Spausdinti

Neteiktinų svetimybių sąrašą žr. SKOLINIAI, NETEIKTINOS SVETIMYBĖS.
Žemiau pateikti  žodžiai perkelti į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013). 
 

Šis papunktis – 1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ – 
pripažintas netekusiu galios 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152).

 

  Klaidos Galimi klaidų taisymai

1.1.1.

adejalas, adijalas

= apklõtas

1.1.2.

aiva

= svaraĩnis

1.1.3.

akuratnas, -a, akurat(n)us, -i

= tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a

 

akuračiai, akuratn(i)ai

= tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai*; geraĩ; teisìngai

1.1.4.

apart

= bè, išskýrus; be tõ

1.1.5.

arenda

= núoma

 

arenduoti

= núomoti(s), iš(si)núomoti

1.1.6.

babina

= rìtė

1.1.7.

bakanas

= kẽpalas

1.1.8.

balėja, balija

= 1. skalbtùvė; 2. praustùvė

1.1.9.

balkis

= sijà

1.1.10.

bantas

= 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)

 

bantuotas, -a

= kaspinúotas, -a

1.1.11.

baranka, baronka

= riestaĩnis

 

baronkėlė, baronkytė

= 1. riestainiùkas; 2. traškùtis

1.1.12.

barchatas

= aksómas

 

barchatinis, -ė

= aksomìnis, -ė

1.1.13.

basket(k)ės

= sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai

1.1.14.

baumkuchenas, bankuchenas

= šakõtis

1.1.15.

benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka

= 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė

1.1.16.

bevelyti

= bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti; plg. 1.1.84.

1.1.17.

biednas, -a

= neturtìngas, -a; skurdùs, -ì

 

biednai

= neturtìngai, skur̃džiai

 

biedniokas

= var̃gšas, var̃geta, skur̃džius

 

biednystė

= var̃gas, skur̃das

 

biednuomenė

= vargúomenė

1.1.18.

biskis, biskelis, biskutis ...; biškis, biškelis, biškutis ...


= trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis

 

biskį, biskelį, biskutį ...; biškį, biškelį, biškutį ...


= trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek

1.1.19.

blicas

= blýkstė

 

blicinterviu

= akìmirkos (trum̃pas) interviù

 

blicpartija

= žaĩbo pártija

 

blicturnyras

= žaĩbo turnỹras

1.1.20.

bliūdas

= dubuõ

 

bliūdelis, bliūdukas

= dubenė̃lis

 

pusbliūdis

= pùsdubenis

1.1.21.

bliuznyti

= blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti

1.1.22.

bonka, bonkė

= bùtelis

 

bonkelė, bonkutė

= buteliùkas

 

pusbonkis

= pùsbutelis

1.1.23.

bravoras

= 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà

1.1.24.

britva

= 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas

 

britvutė

= (skutìmosi) peiliùkas

1.1.25.

britvonas

= keptùvas

1.1.26.

broma

= 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka

1.1.27.

broniruoti

= už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti

 

broniruotė

= (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas

1.1.28.

brudas

= 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė

 

brudnas, -a

= pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì

1.1.29.

brusas

= tãšas

 

bruselis, brusokas

= tašẽlis

1.1.30.

bukietas

= púokštė

 

bukietavimas

= spec. rẽtinimas lizdaĩs

1.1.31.

bulka

= bandà; pyrãgas

 

bulkelė, bulkutė

= bandẽlė, bandùtė

1.1.32.

chrustai, krustai

= žagarė̃liai, ausẽlės

1.1.33.

čecholas

= ùžvalkalas

 

čecholiukas

= užvalkaliùkas

1.1.34.

