Spausdinti
 

Sadū­niškės

Sadū́niškės (1), k. Vil­niaus r.

Saga­vas

Sãga­vas (3b), ež. Laz­dijų r.

Saknas

Sãknas (2), ež. Laz­dijų r.

Salagi­ris

Salãgi­ris (1), mšk. Ro­kiškio r.

Sala­kas

Sãla­kas (3b), mstl. Za­rasų r.

Sala­ko gi­ria

Sãla­ko gi­rià, mšk. Za­rasų r.

Salamies­tis

Salãmies­tis (1), mstl. Ku­piškio r.

Sa­lan­tai

Sa­lan­taĩ (3b, 4), mst. Kre­tin­gos r.

Salan­tas

Sãlan­tas (3b), up., Mi­ni­jos dš., Kre­tin­gos r.

Sa­laperau­gis

Sa­lapérau­gis (1), ež., k. Ma­ri­jam­polės r.

Sa­l­du­pis

Sa­l̃­du­pis (1), up., Ven­tos kr., Mažei­kių r.

Saldutiškis

Saldùtiškis (1), mstl. Ute­nos r.

Sal­du­vė

Sal­du­vė̃ (3b), kln. Šiau­lių r.

Sa­li­ninkai

Sa­li­niñ­kai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Saločiai

Salõčiai (2), mstl. Pa­sva­lio r.

Saločius

Salõčius (2), ež. Molėtų r.

Salos

Sãlos (4), mstl. Ro­kiškio r.

Salotas

Salótas (1), ež. Telšių r.

Salotė

Salótė (1), ež. Vil­niaus r.

Salotis 1

Salõtis (2), ež. Molėtų, Švenčio­nių r.

Saltoniškės

Saltõniškės (1), Vil­niaus mst. dalis

Samaniai

Samãniai (2), k. Za­rasų r.

Sa­ma­nyčia

Sa­ma­nyčià (2), plk. Švenčio­nių r.

Sa­manynė

Sa­manỹnė (2), plk. Ku­piškio, Ro­kiškio r.

Samanis

Samãnis (2), ež. Laz­dijų, Zara­sų r.

Samavas

Samãvas (2), ež. Molėtų, Za­rasų r.

Sa­my­lai

Sa­my­laĩ (3b), k. Kau­no r.

Samis

Sãmis (2), ež. Trakų r.

San­drava

San­dravà (3a), up., Luknės dš., Ra­sei­nių r.

Sangrūda

Sangrūdà (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Santai­ka

Sántai­ka (1), k. Aly­taus r.

San­taka

San­takà (3a), k., ge­lež. st. Vil­niaus r.

San­ta­kai

San­ta­kaĩ (3a), k. Šakių r.

Santa­riškės

Sánta­riškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Sa­pieginė

Sa­piegìnė (2), Vil­niaus mst. dalis

Sargė­nai

Sargė́­nai (1), Kau­no mst. da­lis

Sa­ria

Sa­rià (4), up., Žei­me­nos kr., Švenčio­nių r.

Sa­riai

Sa­riaĩ (4), k. Švenčio­nių r.

Sar­tai

Sar­taĩ (4), ež. Ro­kiškio ir Za­rasų r.

Sarti­nin­kai

Sar̃ti­nin­kai (1), k. Tau­ragės r.

Sasna

Sasnà (4), up., Šešupės dš., Ma­ri­jam­­polės r.

Sas­nava

Sas­navà (4), mstl. Ma­ri­jam­polės r.

Sat­kūnai

Satk­ū́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­niš­kio r.

Saugė­lau­kis

Saugė́­lau­kis (1), k. Jo­niškio r.

Saugos

Saũgos (2), k. Šilutės r.

Sausdravas

Sausdrãvas (2), up., Mi­ni­jos dš., Plungės r.

Sau­siai

Sau­siaĩ (4), k., ge­lež. st. Trakų r.

Sausinė

Saũsinė (1), k. Kau­no r.

Sausvin­gis

Saũsvin­gis (1), ež. Aly­taus r.

Sa­vičiūnai

Sa­vičiū­́nai (1), k. Vil­niaus r.

Seda

Sedà (4), mst. Mažei­kių r.

Sedūnai

Sedū́nai (1), k. Rad­vi­liškio r.

Seira

Seirà (4), up., Bal­to­sios Ančios kr., Laz­dijų r.

Seirijai

Seirìjai (2), mstl. Laz­dijų r.

Seirijis

Seirìjis (2), ež. Laz­dijų r.

Sek­luotis

Sek­luõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Se­liovinis

Se­liovìnis (2), ež. Laz­dijų r.

Se­meliškės

Se­melìškės (2), mstl. Trakų r.

Se­meniškiai

Se­menìškiai (2), k. Biržų r.

Senadva­ris

Senãdva­ris (1), k. Za­rasų r.

Senamiestis

Senãmiestis (1), Kauno, Klai­pė­dos, Kėdainių, Vilniaus, mst. dalys

Senasis Daugėliškis4

Senas Strūnaitis

Senàsis Daugėlìškis (2), k. Ignalinos r.

 

Sẽnas Strūnáitis (1), k. Švenčio­nių r.

Sendvaris

Séndvaris (1), k. Klaipėdos r.

Seniava

Seniavà (4), Kauno mst. dalis

Senieji Bernatoniai5

Senieji Trakai

Seníeji Ber̃natoniai (1), k. Kauno r.

