Spausdinti

 

K

Kabeliai

Kabẽliai (2), k. Varėnos r.

Kačerginė

Kačergìnė (2), mst. Kau­no r.

Kačergiškė

Kačérgiškė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kagės

Kãgės (2), plk. Telšių r.

Kaimelis

Kaimẽlis (2), k. Šakių r.

Kair­ėnai

Kair­ė́nai (1), k. Vil­niaus r.

Kai­riai

Kai­riaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Kairiškiai

Kaĩriškiai (1), k. Ak­menės r.

Kaišiadorys

Kaišiadórys (3), mst., r. c.

Kajacka­rais­tis

Kajãcka­rais­tis (1), plk. Ma­ri­jam­polės r.

Ka­les­nin­kai

Ka­les­niñ­kai (2), mstl. Šalči­ni­n­kų r.

Kalinas

Kalìnas (2), k. Vil­niaus r.

Kalnab­ridžiai

Kálnab­ridžiai (1), k. Vil­niaus r.

Kalnalis

Kalnãlis (2), k. Kre­tin­gos r.

Kaln­ėnai

Kaln­ė́nai (1), k., ge­lež. st. Jo­na­vos r.

Kalnyčiai 1

Kalnỹčiai (2), k. Kau­no r.

Kal­nyčios pelkė

Kal­nyčiõs pélkė, plk. Kelmės r.

Kal­niečiai

Kal­niẽčiai (2), Kau­no mst. da­lis

Kalniškė

Kálniškė (1), mšk. Laz­dijų r.

Kalniškių tyras

Kálniškių týras (1), plk. Kre­tin­gos r.

Kalnujai

Kalnùjai (2), k. Ra­sei­nių r.

Kalotė

Kalótė (1), k. Klaipėdos r.

Ka­ltanėnai

Ka­l̃­tanėnai (1), mstl. Švenčio­nių r.

Ka­l­tinėnai

Ka­l̃­tinėnai (1), mstl. Šilalės r.

Kal­va­rija

Kal­va­rijà (2), mst. Ma­ri­jam­polės r.

Kal­varijos

Kal­varìjos (2), Vil­niaus mst. dalis

Kalveliai

Kalvẽliai (2), k. Vil­niaus r.

Kalviai

Kálviai (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kal­viai

Kal­viaĩ (4), k. Skuo­do r.

Ka­ma­jai

Ka­ma­jaĩ (3b), mstl. Ro­kiškio r.

Kamanos

Kamãnos (2), plk. Ak­menės r.

Kamantavo pelkė 2

Kamantãvo pélkė, plk. Ig­na­li­nos r.

Ka­mastos ežeras

Ka­mastõs ẽžeras, ež. Molėtų r.

Ka­matis, -ies

Ka­matìs, -iẽs (3b), up., Mūšos kr., Pa­sva­lio r.

Ka­moja

Ka­mojà (3b), up., Birvėtos dš., Ig­na­li­nos r.

Kamo­na

Kãmo­na (1), up., Gėgės dš., Šilutės r.

Kampinis

Kampìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kampys

Kampỹs (4), ež. Varėnos r.

Kampiškiai

Kampìškiai (2), k. Kau­no r.

Kam­puotis

Kam­puõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Kamšai

Kamšaĩ (4), k. Ma­ri­jam­polės r.

Kančaičių tyre­lis

Kančáičių týre­lis (1), plk. Mažei­kių, Plungės ir Skuo­do r.

Kančiogi­nas

Kančiógi­nas (1), ež. Švenčio­nių r.

Ka­nia

Ka­nià (4), ež. Molėtų r.

Ka­niava

Ka­niavà (4), k. Varėnos r.

Ka­nia­vėlė

Ka­nia­vė̃lė (2), up., Ūlos dš., Varėnos r.

Kanio raistas

Kãnio raĩstas, plk. Švenčio­nių r.

Kanys

Kanỹs (4), ež., Švenčio­nių r.

Ka­niūkai

Ka­niū̃kai (2) (Aukštu­tì­niai ir Žemu­tìniai), Kau­no mst. da­lys

Kanopėnai

Kanópėnai (1), k. Ra­sei­nių r.

Kan­taučiai

Kan­taũčiai (2), k. Plungės r.

Kapčia­mies­tis

Kãpčia­mies­tis (1), mstl. Laz­dijų r.

Kapsta­tas

Kãpsta­tas (3b), ež. Klaipėdos r.

Karalgi­ris

Karálgi­ris (1), k. Kau­no r.

