Spausdinti
   

 

Vabalių ežeras4

 

Vabãlių ẽžeras – žr. Svaitiñgis

Va­bal­nin­kas

Va­bal­niñ­kas (2), mst. Biržų r.

Va­bal­ninko šilas

Va­bal­niñ­ko šìlas, mšk. Biržų r.

Va­dakstis, -ies

Va­dakstìs, -iẽs (3b), up., Ven­tos dš., Mažei­kių r.

Va­dak­tai

Va­dak­taĩ (3b), mstl. Rad­vi­liškio r.

Va­dak­tė­liai

Va­dak­tė̃­liai (2), k. Pa­nevėžio r.

Va­daktis, -ies

Va­daktìs, -iẽs (3b), up., Nevė­žio dš., Pa­nevėžio r.

Vadokliai

Vadõkliai (2), mstl. Pa­nevėžio r.

Vadokšnas

Vadõkšnas (2), ež. Molėtų r.

Vadžgirys

Vadžgirỹs (3b), mstl. Jur­bar­ko r.

Vaičaičiai

Vaičáičiai (1), k. Skuo­do r.

Vaidminas

Vaidmìnas (2), up., Ašvos dš., Mažei­kių r.

Vai­do­tai

Vai­do­taĩ (3a), k. Vil­niaus r.

Vaigu­va

Váigu­va (1), mstl. Kelmės r.

Vaike­sas

Vaĩke­sas (3b), ež. Ute­nos r.

Vainutas

Vainùtas (2), mstl. Šilutės r.

Vaisietis

Vaisíetis (1), ež. Trakų r.

Vaisinis

Vaisìnis (2), ež. Za­rasų r.

Vaišvy­dava

Vaišvy­davà (2), Kau­no mst. da­lis

Vaitimėnai

Vaĩtimėnai (1), k. Tau­ragės r.

Va­jasiškis

Va­jasìškis (2), k. Za­rasų r.

Vajuonis

Vajúonis (1), ež. Molėtų, Švenčio­nių r.

Valakbūdis

Valãkbūdis (1), k. Šakių r.

Valakam­piai

Valãkam­piai // Valãku­piai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Valčiūnai

Valčiū́nai (1), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

Val­ki­nin­kai

Val­ki­niñ­kai (2), mstl., ge­lež. st. Varėnos r.

Va­na­gai

Va­na­gaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Va­nagynė

Va­nagỹnė (2), k. Biržų r.

Va­nagiškė

Va­nagìškė (2), mšk. Šiau­lių r.

Vandupė

Vañdupė (1), up., Šešupės dš., Šakių r.

Vandžioga­la

Vandžióga­la (1), mstl. Kau­no r.

Varapniškės

Varãpniškės (1), k. Vil­niaus r.

Vardu­va

Várdu­va (1), up., Ven­tos kr., Plungės r.

Varėna

Varėnà (3), mst., r.c.

Varėnė

Varė́nė (1), up., Mer­kio dš., Varėnos r.

Var­ėnis

Var­ė́nis (1), ež. Varėnos r.

Va­rieka

Va­riekà (2), k. Šir­vintų r.

Varius

Vãrius (2), up., Šven­to­sios kr., Anykščių r.

Var­ka­labiškės

Var­ka­labìškės (2), k. Vil­niaus r.

Varkalės

Varkãlės (2), k. Kaišia­do­rių r.

Var­ka­liai

Var­ka­liaĩ (3b), k. Plungės r.

Varlau­kis

Várlau­kis (1), k., ge­lež. st. Jur­bar­ko r.

Varmė

Var̃mė (2), up., Ven­tos dš., Kelmės r.

Varnakis

Varnãkis (2), ež. Švenčio­nių r.

Varna­sa­lis

Várna­sa­lis (1), mšk. Varėnos r.

Varniai

Var̃niai (2), mst. Telšių r.

Varnys

Varnỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Varputėnai

Várputėnai (1), k. Šiau­lių r.

Varsėdžiai

Vársėdžiai (1), k. Šilalės r.

