Spausdinti

Šiame skyriuje: 

 

Kalbos komisija ir vietovardžių norminimas

Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine kalba.
(Valstybinės kalbos įstatymo 14 str.) 

Vietovardis – oficialus, tarminis arba istorinis Lietuvos geografinio objekto pavadinimas. 
(Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 2 str. 42 p.)

    Pagrindinis vietovardžių norminimo  principas,
kuriuo vadovaujamasi, tvarkant lietuvių vardyną, yra toks:
norminiu laikyti ne tarminį, o bendrinį vietovardžių rašymą.
    Pats bendriausias ir svarbiausias vietovardžių kirčiavimo principas yra toks:
bendrinėje kalboje vietų vardai kirčiuojami taip, kaip juos kirčiuoja vietos žmonės.

(Aleksandras Vanagas, GK, 1991, Nr. 4, 5)

     Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 (Žin., 1997, Nr. 86-2181), žr. abėcėliškai išdėstytą poskyriuose viršuje, apie pakeitimus ir papildymus žr. čia.

     Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. I-558) 8 ir 9 straipsnius Lietuvos Respublikos apskričių, jų centrų, savivaldybių pavadinimus nustato, keičia ir naikina Seimas; gyvenamosioms vietovėms pavadinimus savivaldybės tarybos teikimu suteikia ir keičia Vyriausybė, atsižvelgdama į vietos gyventojų pasiūlymus. Abiem atvejais sprendimai derinami su Kalbos komisija. Administracinio vieneto pavadinimą sudaro gyvenamosios vietovės vardas ir administracinio vieneto tipas (apskritis, savivaldybė). Gyvenamosios vietovės pavadinimą sudaro gyvenamosios vietovės vardas ir tipas (viensėdis, kaimas, miestelis, miestas). Keičiant pavadinimą kalbininkų išvada ypač reikalinga dėl vardo dalies. (Plačiau žr. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisykles, suvestinė redakcija nuo 2019-11-15.)

     Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą tokio tipo gyvenamųjų vietovių, kaip geležinkelio stotys, nėra – negali būti, bet šalies teritorijoje pavadinimų su tipo nuoroda geležinkelio stotis (gelež. st.) tebėra keliasdešimt. Norėdamos tinkamai pavadinti gyvenvietes savivaldybės gali remtis VLKK rekomendacija „Dėl geležinkelio stočių tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo“ (Inf. pran. 2007, nr. 100).

     Pavadinimas seniūnijai paprastai suteikiamas pagal miesto, miestelio ar kitos gyvenamosios vietovės, kurioje yra jos buveinė, pavadinimą (seniūnijos pavadinimas savivaldybėje turi būti unikalus). Sprendimą dėl seniūnijos pavadinimo priima savivaldybės taryba, žr. Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašą). Iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių dar yra sudaromos seniūnaitijos. Dėl jų sudarymo ir pavadinimų sprendžia taip pat savivaldybių tarybos. Jos gali remtis VLKK rekomendacija „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo“.

     Gatvių pavadinimai suteikiami atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo (patvirtinta 2004 m. gruodžio 2 d. rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“; Inf. pran. 2004-12-10 Nr. 95), juos suteikia ir keičia savivaldybių tarybos pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 nustatytus kriterijus, žr. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 3 ir 13 punktus):

1. kalbos taisyklingumo – pavadinimai turi būti taisyklingi; 
2. vietovardžių oficialumo ir normiškumo (išnykusių vietovardžių – tik normiškumo), rekomenduojama gatvėrms suteikti nykstančių ar išnykusių krašto vietovardžių vardus; 
3. reikšmingumo:
3.1. pavadinimai su asmenvardžiais turi būti parenkami vertinant personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims;
3.2. pavadinimai, susiję su istoriniais, kultūriniais įvykiais (datomis), vietomis, turi būti reikšmingi Lietuvos valstybei;  
4. pavadinimai neturi trikdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ar diskriminacijos. 

     Savivaldybės gali konsultuotis su Kalbos komisija vietovardžių normiškumo ir gatvių pavadinimų taisyklingumo klausimais; žr. derinimo apžvalgas Naujienose; apie tai, kokie gatvėvardžiai gyventojams „tinka ir patinka“ (apklausos duomenis žr. čia).  

     Visi Seimo, Vyriausybės ar savivaldybių patvirtinti pavadinimai įrašomi į Adresų registrą, kurį tvarko valstybės įmonė Registrų centras. (Nuo 2013 m. gyvenamųjų vietovių pavadinimai registre teikiami sukirčiuoti, pvz.: Kernavė̃s mstl.Kernavė̃ 3b.) 

     Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 punktą pavadinimus pastatams, statiniams ir kitiems objektams, kurie privačios nuosavybės teise priklauso fiziniams ir privatiesiems juridiniams asmenims, suteikia ir juos keičia patys asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  Pastatai, statiniai ir kt. objektai Adresų registre registruojami nuo 2015 metų. Pavadinimams galioja tie patys reikalavimai kaip ir gatvių pavadinimams, nors jų sudarymas ir rašyba gali skirtis priklausomai nuo objekto tipo. Fiziniai ir privatieji juridiniai asmenys, kurie yra pastatų, statinių ar kitų objektų savininkai ar jų valdytojai, prieš registruodami objekto pavadinimą turi jį suderinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija (žr. Adresų registro nuostatų 24 ir 32.4 punktus; suvestinė redakcija nuo 2019-11-15).  