Karalinė13

Karalìnė (2), mš. Akmenės r.

Karčemos

Kar̃čemos (3b), k. Rad­vi­liškio r.

Karčiu­pis

Kar̃čiu­pis (1), k., ge­lež st. Kaišia­do­rių r.

Ka­riotiškės

Ka­riótiškės (1), k., ge­lež. st. Trakų r.

Karkazai

Karkãzai (2), k. Kau­no r.

Karkažiškė

Karkãžiškė (1), k. Švenčio­nių r.

Karkiškės

Kárkiškės (1), k. Kau­no r.

Kar­klėnai

Kar­klė́nai (1), mstl. Kelmės r.

Kar­kluo­jė

Kar­kluo­jė̃ (3b), up., Alan­to dš., Plungės r.

Karmazi­nai

Karmãzi­nai (1), k. Vil­niaus r.

Karm­ėla­va

Karm­ė́la­va (1), mstl. Kau­no r.

Ka­roliniškės

Ka­rolìniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Karsa­kiškis

Kar̃sa­kiškis (1), k., ge­lež. st. Pa­nevėžio r.

Karte­na

Kar̃te­na (1), mstl. Kre­tin­gos r.

Karveliškės

Karvẽliškės (1), k. Vil­niaus r., Vil­niaus mst. ka­pinės

Karvys

Karvỹs (4), ež., k. Trakų r.; k. Vil­niaus r.

Kastinis

Kastìnis (2), ež. Varėnos r.

Kašonys

Kašónys (3), k. Prienų r.

Ka­taučizna

Ka­taučiznà (2), k. Vil­ka­viškio r.

Katyčiai

Katýčiai (1), mstl. Šilutės r.

Katišius

Katìšius (2), ež. Trakų r.

Katra

Katrà (4), up., Ne­mu­no dš., Va­rė­nos r.

Kaugo­nys

Káugo­nys (1), k., ge­lež. st. Kaišia­do­rių r.

Kauknoris 3

 

Kaula­kiai

Káula­kiai (1), k. Ra­sei­nių r.

Kaunas 4

Kaũnas (2), mst., aps. ir r. c.

Kau­na­tava

Kau­na­tavà (2), k. Telšių r.

Kaušiškės

Kaũšiškės (1), k. Biržų r.

Kavarskas

Kavárskas (1), mst. Anykščių r.

Kaviškis

Kãviškis (1), ež. Laz­dijų r.

Ka­voliškės

Ka­volìškės (2), k. Za­rasų r.

Kaz­bėjai, Kazbiejai 5

Kazbėjaĩ (4) // Kazbiejaĩ (4), Vilniaus mst. d.

Kazbiejai – žr. Kazbėjai
 

Kazitiškis

Kazìtiškis (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kazliškiai

Kazlìškiai (2), Kau­no mst. da­lis

Kazliškis

Kazlìškis (2), mstl. Ro­kiškio r.

Kazlų Rūda

Kazlų̃ Rūdà (4), mst. Ma­ri­jam­polės r.

Kazokinė

Kazõkinė (1), k. Ig­na­li­nos r.

Kazokiškės

Kazõkiškės (1), k. Trakų r.

Kėdainiai

Kėdáiniai (1), mst., r. c.

Keležeris

Kẽležeris (1), ež. Ro­kiškio r.

Ke­lmė

Ke­l̃mė (2), mst., r. c.

Ke­lpšiškės

Ke­l̃pšiškės (1), k. Za­rasų r.

Kem­ėnai

Kem­ė́nai (1), k. Biržų r.

Ke­mešys

Ke­mešỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Kemsinė

Kemsìnė (2), plk. Varėnos r.

Kemsinis

Kemsìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kena, Kinė

Kenà (4) // Kinė̃ (4), k., ge­lež. st., up., Vil­nios kr., Vil­niaus r.

Kenelė, Kinelė 6

Kenẽlė (2) // Kinẽlė (2), up., Vilnios kr., Vilniaus r.

Kepaliai

Kepãliai (2), k. Jo­niškio r.

Kepurinė

Kepùrinė (1), plk. Ku­piškio r.

Kepuriškis

Kepùriškis (1), vs., ge­lež. st. Ku­piškio r.

Ke­rėp­lis

Ke­rė̃p­lis (2), ež. Trakų r.

Keri­jas

Kẽri­jas (1), plk. Molėtų r.

Kerkutviečiai, Kirkutviečiai

Kerkùtviečiai (1) // sen. Kirkùtviečiai (1), k. Pagėgių sav.