 

Seníeji Trãkai (2), k. Trakų r.

Sennemunė

Sénnemunė (1), ež. Šilutės r.

Senoji Įpiltis, -ies

Senóji Įpiltìs, -iẽs (3a), k. Kretin­gos r.

Senovė

Senóvė (1), k., gelež. st. Varėnos r.

Senrusnė

Sénrusnė (1), ež. Šilutės r.

Seredžius

Serẽdžius (2), mstl. Jur­bar­ko r.

Se­reikiškės

Se­reĩkiškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Sėti­kis

Sė́ti­kis (1), ež. Švenčio­nių r.

Siaurys

Siaurỹs (4), ež. Švenčio­nių r.

Si­dabra

Si­dabrà (3b), up., Pla­to­nio dš., Jo­niškio r.

Si­dabravas

Si­dabrãvas (2), mstl. Rad­vi­liš­kio r.

Si­dabrynė

Si­dabrỹnė (2), k. Jo­niškio r.

Sida­riai

Sìda­riai (1), k., ge­lež. st. Rad­vi­liškio r.

Sienis

Siẽnis (2), ež. Trakų r.

Sie­sartis

Sie­sar̃tis (2), ež. Molėtų r.

Sie­sartis, -ies

Sie­sartìs, -iẽs (3a), up., Šešu­pės dš., Šakių r.; k., up., Šven­to­sios kr., Uk­­mergės r.

Siesi­kai

Síesi­kai (1), mstl. Uk­mergės r.

Siesi­kas

Síesi­kas (1), ež. Ute­nos r.

Sietas

Siẽtas (2), ež. Trakų r.

Sie­tuviškis

Sie­tuvìškis (2), ež. Ro­kiškio r.

Sylys

Sylỹs (4), ež. Ute­nos r.

Si­ma­nė­liškiai

Si­ma­nė̃­liškiai (1), ge­lež. st. Vil­ka­viškio r.

Simnas

Sim̃nas (2), mst. Alytaus r.

Sintautai

Sintautaĩ (3b), mstl. Šakių r.

Siponys

Sipónys (3), k. Prienų r.

Sirgėlis

Sirgė̃lis (2), ež. Švenčionių r.

Sirvėtas

Sìrvėtas (1), ež. Švenčionių r.

Sitkūnai

Sitkū́nai (1), k. Kauno r.

Skaidiškės

Skáidiškės (1), k. Vilniaus r.

Skaidrys

Skaidrỹs (4), ež. Ignalinos r.

Skaistė

Skáistė (1), ež. Rokiškio r.

Skaistgiriai2

Skaistgiriaĩ (3b), k. Panevėžio r.

Skaistgirys

Skaistgirỹs (3a), mstl. Joniškio r.

Skaistis

Skáistis (1), ež. Trakų r.

Skapiškis

Skãpiškis (1), mstl., gelež. st. Kupiškio r.

Skardupiai

Skar̃dupiai (1), k. Marijam­polės r.

Skaruliai

Skarùliai (2), k. Jonavos r.

Skaudvilė

Skaudvìlė (2), mst. Tauragės

Skeimio pelkė3

Skeĩmio pélkė, plk. Švenčionių r.

Skėmiai

Skė́miai (1), k. Radviliškio r.

Skėriai

Skėriaĩ (4), k. Mažeikių, Pasvalio r.

Skersabalė

Sker̃sabalė (1), plk. Šalčininkų r.

Skersabaliai

Sker̃sabaliai (1), k., gelež. st. Vil­niaus r.

Skiemonys

Skiemónys (3), mstl. Anykščių r.

Skinija

Skìnija (1), up., Minijos kr., Klaipėdos r.

Skirlėnai

Skìrlėnai (1), k. Vilniaus r.

Skirnas

Skìrnas (1), ež. Zarasų r.

Skirsnemunė

Skir̃snemunė (1), mstl. Jurbar­ko r.

Skirvytė

Skirvỹtė (2) // Skirvyčià (4), up., į Kuršių marias, Šilutės r.

Sklėriškės6

Skraičionys

Sklė̃riškės (1), k. Vilniaus r., k. Molėtų r.

Skráičionys (1), k. Alytaus r.

Skrebys

Skrebỹs (4), ež. Trakų r.

Skrebotiškis

Skrebótiškis (1), k. Pa­sva­lio r.

Skriaudžiai

Skriaũdžiai (2), k. Prienų r.

Skrin­dė­lis

Skrin­dė̃­lis (2), ež. Za­rasų r.

Skrytas

Skrýtas (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Skritelis

Skritẽlis (2), ež. Za­rasų r.

Skroblus

Skroblùs (4), up., Mer­kio kr., Varėnos r.

Skudutiškis

Skudùtiškis (1), k. Molėtų r.

Skuodas

Skuõdas (2), mst., r. c.

Skur­butėnai

Skur­butė́­nai (1), k. Vil­niaus r.

Slavikai

Slavìkai (2), k. Šakių r.

Slikiai

Slìkiai (2), k., gelež. st. Kėdainių r.

Slučajus

Slučãjus (2), k. Varėnos r.

[1] Buv. Salótis (1).

[2] Buv. 3a kirčiuotė. 

[3] Buv. Skeĩmo pélkė.

[4, 5, 6] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).