     2006 m. lapkričio 6 d. raštu Valstybinė lietuvių kalbos komisija kreipėsi į savivaldybių administracijas dėl naujų mikrorajonų, kvartalų ir statybos projektų (pastatų) pavadinimų (raštas, PDF, 48 KB). Jie taip pat turėtų atitikti Vyriausybės nustatytus kriterijus, todėl savivaldybės paragintos statybos projektų pavadinimus, įvertinus, ar jie gali tapti kvartalo ar mikrorajono pavadinimais, derinti su savivaldybių pavadinimų suteikimo komisijomis (jei sudarytos ir veikia) arba su kalbos tvarkytojais ir laiku užkirsti kelią netinkamiems vardams atsirasti.

     Be to, Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra priėmusi rekomendaciją „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“. Komentaras naujienose, čia.

      Norminio, su vardyno specialistais suderinto kitų geografinių objektų (miškų, ežerų, upių, tvenkinių ir kt.) registro kol kas nėra. Oficialusis šaltinis – Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (toliau UETK), kadastro duomenys teikiami ir Lietuvos georeferencinių duomenų sistemoje – geoportalas.lt. Kurį laiką pagal kadastro nuostatus hidronimų keitimas turėjo būti derinamas su Kalbos komisija, žr. 2004-02-02 redakciją: „14. Upių ir ežerų pavadinimų (vardų) rašyba patikrinama pagal Lietuvių hidronimų etimologinį žodyną (A.Vanagas, 1981) arba Lietuvos upių ir ežerų vardyną (Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1963). Upių ir ežerų pavadinimai (vardai) keičiami papildomai suderinus su Valstybine lietuvių kalbos komisija.“ Dabar galiojančioje Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 920 patvirtintoje Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatų redakcijoje tėra numatyta, jog Kadastro tvarkymo įstaiga turi užtikrinti, kad klaidingi, netikslūs, neišsamūs kadastro duomenys arba jų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti (14.4 p.). (Daugiau apie vandens telkinius žr. Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje http://vanduo.gamta.lt.) Upių ar ežerų salų, pakrančių, įlankų ir pan. objektų pavadinimai gali būti įrašomi į UETK kaip papildoma informacija, specifinis duomuo, apibūdinantis pagrindinį kadastro objektą (žr. 17.8, 18.6 p.).  

     Gamtos objektų pavadinimai – mikrotoponimų kategorijoje, žr. Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652; 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-675 redakcija); dar žr. teisės aktų dėl gamtos paveldo objektų paskelbimo valstybės saugomais psl. svetainėje VSTT.lt. 2006-aisiais Kalbos komisija pateikė Aplinkos ministerijai taisymų sąrašą: kai kurie pavadinimai anksčiau buvo teikiami su rašybos klaidomis, kai kurie sudaryti su nenorminiais bendrinės ir tikrinės leksikos variantais, turėjo kitų sandaros ir pateikimo trūkumų, patarta nustatyti objektų nomenklatūrą. Į pastabas šio sąrašo vėlesnėse redakcijose atsižvelgta, trūkumų likę Gamtos paminklų sąraše (patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 311; Žin., 2000, Nr. 24-621). 

     Dar žr. Ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašą (patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. Į-108; Žin., 2007, Nr. 42-1615), taip pat Kultūros vertybių registrą
 

Vietovardžiai žemėlapiuose

     Pirmojoje Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcijoje (Žin., 2001, Nr. 62-2226) tarp pagrindinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimų (buv. 19 str.) buvo numatyta, kad atliekant geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, būtina „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“. Vėliau nuo 2010 m. šių nuostatų įstatyme neliko, vietovardžiai net nebebuvo minimi. Tačiau 2021 m. gegužės 27 d. priimtoje naujoje įstatymo redakcijoje atsirado ir vietovardžiai kaip terminas, ir jų (vietovardžių) erdvinių duomenų rinkinio sudarymas bei atnaujinimas priskirtas prie valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų (žr. suvestinę redakciją nuo 2022-01-01). 

