pavasaris; reformacija ir Reformacija, kontrreformacija ir Kontrreformacija; holokaustas ar Holokaustas; šaltasis karas ar Šaltasis karas; geologinės ir pasaulėžiūros istorijos laikotarpių, stilių pavadinimai: akmens amžius, paleozojus, mezozojinė era, ledynmetis; antika, gotika; pasaulėžiūrų pavadinimai: humanizmas, komunizmas, materializmas, protestantizmas

e) švenčių pavadinimai, žr. kons. įrašus: Naujieji metaiAtvelykis; Chanuka; šv. KalėdosJoninės, Rasos, KupolėRugsėjo 1-oji; Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienaMokytojų diena, Motinos diena, Tėvo dienatarptautinė diena, pasaulinė dienastudentų diena, darbininkų diena; vardinės Oninės, Kazimierinės; bet adventas, gavėnia, ramadanas; renginių pavadinimai: Jūros šventė, Pažaislio festivalis; „Eurovizija“;

Simbolinių pavadinimų rašymas (§ 167, dar 60 nutarimo 11, dab. 9 p.) žr. kons. įrašus:

įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai, žr. skyrių Juridinių asmenų pavadinimai, Simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, Simbolinių pavadinimų linksniavimas; kons. įrašus: „Sodra“, „Caritas“, bet Raudonasis Kryžius; AB Lietuvos paštas; Vilniaus banko Naujamiesčio filialas; „Siemens“ arena; kada įmonės pavadinimas su kabutėmis; kada mokyklos pavadinimas su kabutėmis; partijų pavadinimai; gaminių pavadinimai: maisto gaminių pavadinimai; paukščių pienas ir „Paukščių pienas“; „Lego“ ir lego; „Sudoku“ ir sudoku; „Skype“; kroksai; leidinių, spaudinių antraštiniai pavadinimai, žr. antraštiniai pavadinimai; mafijos grupuočių pavadinimai; dar žr. nelietuviški simboliniai pavadinimai; užsienio mokymo įstaigų pavadinimai;

Stilistinis didžiųjų raidžių vartojimas (§ 168–170)

pagarbūs kreipiniai, žr. kons. įrašą Jūsų Ekscelencija; tamsta; gerbiamasis, gerbiamieji; kolegos

įvairūs pavadinimai, žr. kons. įrašus: šventasis, šventojipasaulio medis; dao; šaltasis karas ar Šaltasis karas; raudonoji knyga ir Lietuvos raudonoji knyga; prakartėlė.

Žodžio dalių kėlimas (§ 171–175, dar 60 nutarimo 1.5 p.), žr. poskyrį Žodžių kėlimas,
        kons. įrašus: skiemenavimas, kėlimas; par-eiga ar pa-rei-ga.

Sutrumpinimai (§ 176–192)

Raidiniai pavadinimų sutrumpinimai, arba santrumpos (§ 177–180, dar 60 nutarimo 10, dab. 8 p.), žr. kons. įrašus:

Matų simboliai (§ 181), žr. kons. įrašus: litas, Lt; centas, cteuro ct; rublio santrumpa;

Kiti dažniau vartojami simboliai (§ 182), žr. kons. įrašus: Ag (Argentum – sidabras); šiaurė, pietūs, vakarai, rytai;

Grafiniai žodžių sutrumpinimai – žr. poskyrį Sutrumpinimai, a. a. (amžinąjį atilsį), bk. (bažnytkaimis) Nr. ar nr. (numeris),

Neraidiniaigrafiniai ženklai, atstojantys sutrumpinimus [žr. kons. įrašus: § (paragrafas), procento ženklas, kampo laipsniai, geografinės koordinatės, kaip vartoti euro simbolį €]

Skaičių rašymas – žr. poskyrį Skaičiai [dar žr. kons. įrašus

Pinigų sumų rašymas, žr. kons. įrašus: valiutos kursas;  dar: „euro“, įvairių šalių valiutų (piniginių vienetų) pavadinimai

Datos ir laiko žymėjimas – žr. poskyrį Data ir laikas [dar žr. kons. įrašą data trumpuoju būdu; š. m. ]


Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas
(§ 194–215, dar 60 nutarimo 5–9, dab. 3–7 p.) – žr. skyrių Svetimvardžiai.

_______________________

 Paskutiniai pakeitimai 2020-03-27.