Spausdinti

 

Zaduojys

Za­duojỹs (3), ež. Za­rasų r.

Zalvas

Zálvas (1), ež. Za­rasų r.

Zalvė

Zálvė (1), ež. Za­rasų r.

Za­nyla

Za­nylà (2), up., Šir­vin­tos kr., Vil­ka­viškio r.

Zapyškis

Zapýškis (1), mstl. Kau­no r.

Zapselis

Zapsẽlis (2), ež. Laz­dijų r.

Zapsys

Zapsỹs (4), ež. Laz­dijų r.

Za­ra­sai

Za­ra­saĩ (3b), mst., r. c.

Za­rasaitis

Za­rasáitis (1), ež. Za­rasų r.

Zara­sas

Zãra­sas (3b), ež. Za­rasų r.

Zas­taučiai

Zas­taũčiai (2), k. Mažei­kių r.

Zazub­ras

Zãzub­ras (3b), ež. Za­rasų r.

Zelva

Zélva (1), ež. Trakų r.

Zembrė

Zem̃brė (2), up., Ne­mu­no kr., Aly­­taus r.

Zervynas

Zervýnas (1), ež. Laz­dijų r.

Zervynos

Zervýnos (1), k. Varėnos r.

Zi­ba­lai

Zi­ba­laĩ (3b), mstl. Šir­vintų r.

Zyp­liai

Zyp­liaĩ (4), k. Šakių r.

Zir­najys

Zir­najỹs (3a), ež. Za­rasų r.

Zi­zai

Zi­zaĩ (4), k. Kau­no r.

Zok­niai

Zok­niaĩ (4), Šiau­lių mst. da­lis

Zūbiškės

Zū̃biškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Zuikinė

Zuĩkinė (1), Kau­no mst. da­lis

Zuikos

Zùikos (1), k. Ig­na­li­nos r.

Zuj­ūnai

Zuj­ū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Zuntė

Zùntė (1), Ku­piškio prie­mies­tis

 

Ž

Žadei­kė­liai

Žadei­kė̃­liai (2), k. Pa­sva­lio r.

Žadikė

Žãdikė (1), up., Šešėvės dš., Rad­vi­liškio r.

Žagarė

Žagãrė (2), mst. Jo­niškio r.

Žagariai

Žagãriai (2), k. Laz­dijų r.

Žai­ginys

Žai­ginỹs (3a), mstl. Ra­sei­nių r.

Žalesa

Žalesà (3b), up., Ne­ries dš., Vil­niaus r.

Žale­sas

Žãle­sas (3b), ež. Vil­niaus r.

Žalgi­ris

Žálgi­ris (1), mšk. Šakių r.

Žal­gi­rių miškas

Žal­gi­rių̃ mìškas, mšk. Šilutės r.

Žaliakal­nis

Žaliãkal­nis (1), Kau­no mst. da­lis

Žalia­siai 1

 

Žaliasis raistas

Žaliàsis raĩstas, plk. Kaišia­do­rių r.

Žalieji ežerai

Žalíeji ežeraĩ, ež. Vil­niaus r.

Žalioji

Žalióji, plk. Ra­sei­nių r.; k. Vil­ka­viškio r.

Žalioji gi­ria

Žalióji gi­rià, mšk. Pa­nevėžio ir Pa­sva­lio r.

Žalpė

Žal̃pė (2), up., Šešuvies dš., Ra­sei­nių r.

Žalpiai

Žal̃piai (2), mstl. Kelmės r.

Žaltytis

Žaltýtis (1), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Žal­va­riai

Žal­va­riaĩ (3a), k. Molėtų r.

Žambas

Žam̃bas (2), up., Lėvens dš., Pa­nevėžio r.

Žarčiai

Žar̃čiai (2), plk. Pa­nevėžio r.

Žardė

Žar̃dė (2), Klaipėdos mst. da­lis

Žarė

Žãrė (2), up., Švėtės kr., Jo­niškio r.

Žar­ėnai

Žar­ė́nai (1), mstl. Telšių r.

Žąsa

Žąsà (2), up., Lėvens kr., Pa­sva­lio r.

Žasliai

Žãsliai (2), mstl., ge­lež. st. Kaišia­­­do­rių r.

Žeimelis

Žeimẽlis (2), mstl. Pa­kruo­jo r.

Žei­mena

Žei­menà (3b), ge­lež. st., up., Ne­ries dš., Švenčio­nių r.

Žeime­nys, -ų

Žeĩme­nys, -ų̃ (3b), ež. Švenčio­nių r.

Žeimiai

Žeĩmiai (2), mstl., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Želva

Žélva (1), mstl. Uk­mergės r.