     Geografinių pavadinimų vartoseną oficialiuose topografiniuose, oro navigacijos, teminiuose žemėlapiuose ir jūrlapiuose nustato geodezijos ir kartografijos techninis organizacinis tvarkomasis reglamentas GKTR 1.02.01:2004 „Geografinių pavadinimų vartosena žemėlapiuose“ (patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. vasario mėn. 3 d. įsakymu Nr. 1P-15; Žin., 2004, Nr. 31-1005). Reglamento IV skyriuje „Lietuvos ir užsienio vietovardžių norminimas“ nustatyta:

20. Vietovardžių norminimas koordinuojamas tarptautiniu, valstybių ir institucijų lygiais.
21. Tarptautinį vietovardžių norminimą koordinuoja Jungtinių Tautų Organizacijos Geografinių pavadinimų standartizavimo konferencijos.
22. Valstybės lygiu vietovardžių norminimą koordinuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija:
22.1. nustato Lietuvos vietovardžių oficialias lytis ir kitų kalbų vietovardžių vartojimo principus;
22.2. nustato kaimyninių ir kitų užsienio teritorijų vietovardžių tradicines formas ir adaptavimo taisykles;
22.3. nustato etninių žemių lietuviškus tradicinius vietovardžius ir jų formas;
22.4. svarsto kitų institucijų parengtus Lietuvos ir užsienio teritorijų vietovardžių sąrašus, žodynus, vardynus ir panašiai.
23. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos rengia geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių sudarymo normatyvus, techninius reglamentus ir specifikacijas, užtikrina jų suderinamumą su tarptautiniais standartais, tvirtina oficialių žemėlapių turinį <...>
 

Aktualūs teisės aktai

Kodeksas

 • Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-12-01), žr. 91(7) str. „Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas“:

„Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių bei gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių dokumentuose, vadovėliuose – užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų litų.“

Įstatymai

Vyriausybės nutarimai

 • Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651;  nauja redakcija išdėstytos 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54;  galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-02-13)
 • Adresų formavimo taisyklės (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092; Žin., 2002, 127-5753; suvestinė redakcija nuo 2004-06-10)
 • Adresų registro nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715; suvestinė redakcija nuo 2020-10-01
 • Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principai ir tvarka (1996-06-03 nutarimu Nr. 651; nauja redakcija 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54; Žin., 2006-01-24, Nr. 9-333; galioja nuo 2006-01-25)
 • Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-09-19 nutarimu Nr. 1114; Žin., 2000, Nr. 80-2422; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 920 redakcija; galioja nuo 2009-08-30
 • Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1231 redakcija). NEBEGALIOJA.

Ministerijų priimti teisės aktai

Ministerijoms pavaldžių įstaigų teisės aktai

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teisės aktai

 

Naudingos nuorodos ir leidiniai

 1. Adresų registras – VĮ Registrų centro svetainėje veikianti vieša adresų paieška.
 2. Lietuvos erdvinės informacijos portalas geoportal.lt (LGII) , Vietovardžių e. paslaugos žemėlapis, https://www.geoportal.lt/vietovardziai/map
  Lietuvos vietovardžiai geoportaleGeografinių duomenų paieška. Per paiešką nuo 2011 m. galima rasti ir Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapių (tam tikrus jau parengtus lapus), norint juos peržiūrėti reikia užsisakyti ir sutikti su naudojimo sutarties sąlygomis, – naudojimas nemokamas. Dar apie Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapius.
 3. Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė (LKI). Ši lingvistinė-geografinė bazė apima Lietuvos miestų, miestelių, seniūnijų centrų vardus, Birštono, Druskininkų, Ignalinos r. (iš dalies), Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pagėgių, Rietavo, Švenčionių r. savivaldybės teritorijų vietovardžius, toliau pildoma Lazdijų r. ir Alytaus r. sav. vietovardžiais. (Kalbinę dalį kuria Lietuvių kalbos instituto vardynininkai...) Plačiau žr. L. Bilkio straipsnyje (GK, 2011, nr. 8). Dar žr. Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje  lkiis.lki.lt.  
 4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (Aplinkos apsaugos agentūra), oficialus, bet ne norminis.
  Pastaba. Ieškoti kairėje paraštėje „UETK objektų paieška“. 
 5. Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos (sudarė Marija Razmukaitė, Aistė Pangonytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002). Atvirkštinius sąrašus žr. Nutarimai, Svetimvardžiai.
 6. Lietuvos žemėlapių svetainė Maps.lt (UAB „Hnit-Baltic“). 
 7. Savivaldybių žemėlapis REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos įrankis, VĮ Registrų centras; duomenis atnaujina savivaldybės)
  ***
   