Kermėžys

Kermėžỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Kernadėtas

Ker̃nadėtas (1), ež. Ute­nos r.

Kerna­vas

Ker̃na­vas (3b), ež. Šalčininkų r.

Ker­na­vė

Ker­na­vė̃ (3b), mstl. Šir­vintų r.

Kerotis

Kerõtis (2), ež. Švenčio­nių r.

Ke­rotys

Ke­rotỹs (4), ež. Švenčio­nių r.

Keršis

Kéršis (1), ež. Anykščių r.

Ker­tuo­jai

Ker­tuo­jaĩ (4), ež. Molėtų r.

Ker­tuša

Ker­tušà (3a), up., Šir­vin­tos dš., Uk­mergės r.

Kertušas

Kértušas (1), ež. Uk­mergės r.

Ketu­rias­dešimt Totorių

Kẽtu­rias­dešimt Totõrių, k.Vil­niaus r.

Keturva­la­kiai

Ketùrva­la­kiai (1), mstl. Vil­ka­viškio r.

Kėvės pelkė

Kė́vės pélkė, plk. Kelmės r.

Kiauk­liai

Kiauk­liaĩ (4), k. Šir­vintų r.

Kiaulyčia

Kiaũlyčia (1), up., Do­vinės kr., Aly­taus r.

Kiauna

Kiaunà (4), up., Žei­me­nos dš., Švenčio­nių r.

Kiaunas

Kiaũnas (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Kiau­no­riai 7

Kiau­no­riaĩ (3b, 3), k. Kelmės r.

Kybartai

Kybártai (1), mst. Vil­ka­viškio r.

Kibyšiai 8

Kibỹšiai (2), k. Varėnos r.

Kyburiai

Kybùriai (2), k. Pa­sva­lio r.

Ki­du­liai

Ki­du­liaĩ (3b), mstl. Šakių r.

Kiemeliai

Kiemẽliai (2), k. Vil­niaus r.

Kiem­ėnai

Kiem­ė́nai (1), k. Pa­sva­lio r.

Kiemen­tas

Kíemen­tas (1), ež. Molėtų r.

Kietaviškės

Kietãviškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kigys

Kigỹs (4), ež. Ute­nos r.

Kildišiai14

Kildìšiai (2), k. Ukmergės r.

Kimbar­tiškė

Kim̃bar­tiškė (1), k. Za­rasų r.

Ki­nė

Ki­nė̃ – žr. Kenà

Kin­tai

Kin­taĩ (4), mstl. Šilutės r.

Kir­deikiai

Kir­deĩkiai (2), k. Ute­nos r.

Kirkšnovė

Kirkšnóvė (1), up., Du­by­sos kr., Ra­sei­nių r.

Kirkutviečiai 9

Kirkùtviečiai – žr. Kerkùtviečiai

Kir­neilis

Kir­neĩlis (2), ež. Molėtų r.

Kirsna

Kirsnà (4), up., Šešupės dš., Laz­dijų r.

Kiršai

Kiršaĩ (4), k. Vil­ka­viškio r.

Kiršinas

Kir̃šinas (3b), up., Nevėžio dš., Rad­vi­liškio r.

Kirtimai

Kirtìmai (2), Vil­niaus mst. da­lis

Ki­si­niai

Ki­si­niaĩ (3b), k. Klaipėdos r.

Kivė

Kìvė (2), up., Vil­ki­jos dš., Jo­niškio r.

Kyviškės

Kỹviškės (1), k. Vil­niaus r.

Klaipėda

Klaĩpėda (1), mst., aps. ir r. c.

Klangiai

Klañgiai (2), k. Jur­bar­ko r.

Klaus­galvų Medsėdžiai

Klaus­galvų̃ Mẽdsėdžiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Klausučiai

Klausùčiai (2), k. Biržų, Kau­no, Vil­ka­viškio r.

Kleboniškis

Klebõniškis (1), Kau­no mst. dalis

Klepočiai

Klepõčiai (2), k., ge­lež. st. Trakų r.

Klė­riškės

Klė̃­riškės (1), k. Kaišia­do­rių r.

Kletiškė

Klẽtiškė (1), k. Kelmės r.

Klykių kalnas

Klỹkių kálnas, kln. Ute­nos r.

Klyko­liai

Klýko­liai (1), mstl. Ak­menės r.

Klimbalė

Klim̃balė (1), plk. Ku­piškio, Pa­nevėžio r.

Kliokis

Kliókis (1), ež. Telšių r.

