Spausdinti

 

I, Į, Y

Ibutoniai

Ibutóniai (1), k. Pa­nevėžio r.

Iešnalis

Iešnãlis (2), ež. Plungės r.

Ygla

Yglà (2), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­liauka

Ig­liáuka (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­liškė­liai

Ig­liškė̃­liai (2), mstl. Ma­ri­jam­polės r.

Ig­na­lina

Ig­na­linà (2), mst., r. c.

Įkojis

Įkójis (1), up., Šešuvies kr., Tau­ragės r.

Yla­kiai

Yla­kiaĩ (3a, 4), mstl. Skuo­do r.

Ildikas

Ildìkas (2), ež. Za­rasų r.

Ilgai

Ìlgai (1), k. Aly­taus r.; ež. Trakų r.

Ilgaitis

Ilgáitis (1), ež. Ig­na­li­nos r.

Ilga­jis

Ìlga­jis, ež. Uk­mergės r.

Ilgelio pelkė 1

Ilgẽlio pélkė, plk. Trakų r.

Il­giai

Il­giaĩ (4), ež. Ig­na­li­nos r.

Ilgynas

Ilgýnas (1), ež. Molėtų r.

Ilgis

Ìlgis (1), ež. Aly­taus, Ig­na­li­nos, Kaišia­do­rių r.

Il­gižiai

Il­gižiaĩ (3a), k. Ra­sei­nių r.

Ilgorais­tis 2

 

Il­guva

Il­guvà (3a), k. Šakių r.

Yliškės

Ỹliškės (1), Kau­no mst. da­lis

Ilm­ėdas

Ilm­ė́das (1), ež. Molėtų r.

Im­ba­rė

Im­ba­rė̃ (3b), k. Kre­tin­gos r.

Imbra­das

Im̃bra­das (1), ež., k. Za­rasų r.

Imsrė

Ìmsrė (1), up., Mi­tu­vos kr., Jur­bar­ko r.

In­draja

In­drajà (3b), up., į Paščio ež., Za­rasų r.

In­dra­jai

In­dra­jaĩ (3b) // In­drajỹs (3b), ež. Ute­nos r.

Inga­van­gis

Ìnga­van­gis (1), k. Prienų r.

In­kak­liai

In­kak­liaĩ (3b), k. Švenčio­nių r.

In­klė­riškės

In­klė̃­riškės (1), k. Trakų r.

Ink­ūnai

Ink­ū́nai (1), k. Anykščių r.

In­turkė

Iñ­turkė (1), mstl. Molėtų r.

Įpiltis 3

 

Įpil­ties pi­liakal­nis

Įpil­tiẽs pi­liãkal­nis, plkln. Kre­tin­gos r.

Irtuo­na

Ìrtuo­na (1), up., Šuni­jos dš., Tau­ra­gės r.

Ysly­kis

Ýsly­kis (1), up., Lie­lupės kr., Pa­sva­lio r.

Ismonys

Ismónys (3), k. Trakų r.

Įstras

Į̃stras (2), up., Lėvens dš., Pa­sva­lio r.

Išlaužas

Ìšlaužas (1), k. Prienų r.

Išna­rai

Išna­raĩ (3b), ež. Molėtų r.

Izitas

Izìtas (2), ež. Za­rasų r.

Iženas

Ìženas (3b), ež. Ku­piškio r.

Yžnė

Ỹžnė (2), up., Ak­me­nos dš., Šilalės r.

 

 

J

Ja­dagoniai

Ja­dagóniai (1), k. Kau­no r.

Jagoman­tas

Jagóman­tas (1), ež. Molėtų r.

Jagudis

Jagùdis (2), ež. Trakų r.

Jakėnai

Jakė́­nai (1), k. Varėnos r.

Janapolė

Janãpolė (1), mstl. Telšių r.

Janavas

Janãvas (2), ež. Ma­ri­jam­polės r.

Jan­kai

Jan­kaĩ (4), k. Šakių r.

Jara

Jarà (4), ež., up., Šven­to­sios dš., Anykščių r.

Ja­sai

Ja­saĩ (4), k. Za­rasų r.

Jasonys

Jasónys (3), k. Ute­nos r.

Jašiū­nai

Jašiū́­nai (1), mstl., ge­lež. st. Šalčininkų r.

Jau­gila

Jau­gilà (2), up., Smil­gos kr., Kėdai­nių r.

Jau­niū­nai

Jau­niū́­nai (1), k. Jo­niškio, Šir­vintų r.

Jaurys

Jaurỹs (4), ež. Molėtų r.

Jaut­mal­kių lieknas

Jáut­mal­kių liẽknas (2), plk. Ak­menės r.

Jeruzalė

Jerùzalė (1), Vil­niaus mst. da­lis

Jevonis

Jevónis (1), up., Za­ny­los kr., Vil­ka­viškio r.

Jie­sia

Jie­sià (4), up., Ne­mu­no kr., Kau­no r.; Kau­no mst. da­lis

Jiest­ra­kis

Jíest­ra­kis (1), k. Prienų r.

Jieznas

Jiẽznas (2), mst. Prienų r.

Jočionys

Jočiónys (3), k. Vil­niaus r.