 8. Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis / Mažosios Lietuvos vietovardžiai/ (G. Blažienė, E. Trumpa, J. Gelumbeckaitė, V. Adamonytė, LKI)
 9. Istorinių vietovardžių duomenų bazė (LKI, remta VLKK) 
 10. Istorinių topografinių žemėlapių rinkinys „Lietuvos 1914–1945 m. topografiniai žemėlapiai“ (LMA Vrublevskių bibliotekos skaitmeninio projekto, vykdyto 2018–2019 m., rezultatai) 
 11. Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis registras“ (Dalia Kiseliūnaitė, LKI, 2020).  
 12. Kultūros vertybių registras (kaupia ir tvarko Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
 13. Lietuvos hidronimų elektroninis sąvadas (sudaro apie 10 000 hidronimų, parengė Marija Razmukaitė). Rengimą iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos lėšų 2005–2007 m. rėmė VLKK pagal sutartį su Lietuvių kalbos institutu. Sąvadas, bent kol kas, nepublikuotas.
 14. Lietuvos miestų gatvės, www.miestugatves.lt 
 15. Lietuvos piliakalniai, piliakalniai.lt.
 16. „Lietuvos TSR administracinis teritorinis suskirstymas“ (Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius, 1959), žr. duomenų bazėje www.epaveldas.lt.
 17. Lietuvos TSR gyvenamųjų vietovių alfabetinis sąrašas (vietovardžius patikrino, jų formas tikslino, sukirčiavo ir nurodė kirčiuotes A. Vanagas) / Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas (parengė Z. Noreika, V. Stravinskas. – Vilnius: Mintis, 1976. – D. 2).
 18. Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas (sudarė B. Savukynas, A. Vanagas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė, I. Ermanytė; Red.: E. Grinaveckienė (ats. red.), J. Senkus. – Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963). Vardynas apima apie 7000 upių ir apie 3000 ežerų vardų. Jame alfabeto tvarka pateikti visi žinomi Lietuvos upių ir ežerų vardai, teikiamos norminės turimų hidronimų formos, parodomas jų kirčiavimo įvairavimas skirtingose Lietuvos vietose, nurodoma hidronimų lokalizacija.
 19. Lietuvos upių baseinų rajonų informacinis žemėlapis (Aplinkos apsaugos agentūra)
 20. *Lietuvos vietovardžių žodynas (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. T. 1 (A–B), 2008; T. 2 (C–F), 2014).
 21. Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“ (jei paieška neteikia rezultatų įvedus smulkesnį vtv., patartina įvesti stambesnį; pvz., įvedus Arliškės rezultatų nepateikia, bet įvedus Jašiūnai, pateikiamas ir tai seniūnijai priklausančių ir anksčiau priklausiusių, išnykusių gyvenamųjų vietų vardų sąrašas, tarp jų – ieškomas Arliškės).
 22. Marijampolės gatvės : žinynas, žr. gatves.marvb.lt.
 23. Mickienė I, Bačiūnaitė-Lužinienė L. Onomastikos įžvalgos (mokomoji metodinė knyga), VU, 2013.
 24. Saugomų teritorijų valstybės kadastras (žemėlapiai; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba)
 25. Vanagas A. Lietuvos miestų vardai (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996).
 26. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas (Vilnius: Mokslas, 1981). Žodyne nagrinėjama lietuvių upių ir ežerų vardų kilmė. Lietuviški hidronimai lyginami su etimologiškai giminingais kitais lietuvių toponimais, su latvių, prūsų, kitų indoeuropiečių kalbų vietų vardais bei bendriniais žodžiais.
 27. Vanagas A. Lietuvių vandenvardžiai (Vilnius: Mokslas, 1988).
 28. Vietovardžių duomenų bazė (el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ priedas, žr. dešinėje „Vietovardžiai“), parengė S. Keinys, L. Bilkis. 
 29. Vietovardžių el. paslaugos žemėlapis (Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“), vaizdo instrukcija, kaip naudotis el. paslauga kanale Youtube. 
 30. Vietovardžių kirčiavimo žodynas / sudarė M. Razmukaitė, V. Vitkauskas. – Vilnius: Kultūra, 1994.
 31. Vietovardžių žodynas (parengė Aldonas Pupkis, Marytė Razmukaitė, Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002), apsvarstyta Kalbos komisijos.
 32. Žemėlapis „Gyvūnai ir augalai Lietuvos oikonimuose (VU, 2019); projektas 100 Lietuvos žemėlapiųhttps://100lietuvoszemelapiu.lt
 33. Ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašas (patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. Į-108; Žin., 2007, Nr. 42-1615). 

* Daugiatomis „Lietuvos vietovardžių žodynas“ pradėtas rašyti Lietuvių kalbos institute 1999 m. Žodyno sudarytojai – L. Bilkis, M. Razmukaitė, V. Maciejauskienė. 
2009 m. išleistas I tomas. Šiame tome pateikiami iš gyvosios lietuvių kalbos užrašyti vietovardžiai, prasidedantys raidėmis A, Ą ir B. Šalia nurodomi įvardijamieji objektai ir vietovardžių paplitimas. Vietų vardai išdėstomi kilminiais lizdais, t. y. tos pačios kilmės vietovardžiai sudaro vieną žodyno straipsnį. Sudarius lizdus paaiškinama juose pateiktų vietovardžių kilmė. 
   Iš viso numatoma išleisti apie 10 tomų. Tai pirmasis bandymas sistemiškai pateikti visus lietuvių gyvosios kalbos vietų vardus ir paaiškinti jų kilmę.
  Šio žodyno šaltinis – Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių, surinktų iš gyvosios kalbos, kartoteka, kaupta beveik šimtą metų. Ją pradėjo kaupti Kazimieras Būga (1879–1924), pildė lituanistai, mokytojai, miškininkai ir daugelis kitų kelių kartų inteligentų. „Lietuvos vietovardžių žodyno“ sumanytojas ir įkvėpėjas buvo ilgametis Vardyno skyriaus vadovas Aleksandras Vanagas (1934–1995).
   Svarbiausias žodyno tikslas – pateikti visus gyvojoje kalboje žinomus vietovardžius, paaiškinti jų kilmę, sudaryti galimybę vietovardžius tirti, vartoti. 