čerešnė

= trẽšnė

1.1.35.

daboti

= 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti

 

pasidaboti

= 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti

1.1.36.

dekis

= užklõtas, ùžtiesalas, plèdas

1.1.37.

dratas

= vielà

 

dratinis, -ė

= vielìnis, -ė

1.1.38.

ermideris, ermyderis, ermidelis

= 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs

1.1.39.

fara

= žibiñtas

1.1.40.

farforas

= porceliãnas

 

farforinis, -ė

= porceliãninis, -ė

1.1.41.

frizuoti(s)

= garbiniú́oti(s); garbanóti(s)

 

frizūra

= šukúosena

1.1.42.

fundyti

= 1. váišinti; 2. dovanóti

1.1.43.

galka, galkė

= (mėsõs) kukùlis

1.1.44.

geska, geskutė

= papetė̃

1.1.45.

grafkė, grapkė, grafkutė

= žiogẽlis; segtùkas

1.1.46.

grimeris, -ė, grimierius, -ė

= grimúotojas, -a

1.1.47.

guzikas

= sagà

1.1.48.

gvintas

= sriẽgis

 

gvintuoti

= sríegti

1.1.49.

išmiera

žr. 1.1.78.

1.1.50.

(iš)mislyti, (iš)mislinti

= (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti

 

išmislas

= prãmanas, prasimãnymas

 

mislis

= mintìs

1.1.51.

kaldra

= añtklodė

1.1.52.

kalnierius

= apýkaklė

1.1.53.

kavoti(s)

= 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)

 

kavon(k)ės

= slėpỹnės, skiniùkas

1.1.54.

kazarma(s)

= kareivìnės

 

kazarminis, -ė

= kareivìnių

1.1.55.

kelnė

= spec. mentė̃

1.1.56.

kitka

= spec. spùdulas

1.1.57.

klapanas

= 1. vožtùvas; 2. añtkišenis

1.1.58.

kleckai

= kukùliai

 

kleckienė

= kukuliẽnė

 

kleckučiai

= kukuliùkai

1.1.59.

knatai

= spec. pùsverpaliai

1.1.60.

knatas

= dãgtis

1.1.61.

knopkė, knopka

= 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas

1.1.62.

kolioti(s)

= plū́sti(s), kõneveikti

1.1.63.

kombikormas

= spec. kombinúotieji pašaraĩ

1.1.64.

konusas

= kū́gis

 

konusinis, -ė

= kū́ginis, -ė

1.1.65.

košeliena

= šaltíena

1.1.66.

kūdas, -a

= líesas, -à

 

(su)kūsti

= (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti

1.1.67.

kurtkė, kurtka

= striùkė

1.1.68.

kvasas

= girà

1.1.69.

kvoldas

= klõstė

 

kvolduoti

= klóstyti

1.1.70.

lastai

= plaũkmenys

1.1.71.

lystelė

= 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas

1.1.72.

lištva, lištvelė

= juostẽlė; spec. leñtjuostė

1.1.73.

liukras

= spec. glãjus

1.1.74.

liuosas, -a

= laĩsvas, -à

 

liuosinti, liuosuoti

= láisvinti

 

liuosuojantis, -i

= láisvinamas, -a

 

liuoslaikis

= laisvãlaikis

 

paliuosuoti

= 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti

 

pasiliuosuoti

= išeĩti (iš darbo)

1.1.75.

maštabas

= mãstas

1.1.76.

mazolis, mozolis

= núospauda

1.1.77.

mereška

= peltakỹs

 

mereškuoti

= peltakiúoti

1.1.78.

miera

= 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo į́rankis

 

išmiera

= 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris

 

mieruoti(s)

= matúoti(s)

 

mierkavoti

= matúoti, (nu)táikyti

 

primierka

= pri(si)matãvimas

1.1.79.

mostis, mostelė

= tẽpalas, tepaliùkas

1.1.80.

mozoti

= tèpti; teplióti, terlióti

1.1.81.

(ne)boti

= (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti

1.1.82.

norka

= audìnė

1.1.83.

papkė

= 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas

1.1.84.