Jokūbavas

Jokūbãvas (2), k. Kre­tin­gos r.

Jonaičiai

Jonáičiai (1), k. Šilutės r.

Jo­nava

Jo­navà (3b), mst., r. c.

Jo­niškė­lis

Jo­niškė̃­lis (2), mst. Pa­sva­lio r.

Joniškis

Jõniškis (1), mst., r. c.; mstl. Mo­lėtų r.

Jonučiai

Jonùčiai (2), k. Kau­no r.

Joskutis

Joskùtis (2), ež. Ig­na­li­nos r.

Josvai­niai

Jósvai­niai (1), mstl. Kėdai­nių r.

Jo­tija

Jo­tijà (4, 3b), up., Šešupės dš., Šakių r.

Jova­riškės

Jõva­riškės (1), k. Trakų r.

Jucaičiai

Jucáičiai (1), k. Šilalės r.

Judra

Judrà (4), up., Ger­vai­nio kr., Tel­šių r.

Judrė

Jùdrė (2), up., Višakio kr., Ma­ri­jam­polės r.; up., Grau­me­nos dš., Šilutės r.

Judr­ėnai

Judr­ė́nai (1), mstl. Klaipėdos r.

Juknaičiai

Juknáičiai (1), k. Šilutės r.

Jukn­ėnai

Jukn­ė́nai (1), k. Ute­nos r.

Ju­li­ja­nava

Ju­li­ja­navà (2), Kau­no mst. da­lis

Jungė­nai

Jungė́nai (1), k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Juoda

Juodà (3), up., Nevėžio kr., Pa­ne­­vėžio r.

Juodaičiai

Juodáičiai (1), k. Jur­bar­ko r.

Juoda­jis Bilsas 4

Júodajis Bil̃sas (2) // Juõdajis Bìlsas (1), ež. Laz­dijų r.

Juodas Kaukno­ris

Júodas Kaũkno­ris (1), ež. Lazdi­jų r.

Juodė

Júodė (1), up., Pe­tešos kr., Vil­niaus r.

Juo­deikiai

Juo­deĩkiai (2), k. Jo­niškio, Mažei­kių r.

Juodieji La­ka­jai

Juodíeji La­ka­jaĩ (3b), ež. Mo­lė­tų r.

Juodikis

Juodìkis (2), ež. Varėnos r.

Juody­mai

Júody­mai (1), plk. Ro­kiškio r.

Juodymas

Juodýmas (1), plk. Ku­piškio r.

Juodynas

Juodýnas (1), ež. Švenčio­nių r.

Juod­krantė

Júod­krantė (1), Ne­rin­gos mst. da­lis

Juodlė

Júodlė (1), ež., k. Kelmės r.

Juodpėnai

Júodpėnai (1), k. Ku­piškio r.

Juodšiliai

Júodšiliai (1), k. Vil­niaus r.

Juodupė

Júodupė (1), mstl. Ro­kiškio r.

Juodupėnai

Júodupėnai (1), k. Vil­ka­viškio r.

Juod­va­dis

Júod­va­dis (1), plk. Pa­nevėžio r.

Juosta

Juostà (3), up., Nevėžio dš., Pa­nevėžio r.

Juosti­nas 5

Juõsti­nas (1, 3b), up., Juos­tos kr., Pa­nevėžio r.; ež. Anykščių r.

Juos­ti­nin­kai

Juos­ti­niñ­kai (2), k. Anykščių r.

Juo­zapavas

Juo­zapãvas (2), k. Telšių r.

Juo­zapinės kalnas

Juo­zapìnės kálnas, kln. Vil­niaus r.

Jūra

Jū́ra (1), up., Ne­mu­no dš., Tau­ragės r.

Ju­ra­giai

Ju­ra­giaĩ (3b), k. Kau­no r.

Jur­bar­kai

Jur­bar­kaĩ (4), k. Jur­bar­ko r.

Jurbar­kas

Jùrbar­kas (3a), mst., r. c.

Jūrė

Jū́rė (1), up., Višakio kr., k., ge­lež. st. Ma­ri­jam­polės r.

Jurgaičiai

Jùrgaičiai (1), k. Šiau­lių, Šilu­tės r.

Jur­ge­lionys

Jur­ge­liónys (3), k. Aly­taus, Šalčininkų r.

Jurgežeriai

Jùrgežeriai (1), k. Ma­ri­jam­polės r.

Jurzdi­kos-Kauprio pelkė 6

Jùrzdi­kos-Kaũprio pélkė, plk. Šalčininkų r.

Jusinė

Jusìnė (2), up., Žei­me­nos dš., Vil­niaus r.

Justiniškės

Justìniškės (1), Vil­niaus mst. da­lis

Juškinė

Juškìnė (2), mšk. Šakių r.

Jūžin­tai

Jūžin­taĩ (3a), mstl. Ro­kiškio r.

Jūžin­tas

Jū́žin­tas (3a), ež. Ro­kiškio, Za­rasų r.

 

[1] Buv. Ilgelių pelkė.

[2] Išbraukta.

[3] Išbraukta.

[4] Buv. tik Júoda­jis Bìlsas (3).

[5] Buv. tik 1 kirč.

[6] Buv. Jurzdi­ko-Kauprio pelkė.