Var­tišys

Var­tišỹs (3b), ež. Za­rasų r.

Vasak­nas

Vãsak­nas (3b), ež. Za­rasų r.

Vas­tapa

Vas­tapà (3b), up., Vi­rin­tos dš., Molėtų r.

Vasta­pas

Vãsta­pas (1), ež. Molėtų r.

Vaškai

Vaškaĩ (4), mstl. Pa­sva­lio r.

Vašuoka

Vašuokà (4), up., Viešin­tos kr., Ku­piškio r.

Vaza­jis

Vãza­jis (1), ež. Ro­kiškio r.

Važatkie­mis

Važãtkie­mis (1), k. Prienų r.

Vegeriai

Vegẽriai (2), mstl. Ak­menės r.

Vei­sie­jai

Vei­sie­jaĩ (3), mst. Laz­dijų r.

Vei­siejis

Vei­siẽjis (2), ež. Laz­dijų r.

Vei­ve­riai

Vei­ve­riaĩ (3b), mstl. Prienų r.

Veiviržas

Veivìržas (1), up., Mi­ni­jos kr., Šilutės r.

Veiviržėnai

Veivìržėnai (1), mstl., Klai­pė­dos r.

Veižas

Véižas (1) // Véržas (1), up., Ne­mu­no dš., Šilutės r.

Ve­juona

Ve­juonà (3), up., Nevėžio dš., Kau­no r.

Velykiai

Velýkiai (1), k. Pa­nevėžio r.

Vėlys

Vėlỹs (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Vėliučionys

Vėliučiónys (3), k. Vil­niaus r.

Ve­liuona

Ve­liuonà (3), mstl. Jur­bar­ko r.

Velnia­balė

Vélnia­balė (1), plk. Za­rasų r.

Vel­niarais­tis

Vel­niãrais­tis (1), plk. Molėtų r.

Velžys

Velžỹs (4), k. Pa­nevėžio r.

Venca­vas

Veñca­vas (3b), ež. Za­rasų r.

Ven­ciū­nai

Ven­ciū́­nai (1), k. Aly­taus r.

Venta

Ventà (4), mstl., ge­lež. st. Ak­menės r.; up., į Bal­tiją, Mažei­kių r.

Ventė

Veñtė (2), k. Šilutės r.

Ventės ragas

Veñtės rãgas (4), kyšulys Ši­lu­tės r.

Ventos pelkė

Ventõs pélkė, plk. Kelmės r.

Vepriai

Vẽpriai (2), mstl. Uk­mergės r.

Veprys

Veprỹs (4), ež. Za­rasų r.

Verdainė

Vérdainė (1), k. Šilutės r.

Ve­re­biejai

Ve­re­biẽjai (2), k. Aly­taus r.

Verė­du­va

Verė́­du­va (1), k. Ra­sei­nių r.

Verkiai

Vérkiai (1), Vil­niaus mst. da­lis

Verknė

Ver̃knė (2), up., Ne­mu­no dš., Prie­­­nų r.

Ver­niejus

Ver­niẽjus (2), ež. Trakų r.

Ver­seka

Ver­sekà (3b), k., up., Mer­kio kr., Šalčininkų r.

Versmynas

Versmýnas (1), ež. Ute­nos r.

Veršiukas

Veršiùkas (2), ež. Prienų r.

Veršvai

Veršvaĩ (4), Kau­no mst. da­lis

Vertimai

Vertìmai (2), k. Jur­bar­ko r.

Veržas

Véržas – žr. Véižas

Vešėti­nis

Vešė́ti­nis (1), up., Pla­to­nio kr., Jo­­niškio r.

Vėzgė

Vė́zgė (1), up., Obelės dš., Pa­kruo­jo r.

Vėžaičiai

Vė́žaičiai (1), mstl. Klaipėdos r.

Vėžaitinė 1

Vėžaitìnė (2), Vė́žaitinė (1), mšk. Klaipėdos r.

Vėžiongirė

Vėžióngirė (1), mšk. Klaipėdos r.

Vėžio­nys 2

Vė́žio­nys (1), k. Ku­piškio r.

