Spausdinti

Parengta pagal
1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 1.6 punktą,
„Lietuvių kalbos rašyba ir skyrybą“, Vilnius, 1992, § 125–137
, ir kt.

TARP TIKRINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ

1. Brūkšnelis rašomas tarp tikrinių daiktavardžių:

1.1. Tarp dviejų savarankiškų to paties asmens pavardžių, pvz.: Matulaitis-Labukas, Kymantaitė-Čiurlionienė.

Pastabos. Tarp dviejų (ar daugiau) to paties asmens vardų brūkšnelis nerašomas, pvz.: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Aušra Nijolė Gudaitienė.
Taip pat brūkšnelis nerašomas tarp pavardę sudarančio nekaitomo ir kaitomo dėmens, plg. lit. veikėjų pavadinimus: Put Putarleckis, Put Pututė 

1.2. Tarp pavardės ir slapyvardžio, pvz.: Vincas Mykolaitis-Putinas.

Pastaba. Tarp vardo ar pavardės ir prievardžio brūkšnelis nerašomas, pvz.:
Vytautas Didysis, Radvila Našlaitėlis.

1.3. Dvigubame geografinio objekto pavadinime, pvz., Šiaurės Reinas-Vestfalija. 

1.4. Dvigubame simboliniame pavadinime, sudarytame iš dviejų susijungusių organizacijų pavadinimų, pvz.:
„Santara-Šviesa“ (organizacija), „Eglė-Iskada“, „Inkaras-Grifas“ (sporto komandos), Švyturys-Utenos alus“ (įmonė).

 

TARP BENDRINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ

2. Tarp bendrinių daiktavardžių brūkšnelis dažniausiai nerašomas:

2.1. Brūkšnelis nerašomas tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių, iš kurių vienas (paprastai antrasis) paaiškina, patikslina, papildo kitą ir eina jo priedėliu, pvz.:
šalys narės, firmos partnerės,
analitikas programuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
gydytojas psichiatras, slaugytoja masažuotoja,
inžinierius elektrikas, inžinierius darbų vykdytojas,
šaltkalvis santechnikas, šaltkalvis montuotojas,
traleris šaldytuvas (bet laivas-šaldytuvas, žr. 2.3 p.).

2.2. Kai daiktavardžiai yra sintaksiškai lygiaverčiai, bet žymi ne vieno, o dviejų dalykų pavadinimus, jie jungiami ne brūkšneliu, o jungtuku ir, pvz.:

kultūra ir švietimas (ne kultūra-švietimas),
pajamos ir išlaidos (ne pajamos-išlaidos).

Tokių daiktavardžių kilmininkai, einantys vienarūšiais pažyminiais, bet nereiškiantys vieno daikto sąvokos, taip pat jungiami ne brūkšneliu, o jungtuku ir (arba bei), pvz.: baltų ir slavų santykiai (ne baltų-slavų). Tas pats pasakytina apie tikrinių daiktavardžių jungimą, pvz.: Lietuvos ir Islandijos sutartis (ne Lietuvos-Islandijos).

Tarp dviejų kilmininkų brūkšnelis galimas tik tada, kai ir vardininkas rašomas su brūkšneliu, pvz.: lopšelio-darželio personalas (plg. 2.3 p.).

2.3. Brūkšneliu jungiami du daiktavardžiai, reiškiantys vieno daikto ar reiškinio pavadinimą, pvz.: paskaita-koncertas, leidykla-spaustuvė, kavinė-baras. Tokiu būdu jungiami tik sintaksiškai lygiareikšmiai, vienodai tarp savęs santykiaujantys daiktavardžiai. Nė vienas jų nėra svarbesnis už kitą ar priklausomas nuo kito. Pvz.:
lopšelis-darželis,
pasitarimas-seminaras,
kavinė-skaitykla,
festivalis-apžiūra,
skulptorius-architektas,
dažytojas-tinkuotojas,
sekretorė-referentė.

Brūkšneliu gali būti jungiami ne tik pavieniai daiktavardžiai, bet ir junginys su daiktavardžiu, pvz.:
kertamoji-pašarų smulkintuvas,
mėsos kapotojas-pardavėjas.

Pastabos. Bendrinių daiktavardžių grupės su brūkšneliu kiek įmanoma keisti sklandesniais būdvardžio (ar dalyvio) ir daiktavardžio junginiais ar sudurtiniais daiktavardžiais, pvz.:
internatinė mokykla (vietoj mokykla-internatas), sanatorinė mokykla (vietoj mokykla-sanatorija),
pėdkelnės (vietoj kelnės-kojinės),
kurortinis miestas (vietoj miestas-kurortas),
sanitarinės technikos gaminiai (vietoj sanitarijos-technikos gaminiai),
šaldomasis krepšys, šaltkrepšis (vietoj krepšys-šaldytuvas).