Želvos

Žélvos (1), ež. Molėtų r.

Žemaičiai 3

Žemaĩčiai – žr. Žemaitijà

Žemaičių Kal­va­rija

Žemaĩčių Kal­va­rijà (2), mstl. Plungės r.

Žemaičių Naumies­tis

Žemaĩčių Naũmies­tis (1), mst. Šilutės r.

Žemai­tė­liai

Žemai­tė̃­liai (2), k. Vil­niaus r.

Žemaitija  [3], [4]

Žemaitijà (2) // Žemaĩčiai (2), etn. sr., žemaičių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.

Žemaitkiemis

Žemaĩtkie­mis (1), mstl. Uk­mergės r.; k. Kau­no r.

Žemalė

Žemãlė (2), k. Mažei­kių r.

Žemieji Pa­ne­riai

Žemíeji Pa­ne­riaĩ – žr. Pa­ne­riaĩ

Žemoji Gervė

Žemóji Gérvė (1), up., Apaš­čios dš., Biržų r.

Žemoji Pa­nemunė

Žemóji Pa­nemùnė (2), mstl. Šakių r.

Žemo­sios Viesos

Žẽmo­sios Viẽsos (4), k. Šir­vintų r.

Žiba

Žibà (4), up., Dar­bos kr., Kre­tin­gos r.

Židikai

Židìkai (2), mstl. Mažei­kių r.

Žydiškės

Žỹdiškės (1), k. Trakų r.

Žiegas

Žíegas (1, 3), ež. Za­rasų r.

Žiemke­lis

Žiẽmke­lis (1), plk. Kau­no r.

Žiezdras

Žiẽzdras (2), ež. Ig­na­li­nos ir Ute­nos r.

Žiežmara

Žiežmarà (3a), up., Ne­ries kr., Kaišia­do­rių r.

Žiežmariai

Žiežmãriai (2), mstl. Kaišia­do­rių r.

Žiežmuo

Žiežmuõ (3a), ež. Trakų r.

Žiežulis

Žiežùlis (2), ež. Molėtų, Varė­nos r.

Žiežulnys

Žiežulnỹs (3a), ež. Ute­nos r.

Žygaičiai

Žygáičiai (1), mstl. Tau­ragės r.; k. Šiau­lių r.

Žili­nai

Žili­naĩ (3b), k. Varėnos r.

Žilmas

Žìlmas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Žindaičiai

Žindáičiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Žiobiškis

Žióbiškis (1), k. Ro­kiškio r.

Žiogaičiai

Žiógaičiai (1), k. Mažei­kių r.

Žiogys

Žiogỹs (4), ež. Šilutės r.

Žirm­ūnai

Žirm­ū́nai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Žir­naja

Žir­najà (3b), up., Šven­to­sios kr., Uk­mergės r.

Žir­na­jai

Žir­na­jaĩ (3b), ež . Uk­mergės r.

Žiūrai

Žiūraĩ (4), k. Varėnos r.

Žiūriai

Žiūriaĩ (4), k. Šakių, Vil­ka­viškio r.

Žižma

Žižmà (4), up., Ven­tos kr., Šiau­lių r.

Žižmai

Žižmaĩ (4), k. Šalčininkų r.

Žli­bi­nai

Žli­bi­naĩ (3b), k. Plungės r.

Žudiškės

Žùdiškės (1), k. Vil­niaus r.

Žukančiai

Žukañčiai (2), k. Jo­niškio r.

Žukliškės

Žùkliškės (1), k. Za­rasų r.

Žuvi­ninkas

Žuvi­niñ­kas (2), mšk. Anykščių r.

Žuvin­tas

Žùvin­tas (3b), ež. Aly­taus r.

Žuvin­to palios

Žùvin­to pãlios (2), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Žvaginiai

Žvagìniai (2), k. Klaipėdos r.

Žve­lsa 2

Žve­lsà (4), up., Mi­ni­jos kr., Klaipėdos r.

Žve­lesys

Žve­lesỹs (3b), up., Ašvos kr., Šilutės r.

Žvėrynas

Žvėrýnas (1), Vil­niaus mst. da­lis

Žvernas

Žvérnas (1), ež. Molėtų r.

Žvingiai

Žviñgiai (2), mstl. Šilalės r.

Žvirgždaičiai

Žvirgždáičiai (1), mstl. Šakių r.

 

 

 

[1] Išbraukta, žr. Šiekštys // Žaliasiai.

[2] Buv. Žve­lesa.

[3] Įrašyta 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137).

[4] 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. N-1 (150) pakeitimai: prie Žemaitija nurodyta „etnogr. reg.“