Spausdinti

Neteiktinų svetimybių sąrašą žr. SKOLINIAI, NETEIKTINOS SVETIMYBĖS
Daugiau žr. „Kalbos patarimų“ knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013).
 

 Šis papunktis – 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“ – 
pripažintas netekusiu galios 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152).

 

  Klaidos Galimi klaidų taisymai

1.2.1.

armrestlingas

= sport. rañkos lenkìmas

1.2.2.

autodetailingas

= automobìlių puošýba, automobìlių apdailà

1.2.3.

barteris

= ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ

 

barterinis: barteriniai mainai

= ekon. natū̃riniai (prẽkių) mainaĩ

1.2.4.

bereitorius

= prajodinė́tojas

1.2.5.

biznesmenas

= ver̃slininkas

1.2.6.

bodis

= glaustinùkė, glaustìnis

1.2.7.

bukeris

= (manekènių ir pan.) ãgentas, angažúotojas

1.2.8.

burgeris

= suvožtìnis

 

čyzburgeris

= sūraĩnis, sū̃rio suvožtìnis

 

fišburgeris

= žuvaĩnis, žuviẽs suvožtìnis

 

hamburgeris

= mėsaĩnis, mėsõs suvožtìnis

1.2.9.

čipsai

= (bùlvių) traškùčiai

1.2.10.

dartas, dartsas

= 1. smigìnis, smìgis (žaidimas); 2. smigė̃, strėlýtė (smiginiui žaisti)

1.2.11.

daidžestas

= (periòdikos) apžvalgà; sántraukos

1.2.12.

e-mailas, imeilas

= elektròninis pãštas

1.2.13.

hepiendas

= laimìnga pabaigà

1.2.14.

holbolas

= trijùlių krepšìnis

1.2.15.

hororas

= 1. siaũbo fìlmas; 2. siaũbas

1.2.16.

hospisas

= slaugõs namaĩ (nedidelė ligoninė nepagydomai sergantiems žmonėms)

1.2.17.

hostelis

= nakvýnės namaĩ

1.2.18.

hotdogas

= dešraĩnis

1.2.19.

hotelis

= viẽšbutis

1.2.20.

imidžas

= į́vaizdis; perk. r. var̃das, véidas (kartais ìšvaizda)

1.2.21.

imobilaizeris

= imobilizãtorius, fiksãtorius; (vaĩro) į́tvaras

1.2.22.

impičmentas

= (valstýbės) apkaltà

1.2.23.

kileris

= (sam̃domas) žudìkas

1.2.24.

kornfleiksai

= (kukurū̃zų) drìbsniai

1.2.25.

krosvordas

= kryžiãžodis

1.2.26.

leginsai

= tam̃prės, tìmpės

1.2.27.

leiblas, leiblis

= 1. etikètė; 2. emblemà; 3. (fìrmos) žénklas

1.2.28.

miusliai

= drìbsniai (su priẽdais); javaĩniai

1.2.29.

ofisas

= į́staiga (kartais bū́stinė, biùras, kontorà, rãštinė)

1.2.30.

organaizeris

= 1. užrašìnė (paprastà, elektròninė); 2. (kanceliãrinių reikmenų̃) dėklė̃

1.2.31.

pabas

= alìnė, alùdė; smùklė

1.2.32.

pampersai

= saũskelnės

1.2.33.

parkingas

= (automobìlių) aikštẽlė

1.2.34.

peintbolas

= dažãsvydis

1.2.35.

pleiofai

= atkriñtamosios rungtỹnės (varžýbos)

1.2.36.

ploteris

= braižýtuvas

1.2.37.

polismenas

= polìcininkas

1.2.38.

popkornai

= (kukurū̃zų) spragė̃siai

1.2.39.

posteris

= afišà; plakãtas

1.2.40.

presa

= spaudà

 

presatašė

= dipl. spaudõs atašė̃; spaudõs atstõvas

 

prescentras

= spaudõs ceñtras

 

preskonferencija

= spaudõs konfereñcija

1.2.41.

puzlis, pūzlė

= 1. dė́stas, dėliõnė, dėstìnis (žaidimas); galvósūkis; 2. kibùčiai (žaidimo dalys)

1.2.42.

rolikai, rolskeitai

= riedùčiai

1.2.43.

referis

= sport. (vyresnỹsis) teisė́jas

1.2.44.

rentingas

= (trumpalaĩkė) núoma

1.2.45.

serfingas

= bañglentė

1.2.46.

skeitbordas, skeitas

= riẽdlentė

1.2.47.

skeiteris

= 1. riedùtininkas; 2. riẽdlentininkas

1.2.48.

skinhedas, skinas

= skustagal̃vis

1.2.49.

skryningas

= 1. atrankà, rūšiãvimas; 2. med. patìkrinimas

1.2.50.

snekas

= ùžkandis, užkandùkas

1.2.51.

sponsorius, -ė

= 1. rėmė́jas, -a; 2. mecenãtas, -ė

 

sponsorystė

= 1. paramà, rėmìmas; 2. mecenãvimas

1.2.52.

steikas

= (amerikiẽtiškas) kepsnỹs, dìdkepsnis

1.2.53.

steipleris

= segìklis

1.2.54.

stimeris

= 1. šutintùvas; 2. gãro mašinà; 3. chem. gãrinimo aparãtas (garintùvas)

1.2.55.

šeikeris

= (kokteĩlių) plaktùvė

1.2.56.

šopas

= parduotùvė, kráutuvė

1.2.57.

šorttrekas

= sport. trumpàsis tãkas

1.2.58.

šrederis

= (dokumeñtų) naikìklis

1.2.59.

taimeris

= laĩkmatis

1.2.60.

tyneidžeris, -ė

= paauglỹs, -ė̃

1.2.61.

vykendas

= saváitgalis

1.2.62.

vindserfingas

= sport. 1. bùrlentė; 2. bùrlenčių spòrtas