 

Klausimai dėl vietovardžių rašybos

 • Kiek rašyti didžiųjų raidžių kaimo pavadinime: Virbalio Miesto Laukų kaimas ar Virbalio miesto laukų kaimas?

     Pagal lietuvių kalbos rašybos taisykles geografinių bei topografinių objektų tikriniai vardai rašomi didžiąja raide. Jeigu vardą sudaro du ar daugiau žodžių, visi jie rašomi didžiąja raide, išskyrus tarnybinius žodžius (jungtukus, prielinksnius) ir gimininius, arba nomenklatūrinius, žodžius, kurie reiškia to objekto bendrinį pavadinimą (žr. „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, § 152–156), pvz., Baltieji Lakajai (ež.), Mažasis Palūkstis (k.), Naujasis Obelynas (k.), Kalvarijų Sodų g., Trijų Kryžių kalnas, Kulių Bobelė (akmuo), Velnio Pėda (akmuo), Mokas ir Mokiukas (akmuo).

    Klausiamame pavadinime žodžiai miestas ir laukas sudaro tikrinį vardą, todėl rašytini didžiąja raide: Virbalio Miesto Laukai (kaimas), dar plg. Lankos Laukas (kaimas). Šiuo atveju nomenklatūrinis žodis kaimas.

    Prireikus geografinio ar topografinio objekto vardas gali būti vartojamas su nomenklatūriniu žodžiu, pvz., Virbalio Miesto Laukų kaimas, Lankos Lauko kaimas. Be reikalo vardininkinių pavadinimų kilmininkiniais geriau neversti.

 • Kodėl sunorminta vietovardžio forma neatitinka vietos žmonių tarimo? Pavyzdžiui, kodėl Alanta, o ne Alunta (mstl. Molėtų r.) 

    Norminant vietovardžius (Lietuvoje norminimo principai radosi XX a. I pusėje) tarmės fonetiniai ypatumai naikinami, kitaip sakant, verčiami į bendrinę kalbą, todėl neišlaikomas žemaitiškas tarimas, pvz., Skouds – sunorminta forma Skuodas ar rytų aukštaičių Alunta – norminė forma Alanta. Dėl tų pačių priežasčių oficialiai įteisinta sunorminta forma k. Mąsčiai, o ne Mansčiai, k. Likančiai – ne Likunčiai, mstl. Žarėnai – ne Žarienā, k. Vydmantai – ne Vidmontā, k. Gulbinai – ne Golbinā, k. Pievėnai – ne Peivenā, ež. Durbinas – ne Dorbins ir t. t.

   Oficialiai vartotinos autentiškos, bet sunormintos, o ne tarminės vietovardžių lytys. Šitai reglamentuota ir Geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226, žr. 19 str.): „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“. Ta pati nuostata išreikšta Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 14 straipsnyje.

    Rengiamame naujos redakcijos valstybinės kalbos įstatymo projekte ketinama nustatyti, kad „neoficialūs geografiniai pavadinimai viešuosiuose užrašuose gali būti teikiami Kultūros ministerijos nustatyta tvarka“. Neoficialūs šiuo atveju reikštų tarminiai arba istoriniai geografinių objektų pavadinimai. Jie galėtų būti vartojami neoficialiame kontekste, sakykime, greta oficialaus informacinio kelio ženklo su normine vietovardžio forma, bendruomenės iniciatyva galėtų rastis medyje ar akmenyje iškaltas tarminis geografinis pavadinimas.

    Nuostata teisės aktuose, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dokumentuose, registruose ir kadastruose, kelio ženkluose ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais vartoti oficialiai sunormintus geografinius pavadinimus išlieka pagrindinė. Jos laikomasi kone šimtą metų nuo tarpukario Lietuvos laikų, pozicijos šiuo atžvilgiu nekeičia ir Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupė (UNGEGN).

Klausimai dėl adreso rašymo

1. Kaip rašyti pašto adresą?

Pagal Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles(patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259; Žin., 2013, Nr. 47-2366), adresuodami laišką ar siuntą, adresą rašome taip, pvz.:

Gerb. p. Jonui Petraičiui
Laisvės pr. 60
LT-05120 Vilnius

Daugiau pavyzdžių žr. taisyklių priede.

Adresuojant korespondenciją ar siuntas Lietuvos teritorijoje kodą LT nurodyti nėra būtina. Plačiau žr. Lietuvos pašto svetainėje. Pašto kodus (iki 2004 m. buvo vadinama indeksais) galite sužinoti čia.

2. Didžiąja ar mažąja raide rašomas namo, korpuso, buto numerio raidė, pvz.: Kauno g. 1a ar Kauno g. 1A?

Nors anksčiau numeruojant dažniau buvo vartojamos mažosios raidės, pagal Adresų formavimo taisykles (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092; Žin., 2002, Nr. 127-5753) vartotinos didžiosios (žr. taisyklių priedą), pvz.: Vilniaus g. 12A-6, J. Basanavičiaus g. 17-24B, Savanorių pr. 120 K5-12. Taigi reikėtų įprasti vartoti didžiąsias raides.