Klovai­niai

Klóvai­niai (1), mstl. Pa­kruo­jo r.

Kluoniškiai

Klúoniškiai (1), k. Kau­no r.

Klušiškės 10

Klùsiškės (1), mšk. Pa­kruo­jo r.

Knituoja

Knitúoja (1), up., Ven­tos dš., Kelmės r.

Kolai­niai

Kólai­niai (1), mstl. Kelmės r.

Kopga­lis

Kõpga­lis (1), Kuršių ne­ri­jos da­lis

Kozamkas*

Kozámkas (1), ež. Aly­taus r.*

Kraka­vas

Krãka­vas (3b), ež. Molėtų r.

Krakės

Krãkės (2), mstl. Kėdai­nių r.

Kraštas

Krãštas (4), ež. Laz­dijų r.

Krašuona

Krašuonà (3), up., Vyžuo­nos dš., Ute­nos r.

Kratiškiai

Kratìškiai (2), k. Biržų r.

Kražantė

Kražañtė (2), up., Du­by­sos dš., Kelmės r.

Kražiai

Krãžiai (2), mstl. Kelmės r.

Kregždantė

Kregždañtė (2), up., Jo­ti­jos dš., Šakių r.

Kregžlės miškas

Krẽgžlės mìškas, mšk. Vil­niaus r.

Kre­ke­nava

Kre­ke­navà (34b), mstl. Pa­nevėžio r.

Kre­tinga

Kre­tingà (3b), mst., r. c.

Kre­tingalė

Kre­tingãlė (2), mstl. Klaipėdos r.

Kretkam­pis

Krẽtkam­pis (1), k. Šakių r.

Kre­tuona

Kre­tuonà (3), up., į Žei­menų ež., Ig­na­li­nos r.

Kretuonas

Kretúonas (1), ež. Švenčio­nių r.

Kre­tuonykštis

Kre­tuonýkštis (1), ež. Švenčio­nių r.

Kretuonys

Kretúonys (3), k. Švenčio­nių r.

Kriauna

Kriaunà (4), up., į Sartų ež., Ro­kiškio r.

Kriaunelis

Kriaunẽlis (2), ež. Ro­kiškio r.

Kriaunos

Kriaũnos (4), k. Ro­kiškio r.

Krikli­niai

Krìkli­niai (1), mstl. Pa­sva­lio r.

Krikščioniškės

Krikščióniškės (1), k. Vil­niaus r.

Krikštėnai

Krikštė́nai (1), k. Uk­mergės r.

Krikštonys

Krikštónys (3), k. Laz­dijų r.

Krinčinas

Krinčìnas (2), mstl. Pa­sva­lio r.

Krytas

Krỹtas (2), ež. Uk­mergės r.

Kriu­kai

Kriu­kaĩ (4), mstl. Jo­niškio r.

Kriūkai

Kriū̃kai (2), mstl. Šakių r.

Krivonys

Krivónys (3), k. Kaišia­do­rių r.

Kryžiokai

Kryžiõkai (2), k. Vil­niaus r.

Kryžkal­nis

Krỹžkal­nis (1), k. Ra­sei­nių r.

Kroka­vas

Krõka­vas (3b), ež. Za­rasų r.

Krokia­lau­kis

Krókia­lau­kis (1), mstl. Aly­taus r.

Krokų Lan­ka

Krókų Lan­kà (4), ež. Šilutės r.

Krosna

Krosnà (4), mstl. Laz­dijų r.

Kruoja

Krúoja (1), up., Mūšos dš., Pa­kruo­jo r.

Kruonis

Krúonis (1), mstl. Kaišia­do­rių r.

Kruo­piai

Kruo­piaĩ (4), mstl. Ak­menės r.

Kruos­tas

Krúos­tas (1), up., Nevėžio dš., Kėdai­nių r.

Krušins­kai

Krušins­kaĩ (4), k. Kau­no r.

Krūtilės

Krūtìlės (2), k. Šilalės r.

Kučiūnai

Kučiū́­nai (1), k. Laz­dijų r.

Kučku­riškės

Kùčku­riškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Kudirkos Naumies­tis

Kudìrkos Naũmies­tis (1), mst. Šakių r.

Kuko­rai

Kùko­rai (1), k., ge­lež. st. Šilutės r.

Kuktiškės

Kùktiškės (1), mstl. Ute­nos r.

Kulai

Kùlai (2), k. Skuo­do r.

Kulautu­va

Kuláutu­va (1), mstl. Kau­no r.

