Spausdinti

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 761 punkto nuostatoms VLKK teikia Registrų centrui konsultacijas dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms.
 

Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų (juridinių asmenų)
pavadinimų sudarymą reglamentuojantys
TEISĖS AKTAI

 

  • Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262), žr. 2.40 str.1
  • Valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr.15-344, 2002, Nr. 68-2760), žr.16 str.2
  • Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) (Žin., 2004, Nr. 27-867; Žin., 2013, Nr. 37-1836), žr. aktualią redakciją

 

__________________________________
 

1 CIVILINIS KODEKSAS (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas

1. Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę.

2. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio.

3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.

2 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS (Žin., 1995, Nr. 15-344)

16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų taisyklių.

3 JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATAI (aktualus pakeitimas Žin., 2012, Nr. 142-7323)

761. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus, Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį, kai juridinis asmuo susijęs su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija. 

 

Pastabas ir komentarus prašom rašyti adresu aurelija.dvylyte@vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2015 m. gegužę.