Pastaba. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintas Adresų formavimo taisykles (suvestinė redakcija 2004-06-10) valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose adresas rašomas kita tvarka, pvz.:

Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15
Ukmergės r., Žemaitkiemio sen., Radiškių k.

Toks rašymo būdas taisyklingas ir dažniausiai vartojamas rišliame tekste, pvz.: Jonas Petraitis gyvena Vilniuje, Vilties g. 10-305 arba Kreiptis: Vilnius, Vilties g. 10, 305 kab.

3. Kaip rašyti namo numerį, kai gyvenamoje vietovėje nėra gatvių,pvz.: Seniūnų k., 9 ar Seniūnų k. Nr. 9?

Pagal Adresų formavimo taisyklių priedo „Adreso rašymo pavyzdžiai“ 2.5 punkto pavyzdį: „Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15“, analogiškai rašytinas ir šis: Prienų r. sav., Pakuonio sen., Seniūnų k. 9. Taip rašoma valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose, o siunčiant laiškus ir siuntas paštu – šitaip:

Gerb. Jonui Petraičiui
Seniūnų k. 9
Pakuonio pšt.
59319 Prienų r. sav.

Sutrumpinimas Nr. nei adresuose, nei įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimuose nevartotinas.

Gatvės gali būti nesuprojektuotos gyvenamosiose vietovėse, kuriose Adresų formavimo taisyklių 4.1.–4.3 punktuose nurodytų adresų objektų yra ne daugiau kaip dvidešimt. Pagal Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 13 punktą „pastatų ar kompleksų, esančių retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kuriose jų yra ne daugiau kaip 20, numeriai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gyvenamosios vietovės pradžios pagal kelio, einančio per gyvenamosios vietovės teritoriją, kryptį. Ši kryptis parenkama nuo savivaldybės centro arba kitos didesnės gyvenamosios vietovės“.
 

 Naujienose apie vietovardžius

2021-05-03  Atrasti upelių Vilniaus Pilaitės mikrorajone vardai (dr. Laimutis Bilkis) 
2021-03-28  Laikinoji kalbos politikos pakomisė aptarė Baltarusijos pavadinimo klausimą (VLKK.lt) 
2021-03-04  Dėl Gudijos pavadinimo (doc. dr. Rūstis Kamuntavičius, VDU doc. dr.) 
2021-02-24  Apie vietovardžių klausimus 2020 metais (A. Pangonytė)
2021-02-09  Kalbos komisija pasisakė dėl Baltarusijos (Gudijos) pavadinimo (A. Pangonytė, VLKK.lt)
2020-09-08  Vardyno klausimai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai – ir dėl gramatikos, ir dėl netikėtų pageidavimų (GK, 2020, nr. 8; VLKK.lt)
2020-04-21  Apie vietovardžių derinimą 2019 metais (A. Pangonytė, S. Labanauskienė)
2019-03-06  Tarpinstitucinis pasitarimas dėl 1863–1864 metų sukilimo dalyvių įvardijimo (A. Pangonytė) 
2019-01-16  Apie vietovardžių derinimą 2018 metais (A. Pangonytė, S. Labanauskienė)  
2018-02-27  Apie vietovardžių derinimą 2017 metais (A. Pangonytė, S. Labanauskienė) 
2017-01-23  Apie vietovardžių derinimą 2016 metais (A. Pangonytė) 
2016-09-14  Gatvėvardžių derinimas 2016 m. (sausis–rugpjūtis) (R. Stonienė, A. Pangonytė) 
2016-06-22  Dėl gyvenamosios vietovės vardo: Viečiūnai ar Vieciūnai (dr. L. Bilkis) 
2016-05-06  Dėl upės vardo: Pietvis ar Pietvė (pagal dr. L. Bilkio išvadą) 
2016-01-18  Apie vietovardžių derinimą 2015 metais (A. Pangonytė) 
2015-06-05  Lietuvos erdvinės informacijos portale – Lietuvos vietovardžių rinkinys (Rita Viliuvienė, VĮ „GIS-Centras")
2015-04-08  Gatvėvardžių derinimas 2015 m. (pirmąjį ketvirtį) (L. Pankaitė) 
2015-01-23  Apie vietovardžių derinimą 2014 metais (A. Pangonytė)
2015-01-23  Gatvėvardžių derinimas 2014 m. (IV ketvirtį) (L. Pankaitė)
2014-10-01  Gatvėvardžių derinimas 2014 m. (III ketvirtį) (L. Pankaitė)
2014-07-28  Gatvėvardžių derinimas 2014 m. (II ketvirtį) (L. Pankaitė)
2014-05-14  Istoriškai ir geografiškai dvilypis pavadinimas Mažoji Lietuva (A. Pangonytė)
2014-04-02  Gatvėvardžių derinimas 2014 m. (I ketvirtį) (L. Pankaitė)
2014-01-03  Gatvėvardžių derinimas 2013 m. (IV ketvirtį) (L. Pankaitė)
2013-10-31  Svarstoma, ar keisti kaimo vardą Bardinai  (A. Pangonytė)
2013-10-02  Gatvėvardžių derinimas 2013 m. (III ketvirtį) (L. Pankaitė)
2013-09-18  Pasitarimas LDK asmenvardžių ir vietovardžių skaitmeninimo tema (A. Pangonytė) 
2013-06-28  Gatvėvardžių derinimas 2013 m. (II ketvirtį) (L. Pankaitė)
2013-04-11  „Dingęs“ kaimų vardų kirčiavimas  (A. Pangonytė)
2013-04-11  Gatvėvardžių derinimas 2013 m. (I ketvirtį)
2013-04-11  Pritarta dešimties atkuriamų kaimų vardams  (A. Pangonytė)
2013-03-04  Lietuvos Respublikos etninių sričių pavadinimai – oficialūs (A. Pangonytė)
2012-08-24  Kodėl Kakūnai teiktinesnis kaimo vardas nei Kakuncai (A. Pangonytė)
2012-03-08  Iš 2011 m. veiklos ataskaitos: Asmenvardžiai. Vietovardžiai. Svetimvardžiai  (A. Pangonytė)
2011-04-28  Šereitlaukis galėtų vėl tapti Šereiklaukiu (A. Pangonytė)
2011-03-31  Pristatomas „Trakų didžiųjų ežerų vardynas“ (A. Pangonytė)
2011-04-18  Iš 2010 m. veiklos ataskaitos: Vietovardžiai  (A. Pangonytė) 
2010-11-17  Kodėl teiktiniausias parko pavadinimas – Zubovų parkas (A. Pangonytė)
2010-09-16  Gatvių pavadinimai – kas tinka ir kas patinka (apie gatvių pavadinimų sudarymą ir apklausos rezultatus) (A. Pangonytė)
2010-03-09  Trakų ežerų vietų vardai – užpildyta Vilniaus krašto toponimijos spraga (A. Pangonytė) 
2010-02-02  Iš 2009 m. veiklos ataskaitos: Vietovardžiai (A. Pangonytė)
2007-02-25  Dėl kaimo vardo formos: Kantaučiai ar Kontaučiai?  (A. Pangonytė)
2007-01-29  Kunigaikštija ar kunigaikštystė? Senosios Lietuvos realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemos“ (A. Pangonytė)
2006-11-14  Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimai  (A. Pangonytė)  
2006-06-06  Iš 2005 m. veiklos ataskaitos: Vietovardžiai (A. Pangonytė)   