Vėžionys

Vėžiónys (3), k. Aly­taus, Prienų, Šalčininkų r.

Vičiūnai

Vičiū́nai (1), Kau­no mst. da­lis

Vidauja

Vidáuja (1), up., Mi­tu­vos dš., Jur­bar­ko r.

Vydeniai

Vydẽniai (2), k. Varėnos r.

Videniškiai

Vidẽniškiai (1), k. Molėtų r.

Vidgi­riai

Vìdgi­riai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Vi­din­kstas

Vi­diñkstas (2), ež. Ute­nos r.

Vidiškės

Vìdiškės (1), k. Ig­na­li­nos r.

Vidiškiai

Vìdiškiai (1), mstl. Uk­mergės r.

Vyd­man­tai

Vyd­man­taĩ (3a), k. Kre­tin­gos r.

Vidso­dis

Vìdso­dis (1), k. Kelmės r.

Vidugašlis

Vidùgašlis (1), ež. Laz­dijų r.

Viduklė

Vidùklė (2), mstl., ge­lež. st. Rasei­­­­­nių r.

Vidzgi­ris

Vìdzgi­ris (1), Aly­taus mst. da­lis; mšk. Aly­taus r.

Viekšnaliai

Viekšnãliai (2), k. Telšių r.

Viekšniai

Viekšniaĩ (3), mstl. Ak­menės r.

Vie­sai

Vie­saĩ (4), ež. Trakų r.

Viešetė

Viešẽtė (2), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

Viešinta

Viešintà (3a), up., Lėvens kr., Ku­piškio r.

Viešin­tas

Víešin­tas (1), ež. Anykščių r.

Viešin­tos

Víešin­tos (3a), mstl. Anykščių r.

Viešis

Víešis (1), ež. Ute­nos r.

Viešvėnai

Víešvėnai (1), k. Telšių r.

Viešvi­lė

Viešvi­lė̃ (3a), mstl., up., Ne­mu­no dš., Jur­bar­ko r.

Vievis

Víevis (1), ež., mst. Trakų r.

Vygris

Vỹgris (2), ež. Vil­ka­viškio r.

Vijūkai

Vijū̃kai (2), k. Kau­no r.

Vykas

Vỹkas (2), ež. Za­rasų r.

Vikšru­pis

Vìkšru­pis (1), up., Šušvės dš., Kėdai­nių r.

Vik­tarinas

Vik­tarìnas (2), k. Laz­dijų r.

Vilbėnas

Vilbė́­nas (1), ež., up. Kelmės r.

Vi­leišbalė

Vi­leĩšbalė (1), plk. Biržų r.

Vile­mai

Vìle­mai (1), k. Kau­no r.

Vi­lijampolė

Vi­lijámpolė (1), Kau­no mst. da­lis

Vilka

Vìlka (1), up., Gėgės dš., Šilu­tės r.

Vilkaitis

Vilkáitis (1), ež. Laz­dijų r.

Vil­kas

Vil̃­kas (4), ež. Laz­dijų r.

Vil­kaviškis

Vil­kavìškis (2), mst., r. c.

Vilkė­nas

Vilkė́­nas (1), k. Šilutės r.

Vil­kesa

Vil­kesà (3b), up., Šir­vin­tos dš., Uk­mergės r.

Vilkyčiai

Vìlkyčiai (1), k., ge­lež. st. Šilutės r.

Vil­kija

Vil­kijà (3b), mst. Kau­no r.; up., Švėtės dš., Jo­niškio r.

Vil­kinys

Vil­kinỹs (3b), ež. Laz­dijų r.

Vilkyškiai

Vilkỹškiai (2), mstl. Šilutės r.

Vilkokšnis

Vilkókšnis (1), ež. Trakų r.

Vilkpėdė

Vil̃kpėdė (1), Vil­niaus mst. da­lis

Vilkų Kampas

Vilkų̃ Kam̃pas (4), k. Šilutės r.

Vilkų Laukas

Vilkų̃ Laũkas (4), k. Šilalės r.