Vietoj sąskaita-faktūra siūlytas prekyraštis neprigijo; pakaktų vartoti tik faktūra, tačiau atsižvelgus į dvižodžio termino paplitimą aprobuotas terminas sąskaita faktūra.

TARP BŪDVARDŽIŲ

3.1. Brūkšnelis gali būti rašomas tarp dviejų sintaksiškai lygiaverčių būdvardžių (dažniausiai su priesaga -inis), reiškiančių vieną kompleksinę daikto ypatybę, pvz.:
silabinė-toninė eilėdara,
klausiamieji-santykiniai įvardžiai,
socialinė-ekonominė sistema.

3.2. Brūkšnelis nerašomas tarp sintaksiškai nelygių būdvardžių, nevienodai susijusių su daiktavardžiu, kurio pažyminiu jie eina. Vienas jų, paprastai antrasis, savo reikšme glaudžiau susijęs su daiktavardžiu ir sudaro su juo junginį, o jį apibūdina pirmesnis (toliau nuo daiktavardžio einantis). Pvz.:
vakarinė vidurinė mokykla,
garinis hidraulinis presas.

Brūkšneliu nejungiami būdvardžiai, savo reikšme santykiaujantys su atitinkamu daiktavardžio ir būdvardžio junginiu, pvz.: eteriniai aliejiniai augalai (plg. eterinis aliejus).

Brūkšnelis nerašomas ir tada, kai antrasis būdvardis patikslina, sukonkretina pirmojo būdvardžio reikšmę, pvz.: sudėtiniai sujungiamieji, sudėtiniai prijungiamieji sakiniai.

Pastabos. 1. Vietoj brūkšneliu sujungtų būdvardžių, kur galima, rekomenduotina vartoti sklandesnes konstrukcijas, pvz.:
silikatiniai betono
(ne silikatiniai-betoniniai) dirbiniai,
ortopedinių protezų (ne protezinis-ortopedinis) skyrius,
gamybinės technikos (ne gamybinis-techninis) skyrius.

2. Kartais vietoj brūkšneliu sujungtų dviejų būdvardžių visiškai pakanka vieno iš jų, pvz.:
mokslinis aspektas arba teorinis aspektas (ne mokslinis-teorinis a.),
moralinės problemos arba etinės problemos (ne moralinės-etinės p.),
buitinės arba materialinės sąlygos (ne buitinės-materialinės s.).

KITAIS ATVEJAIS

4.1. Brūkšnelis rašomas

4.1.1. Jungiant prie arabiškų skaitmenų antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį, pvz.:
50-metis, 5-dienis, 200-milijoninis, 40-tūkstantasis.

4.1.2. Prie arabiško skaitmens pridedant kelintinio skaitvardžio galūnę, pvz.:
8-asis pulkas, 3-ioji simfonija, 2001-aisiais, 4-as kanalas, 1-a kategorija.

4.1.3. Tarp datą žyminčių skaitmenų grupių, pvz., 2003-05-07 (ne dokumentuose galima skirti ir tarpeliais, pvz.: 2003 05 07);
tarp numerius žyminčių skaitmenų ar raidžių grupių, pvz.: Pylimo g. 1-5, 2003-03-07 raštas Nr. 1D-743-(15), LST EN ISO 4618-3
brūkšnelis gali būti rašomas tarp interneto adreso dalių, aplankų ir rinkmenų (failų) pavadinimuose, pvz.: http://vardai.vlkk.lt/baltiski-etnoniminiai-vardai-ir-ju-paplitimas, http://lietuvybė.lt/naudotojams/lietuvybe-elektroniniame-paste; rastai_el_2013.doc

4.1.4. Brūkšnelis taip pat gali būti rašomas simboliniuose pavadinimuose, pvz.: sodininkų bendrija „Kavoliškis-4“, SB „Atžalynas-D“ (arba be brūkšnelio – sodininkų bendrija „Kavoliškis 4“, SB „Atžalynas D“), Windows-1257. Gaminių pavadinimai rašomi taip, kaip jie registruoti, pvz.: „Beržas-4“, „Moskvič-2141“, „Sony CFS-W304“. (Dar žr. konsultacinį įrašą Ar būtina gaminių, leidinių, renginių pavadinimuose skaitmenis prie žodžių jungti brūkšneliais.) 

4.1.5. Brūkšnelis žymi išleistą žodžio dalį, pvz.: moksleiviai (-ės), vardas (-ai), g-vė, m-kla.

4.2. Brūkšnelis nerašomas šiais atvejais:

a) samplaikiniuose įvardžiuose bei prieveiksmiuose, pvz.:
kas ne kas, koks ne koks, kur ne kur, vos ne vos, šiaip ne taip;
b) samplaikiniuose ištiktukuose bei jaustukuose, pvz.:
bar bar bar, bim bam, cap carap, klipu klip; cha cha cha, put put put, e je je.