 

Žiniasklaidoje apie vietovardžius

2021-05-07  Naujam rajonui Kaune gyventojai pasiūlė tūkstančius pavadinimų: prasideda balsavimas dėl geriausio (Klaipeda.diena.lt)
2021-03-11  Lietuvoje gatvių pavadinimai net supykdo žmonės: norėtų gyventi kitoje (Violeta Astrauskienė, SilutesNaujienos.lt) 
2020-12-02  Unikalus sprendimas: Visoriuose sunumeruotų Sodų gatvių pavadinimus keis Lietuvos ežerų vardai (V. Grigaliūnaitė, 15min.lt) 
2019-12-18  Išrinkti gražiausi Lietuvos vietovardžiai: Pelėdnagiai (k. Kėdainių r. sav.) ir Žemuogynė (buv. vs. Biržų r.) (V. Danilevičiūtė, ELTA, Delfi.lt) 
2019-12-08  Amžinas klausimas: Klaipėdoje tekanti upė – Dangė ar Danė?  (D. Bikauskaitė, Vakarų ekspresas; Delfi.lt)
2019-11-04  Vietovardžių laiškai mums ir vaikaičiams (komentuoja L. Bilkis ir F. Kavoliutė, kalbina D.Červokienė, XXI amžius; Bernardinai.lt) 
2019-10-14  Lukiškių aikštės pavadinimas nebeatitinka realijų (P. Stirbys, „Kultūros barai“ 2019 m. spalio 14 d., Delfi.lt) 
2019-10-02  Keisčiausi kaimų pavadinimai, arba kodėl Gaidžių kaimui pavadinimą davė ne gaidys (komentuoja L. Bilkis, „Sekundė“; Delfi.lt) 
2019-06-12  Vietovardžiai: duomenys, prieiga, nauda – tarpinstitucinė vieša diskusija (Geoportal.lt) 
2019 03 19  Graudžioji mūsų gražiųjų vietovardžių istorija (komentuoja G. Kavoliutė, kalbina N. Bulotaitė, VU, Bernardinai.lt)
2019 03 08  Mūsų istorinių vietovardžių likimas: užstosime ar išsiųsime į užmarštį? (J. Jačėnaitė, Bernardinai.lt)
2019-03-05  Būk teisingas – gerbk kraštovaizdį ir vietovardįūk teisingas – gerbk kraštovaizdį ir vietovardį (H. Gudavičius „Laiškai iš kaimo“, LŽinios.lt) 
2019-01-16  2019-ieji bus pažymimi kaip Vietovardžių metai (LRV.lt) 
2018-06-24  70 populiariausių gatvių pavadinimų Lietuvoje: Vytautą Didįjį ir sodus mylime labiau už viską (U. Antanavičius, 15min.lt) 
2017-10-01  Gėjus, Pravalas ir Mergelių Akys: 72 ypač neįprasti Lietuvos ežerų vardai (U. Antanavičius, 15min.lt)
2017-09-19  Nuo Dievo Upelio iki Rūros: 67 labiausiai stebinantys Lietuvos upių pavadinimai (U. Antanavičius, 15min.lt)
2017-09-27  Kupiškis kratysis sovietinio palikimo (D. Baronienė, lzinios.lt) 
2017-08-19  Madagaskaras, Ilgoji Lova ir Rojus: 87 labai keisti kaimų pavadinimai Lietuvoje (U. Antanavičius, 15min.lt)
2017-03-28  Paaiškėjo naujasis Mumlaukio ežero pavadinimas (M. Skiriutė, Kauno.Diena.lt) 
2017-03-28  Opozicija kritikuoja siūlymą gatvę Zujūnuose pervadinti Armijos Krajovos gretose kovojusio režisieriaus vardu (BNS, 15min.lt)
2017-03-25  Palaiminti senieji Dangės ir Svijanės vardai (J. Petronytė, VE.lt) 