Vilk­ve­dis

Vil̃k­ve­dis (1), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Vilnia

Vìlnia (1), up., Ne­ries kr., Vil­niaus r.

Vilniškių ežeras

Vilnìškių ẽžeras, ež. Vil­niaus r.

Vilnius

Vìlnius (1), mst., aps. c., Lie­tu­vos sos­tinė

Vilnoja

Vilnója (1), ež. Vil­niaus r.

Vilū­nai

Vilū­́nai (1), k. Kaišia­do­rių r.

Vin­centavas

Vin­centãvas (2), k. Kau­no r.

Vinčai

Vinčaĩ (4), ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Vindžiū­nai

Vindžiū́nai (1), k. Vil­niaus r.

Vin­gerinė

Vin­gerìnė (2), up., Ne­mu­nė­lio dš., Ro­kiškio r.

Vingi­nin­kai

Vìngi­nin­kai (1), k. Šilalės r.

Vingis

Vìngis (1), Vil­niaus mst. da­lis

Vingriai

Viñ­griai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Vinkšninė

Vinkšnìnė (2), up., Ne­dzin­gio dš., Varėnos r.

Virbalgi­ris

Virbálgi­ris (1), mšk. Vil­ka­viškio r.

Virbalis

Virbãlis (2), mst. Vil­ka­viškio r.

Vir­ba­liū­nai

Vir­ba­liū́nai (1), k. Kau­no r.

Virčiu­vis

Vir̃čiu­vis (1), up., Lie­lupės kr., Jo­niškio r.

Virėkšta

Virėkštà (3), ež. Ig­na­li­nos r.

Vi­rinta

Vi­rintà (3b), up., Šven­to­sios kr., Anykščių r.

Vi­rin­tai

Vi­rin­taĩ (3b), ež. Molėtų r.

Viršuliškės

Viršùliškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Viršužig­lis

Viršùžig­lis (1), k. Kau­no r.

Vir­vyčia

Vir­vyčià (4) // Virvỹtė (2), up., Ven­tos kr., Telšių r.

Visa­gi­nas

Vìsa­gi­nas (1), ež., mst. Ig­na­li­nos r.

Visa­laukė

Vìsa­laukė (1), k. Vil­niaus r.

Visba­ras

Vìsba­ras (3b), ež. Molėtų r.

Vi­sinčia

Vi­sinčià (2), up., Šalčios dš., Šalčininkų r.

Visoriai

Visõriai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Višakio Rūda

Vìšakio Rūdà (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Višakis

Vìšakis (1), up., Šešupės dš., Ma­ri­jam­polės r.

Vištytis

Vištýtis (1), ež., mstl. Vil­ka­viškio r.

Vy­tau­tava

Vy­tau­tavà (2), k. Trakų r.

Vytė­nai

Vytė́nai (1), Kau­no mst. da­lis

Vytoga­la

Vytóga­la (1), k. Šilalės r.

Vyžeičiai

Vyžeĩčiai (2), k., ge­lež. st. Ro­kiškio r.

Vyžin­tas

Výžin­tas (3a), ež. Ute­nos r.

Vyžuona

Vyžuonà (3a), up., Šven­to­sios kr., Mo­lėtų r.; ež., up., Ne­mu­nė­lio dš., Ro­kiškio r.

Vyžuo­nos

Výžuo­nos (3a), mstl. Ute­nos r.

Vokė

Vókė (1), up., Ne­ries kr., Vil­niaus r.; k., ge­lež. st. Trakų r.

Vos­gė­liai

Vos­gė̃­liai (2), k. Anykščių, Ute­nos, Za­rasų r.

Vos­gė­lis 3

 

Vosiliškis

Vosìliškis (1), k. Ra­sei­nių r.

Vo­siū­nai

Vo­siū́­nai (1), k. Ig­na­li­nos r.

Voškoniai

Voškóniai (1), k. Kau­no r.

Vover­kis

Vóver­kis (1), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

[1] Buv. tik 2 kirč.

[2] Buv. tvirtagalė prg.

[3] Išbraukta.

[4] Buv. tik Svaitingis.