Kūleliai

Kūlẽliai (2), plk. Varėnos r.

Ku­liai

Ku­liaĩ (4), mstl. Plungės r.

Kūliai

Kūliaĩ (4), k. Klaipėdos r.

Ku­liakam­pis

Ku­liãkam­pis (1), ež. Švenčio­nių r.

Kulpė

Kùlpė (1), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Ku­l­pis

Ku­l̃­pis (2), ež. Trakų r.

Kulšė

Kùlšė (1), up., Šven­to­sios kr., Kre­tin­gos r.

Kūlupėnai

Kū̃lupėnai (1), k. Kre­tin­gos r.

Kulva

Kulvà (4), k. Jo­na­vos r.

Kum­puolis

Kum­puõlis (2), ež. Za­rasų r.

Kum­puolė 11

Kum­puõlė (2), up., Lau­ke­sos dš., Za­rasų r.

Kūna

Kūnà (4), ež. Švenčio­nių r.

Kunigis

Kunìgis (2), ež. Za­rasų r.

Ku­nigiškiai

Ku­nigìškiai (2), k. Tau­ragės, Vil­ka­viškio r.

Ku­nioniai

Ku­nióniai (1), k. Kėdai­nių r.

Kuojinis

Kuojìnis (2), ež. Za­rasų r.

Kuosinė

Kúosinė (1), up., Ke­nos dš., Vil­niaus r.

Kupa

Kupà (4), up., Lėvens kr., Ku­piškio r.

Kupiškis

Kùpiškis (1), mst., r. c.

Kupreliškis

Kuprẽliškis (1), mstl. Biržų r.

Kup­rioniškės

Kup­rióniškės (1), k. Vil­niaus r.

Kupstis

Kùpstis (2), ež. Šilalės r.

Kūra

Kūrà (4), up., Mūšos dš., Jo­niškio r.

Ku­rai

Ku­raĩ (4), k. Rad­vi­liškio r.

Kuras

Kùras (2), k. Kau­no r.

Kur­kliai

Kur­kliaĩ (4), mstl. Anykščių r.

Kurmaičiai

Kùrmaičiai (1), k. Kre­tin­gos r.

Kuronys

Kurónys (3), k. Kėdai­nių r.

Kuršėnai

Kuršė́nai (1), mst. Šiau­lių r.

Kuršių marios

Kur̃šių mãrios (2), Bal­ti­jos jūros įlan­ka

Kuršių ne­rija 12

Kur̃šių ne­rijà (3b, 2), smėlio pu­sia­sa­lis Bal­ti­jos jūro­je

Kurtuvėnai

Kùrtuvėnai (1), mstl. Šiau­lių r.

Ku­tu­riai

Ku­tu­riaĩ (3b), k. Jur­bar­ko r.

Kužiai

Kužiaĩ (4), mstl. Šiau­lių r.

Kvėdar­na

Kvė́dar­na (1), mstl. Šilalės r.

Kvesai

Kvẽsai (2), k. Kau­no r.

Kvet­kai

Kvet­kaĩ (4), k. Biržų r.

Kvietiškis

Kvietìškis (2), Ma­ri­jam­polės mst. da­lis

Kvyk­liai

Kvyk­liaĩ (4), k. Ute­nos r.

Kvistė

Kvìstė (2), up., Var­du­vos kr., Mažei­kių r.

 

[1] Buv. Kalnýčiai (1).

[2] Buv. Ka­man­tavà (2).

[3] Išbraukta, dab. žr. Baltas Kauknoris, Juodas Kauknoris.

[4] Buv. 2, 4 kirč.

[5] Buv. Kaz­biẽjai (2), k. Vil­niaus r.

[6] Įrašytas senesnis variantas, dar žr. Kena, Pakenė, Užukenė.

[7] Buv. tik 3b kirč.

[8] Buv. Kibšiai (1).

[9] Buv.: Kirkùtviečiai (1), k., ge­lež. st. Klai­pėdos r.

[10] Buv. Klušiškės.

[11] Buv. Kum­puotė.

[12] Buv. 2, 3b kirč.

[13, 14] Įrašyta 2006-11-09 nutarimu Nr. N-8 (109).

* Vietovardžio formą Kozamkas, gavus naujų duomenų, formą ketinama patikslinti į Kuzamkas, atitinkamai ir ež. Kozamkėlis į Kuzamkėlis. (Dar žr. Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4394; 2005, Nr. 32-1040), žr. paskutinio pakeitimo, Žin., 2008, Nr. 23-849, 1.4.2 punktą.)