2016-12-22  Reikalaujama palikti K. Škirpos alėją (R. Ramelienė, LŽ, lzinios.lt) 
2016-12-12  Žemėlapyje – daugiau nei 50 egzotiškų Lietuvos vietovardžių (Kauno.diena.lt) 
2016-12-05  Paskelbtas karas vietovardžiams? (B. Šablevičius, Respublika.lt)
2016-09-20  Sostinės Žydų gatvėje atsirado lentelė hebrajų ir jidiš kalbomis (Diena.lt) 
2016-09-19  Florencijos gatvei suteiktas Lietuvos vardas (Alkas.lt) 
2016-09-13  Jau galite įsigyti Lietuvos nacionalinį atlasą („Žemėlapių pasaulis“, mapshop.lt) 
2016-05-03  Pavadinimui surado gatvę Rokuose (Aušra Garnienė, Diena.lt) 
2016-04-02  Danės sindromas (Denisas Nikitenka, LŽinios.lt)
2016-03-02  Vilniaus gatvių vardų kuriozai: Gėdimino ir Gedymino gatvės (Darius Pocevičius, LRytas.lt) 
2016-02-02  Vietovardžiais prabylanti gimtoji žemė (dr. Laimutis Bilkis apie „Lietuvos vietovardžių žodyno" rengimą; Bernardinai.lt
2016-02-02  Kauno dykvietes pavadino skverais (Aušra Garnienė, kauno.diena.lt)
2016-01-27  Fotomenininkas dar trims Neries saloms pasišovė suteikti vardą (Dalia Gudavičiūtė, LRytas.lt)
2015-12-16  VRK perbraižė apygardų ribas (BNS, LRT.lt) 
2015-12-13  Lietuva trinama uoliau nei sovietmečiu (F. Kavoliūtė, Respublika.lt, Alkas.lt)
2015-12-08  Buvo kaimas, ir kaimo nebėra (K. Kazakevičius, LŽ) 
2014 m.        Gyvenamųjų vietovių vardai – nematerialusis šalies kultūros paveldas (Filomena Kavoliutė, VU – Geografijos metraštis 47, 2014)
2014-11-10  Nykstantys kaimų pavadinimai sutelkė diskusijai (M. Kniežaitė, LŽ)
2014-11-06  Pristatytas elektroninis Marijampolės gatvių žinynas (Marijampole.lt)
2014-08-16  Nauja gatvė jungs ne tik savivaldybes, bet ir valstybes (AlytusPlius.lt apie Normandijos–Nemuno g., suteiktą įamžinant prancūzų eskadrilės „Normandija–Nemunas“ atminimą)
2014-06-28  Mantas Adomėnas. Apie gatvių vardus (15min.lt)
2013-06-13  Iš kur kilęs Lietuvos vardas? (Antano Salio interviu iš „Amerikos balso“ archyvų, LRT.lt, Delfi.lt)
2013-02-13  Gatvių pavadinimų keitimai: vieniems noris pagerbti, kitiems sunku ištarti  (R. Audenienė, Alfa.lt) 
2012-03-08  Gatvių pavadinimai – įrodymas: moterys diskriminuojamos! (V. Žukaitytė, Kauno.Diena.lt) 
2011-09-24  Po Trakų ežeryną („Žinių“ radijuje atsivertus knygą „Trakų didžiųjų ežerų vardynas“)
2004-08-01  Vyriausybė rems Lietuvos vietovardžių duomenų bazės sukūrimo projektą (LRV.lt) 
2001-06-04  Baltarusiai Baltijos šalis priskiria NVS šalims (Delfi.lt) 
 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2021 m. rugsėjis.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

https://www.youtube.com/watch?v=zD62qqQE69A