(pa)velyti

= 1. léisti; 2. linkė́ti

1.1.85.

petruška

= petrãžolė

1.1.86.

planeris

= sklandytùvas

1.1.87.

planka, plankutė

= 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis

1.1.88.

plėmas, plėmė

= dėmė̃

 

plėmuoti

= dėmė́ti, palìkti dėmès

1.1.89.

pletkas, pliotkas

= ãpkalbos, pãskalos

 

pletkininkas, -ė

= liežuváutojas, -a

 

pletkinti, pletkavoti

= liežuváuti, apkalb(in)ė́ti

1.1.90.

plintusas

= spec. griñdjuostė

1.1.91.

ploščius

= líetpaltis

 

ploščinis, -ė, ploštinis, -ė

= lietpaltìnis, -ė

1.1.92.

pončka(s), pončkutė

= spùrga

1.1.93.

priča(s)

= alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė

1.1.94.

priklus, -i

= įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì

1.1.95.

proba

= mėginỹs, bandinỹs

1.1.96.

prosai

= sóros

1.1.97.

prosas

= lygintùvas

 

prosyti, prosinti

= lýginti

1.1.98.

prūdas

= kū́dra, tvenkinỹs

1.1.99.

pundas, pundelis, pundulys

= 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū́snis; glėbỹs

1.1.100.

rasoda

= pasõdai, daigaĩ

1.1.101.

rėdyti(s)

= vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti

 

aprėdas, aprėdalas

= ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà

 

parėdas

= papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai

 

parėdymas

= 1. pótvarkis; 2. nuródymas

1.1.102.

rubežius

= 1. síena; 2. ribà

 

rubežiuotis

= ribótis

1.1.103.

rūgoti(s)

= bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti

1.1.104.

ružavas, -a

= rõžinis, -ė; raũsvas, -à

1.1.105.

salka

= mansárda

1.1.106.

sasiska, sosiska, sosiskė

= dešrẽlė

1.1.107.

sklepas

= 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis

1.1.108.

slaidas

= skaidrė̃

1.1.109.

smakas

= slìbinas

1.1.110.

sortuoti, sortiruoti

= rūšiúoti

1.1.111.

(su)bujoti

= 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti

 

buinas, -a, buinus, -i

= 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì

1.1.112.

strausas, štrausas

= strùtis

1.1.113.

šlanga(s)

= žarnà

1.1.114.

šlipsas

= kaklãraištis

1.1.115.

šmotas

= gãbalas

1.1.116.

šniūras

= 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis

 

šniūrelis, šniūriukas

= var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis

1.1.117.

špaklis, špaklius

= glaĩstas

 

špakliuoti

= glaistýti

1.1.118.

špalas

= pãbėgis

1.1.119.

špilka, špilkutė

= 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas

 

špilkuoti

= 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti

1.1.120.

špricas

= švir̃kštas

 

špricuoti

= švir̃kšti

1.1.121.

štatas

= valstijà

1.1.122.

štatyvas

= stõvas

1.1.123.

štuka

= 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ

 

štukinis, -ė

= 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė

 

štukorius, -ė

= pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃

1.1.124.

šuleris

= 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas

1.1.125.

taimautas, taim-autas

= 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė

1.1.126.

tapkės

= šlepẽtės, šliùrės

1.1.127.

tormozas

= stabdỹs

 

tormozuoti, tarmozuoti

= stabdýti

1.1.128.

tomatai

= pomidòrai

1.1.129.

tušinti(s)

= troškìnti(s)

 

tušintuvas

= troškintùvas

1.1.130.

ukolas

= 1. dū̃ris; 2. injèkcija

1.1.131.

ulioti, uliavoti

= ū̃žti, ū́žauti; puotáuti

1.1.132.

univermagas

= universãlinė (parduotùvė)

1.1.133.

universamas

= savìtarnos universãlinė (parduotùvė)

1.1.134.

vailokai, veilokai

= veltìniai

1.1.135.

zelcas

= slėgtaĩnis

1.1.136.

zrazai

= suktìniai, vyniótiniai

1.1.137.

zubras

= stum̃bras

 

zubražolė

= stumbrãžolė

 

zubrovka

= stumbrìnė

1.1.138.

ženyti(s)

= tuõkti(s); vèsti; tekė́ti

 

ap(si)ženyti

= tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti

1.1.139.

žgutas

= var̃žtis; spec. pynė̃

1.1.140.

žiletas

= liemẽnė

1.1.141.

žiletė

= (skutìmosi) peiliùkas

1.1.142.

žilka

= vãlas

1.1.143.

žiurstas

= prijuõstė

1.1.144.

žulikas

= 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis