Klaidos Galimi klaidų taisymai

1.4.1.

abuojas, -a

nevart. r. „abejingas, -a“: Savo darbui jis visai abuojas (= abejingas).

 

abuojumas

nevart. r. „abejingumas“.

1.4.2.

apmokyti

nevart., jei nekalbama apie paviršutinišką, menko intensyvumo, neilgai trunkantį mokymą: Nusikaltėlį padėjo surasti specialiai apmokyti (= (iš)mokyti) šunys.

 

apmokymas

nevart. r. „mokymas, išmokymas“.

1.4.3.

apsidėti

žr. 1.4.28.

1.4.4.

apsieiti

nevart. r. „atsieiti, kainuoti“: Jų išlaikymas valstybei brangiai apsiėjo (= atsiėjo, kainavo).

1.4.5.

ap(si)jungti

nevart. r. „su(si)jungti; su(si)vienyti; su(si)burti“: apjungti (= sujungti) firmas, bankus, įmones ir pan.; apjungti (= suvienyti) pastangas, jėgas ir pan.; apjungti (= suburti) žmones, visuomenę, bendraminčius ir pan.; apsijungti (= susiburti) į draugiją, sąjungą ir pan.

 

ap(si)jungimas

nevart. r. „su(si)jungimas; su(si)vienijimas; su(si)būrimas“.

1.4.6.

apsivesti

= vesti (kalbant apie vyrą); (iš)tekėti (kalbant apie merginą); susituokti.

1.4.7.

aptarnauti sąskaitą

= tvarkyti sąskaitą.

1.4.8.

apturėti

nevart. r. „turėti, patirti“: Kiek vargo apturėjau (= turėjau, patyriau) dėl to savo vaiko!

1.4.9.

atidaryti:

 

 

atidaryti akis

= atmerkti akis, atsimerkti;

 

atidaryti atminimo lentą, paminklą

= atidengti atminimo lentą, paminklą;

 

atidaryti čiaupą

= atsukti čiaupą;

 

atidaryti dujas, vandenį

= paleisti dujas, vandenį;

 

atidaryti knygą, sąsiuvinį

= atversti, atskleisti knygą, sąsiuvinį;

 

atidaryti skėtį

= išskleisti skėtį.

1.4.10.

atidengti:

 

 

atidengti kaltininką, nusikaltėlį

= nustatyti kaltininką, nusikaltėlį;

 

atidengti sąskaitą

= atidaryti sąskaitą.

1.4.11.

atidirbti

nevart. r. „baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti“: atidirbti (= baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti) metodiką, planą, projektą, technologiją ir pan.

1.4.12.

atkoreguoti

nevart. r. „(pa)koreguoti“: Mūsų komitetas šį projektą neseniai atkoregavo (= pakoregavo).

1.4.13.

atkrauti

nevart. r. „išsiųsti; išvežti“: Atkrovėme (= Išsiuntėme; Išvežėme) prekes į Vokietiją.

1.4.14.

atleisti

nevart. r. „(iš)duoti; parduoti“: atleisti (= (iš)duoti) knygą (skaitytojui); atleisti (= parduoti) prekę (pirkėjui).

 

atleidimas

nevart. r. „išdavimas; pardavimas“.

1.4.15.

atlieti

nevart. r. „nulieti, išlieti, padaryti ką liejant“: atlieti (= nulieti, išlieti) detalę, paminklą, skulptūrą ir pan.

1.4.16.

atmainyti

nevart. r. „panaikinti“: atmainyti (= panaikinti) įstatymą, nutarimą, potvarkį, susitarimą, nuosprendį ir pan.

1.4.17.

atmirti

nevart. r. „(iš)nykti, mirti, liautis egzistavus“: Senosios tradicijos pamažu atmiršta (= miršta, nyksta).

1.4.18.

atreaguoti

nevart. r. „(su)reaguoti“: Į mano skundą seniūnija neatreagavo (= ne(su)reagavo).

1.4.19.

atredaguoti

nevart. r. „suredaguoti“: Tekstas prastai atredaguotas (= suredaguotas).

1.4.20.

atreguliuoti

nevart. r. „sureguliuoti“: Vairą reikėtų atreguliuoti (= sureguliuoti).

1.4.21.

atremontuoti

nevart. r. „suremontuoti“: Atremontavo (= Suremontavo) namą ir garažą.

1.4.22.

atrestauruoti

nevart. r. „restauruoti“: Atrestauravome (= Restauravome) paveikslą ir freską.

1.4.23.

atsiekti

nevart. r. „pasiekti“: Šiemet atsiekėme (= pasiekėme) neblogų rezultatų.

 

atsiekimas

nevart. r. „laimėjimas, pergalė; atradimas“.

1.4.24.

atsinešti

nevart. r. „elgtis; žiūrėti (į ką)“: Po to įvykio jis atsineša (= žiūri) į mane labai draugiškai (elgiasi su manimi labai draugiškai).

 

atsinešimas

nevart. r. „elgesys; požiūris“.

1.4.25.

at(si)žymėti

nevart. r.: 1. „pa(si)žymėti“: Prašom at(si)žymėti (= pa(si)žymėti) bilietą; 2. „apdovanoti“: Geriausi darbuotojai buvo atžymėti (= apdovanoti) vertingomis dovanomis.

 

atžyma

nevart. r.: 1. „žyma; įrašas“; 2. „žymė; žymuo“.

1.4.26.

bendrai

nevart. išvadiniu (apibendrinamuoju) žodžiu: Bendrai (= Apskritai) jis neblogas žmogus.

1.4.27.

davinys

nevart. r. „duomuo“: Pastarųjų apklausų daviniai (= duomenys) teikia vilčių.

1.4.28.

dėti(s):

 

 

dėti(s) suknelę, švarką, paltą, apsiaustą ir pan.

nevart. r. „vilkti(s) suknelę, švarką, paltą, apsiaustą ir pan.“;

 

dėti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.

nevart. r. „auti(s), mauti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.“;

 

dėtis diržą, juostą ir pan.

nevart. r. „juosti(s) diržą, juostą (diržu, juosta) ir pan.“;

 

dėti(s) auskarus, laikrodį, sagę ir pan.

nevart. r. „segtis auskarus, laikrodį, sagę ir pan.“

1.4.29.

gautis

nevart. savaimine rezultatine reikšme: Gali taip gautis (= išeiti, atsitikti), kad šiemet nebesusitiksime. Kas čia gavosi (= pasidarė, išėjo)? Lyginant su 1997 m., gautųsi (= išeitų, būtų) visai kitas vaizdas.

1.4.30.

gyvybingas, -a

nevart. r. „nepasenęs, -usi, tinkamas, -a vartoti“: gyvybingas (= nepasenęs, tinkamas vartoti) glaistas, skiedinys, gyvybingi (= nepasenę, tinkami vartoti) dažai, vaistai ir pan.

1.4.31.

glaustas, -a:

 

 

glaustais terminais

= greitai, per trumpą laiką: Užsakymus atliekame glaustais terminais (= greitai, per trumpą laiką).

1.4.32.

įjungti

nevart. r. „įrašyti, įtraukti“: įjungti (= įrašyti, įtraukti) į planą, sąrašą, komisiją ir pan.

1.4.33.

imti(s)

žr. 1.4.57.

1.4.34.

įnešti

 

nevart. r.: 1. „pateikti“: įnešti (= pateikti) pasiūlymą ir pan.; 2. „įtraukti, įrašyti (į ką)“: įnešti (= įtraukti, įrašyti) į sąrašą, sutartį, protokolą ir pan.; 3. „įtraukti, įrašyti, padaryti (ką)“: įnešti (= padaryti) pataisą, pakeitimą, papildymą ir pan.

1.4.35.

įpakavimas

nevart. r. „pakuotė“: Žaislai atsiųsti popieriniame įpakavime (= popierinėje pakuotėje).

1.4.36.

išdirbti

nevart. r. „parengti, sukurti“: išdirbti (= parengti, sukurti) projektą, terminiją ir pan.

1.4.37.

išeiti:

 

 

išeinant iš ko

nevart. r. „remiantis kuo, vadovaujantis kuo; atsižvelgiant į ką“: Nutarimas buvo priimtas išeinant iš susidariusios padėties (= atsižvelgiant į susidariusią padėtį).

1.4.38.

išieškoti:

 

&nnbsp;

išieškotas, -a

nevart. r. „išdailintas, -a, dailus, -i, prašmatnus, -i, elegantiškas, -a, subtilus, -i, rafinuotas, -a, galantiškas, -a“: išieškotas, -a (= išdailintas, -a, prašmatnus, -i) dirbinys, forma ir pan. (apie meno kūrinį); išieškotas (= subtilus, rafinuotas) skonis; išieškotos (dailios, rafinuotos) manieros; išieškotas (= dailus, galantiškas) elgesys ir pan.

1.4.39.

išimti:

 

 

išimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan. (iš asmens)

= paimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan.;

 

dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. išėmimas (iš asmens)

= dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. paėmimas.

1.4.40.

išjungti

nevart. r.: 1. „išbraukti, atleisti“: išjungti (= išbraukti) iš plano, sąrašo, suvestinės ir pan.; išjungti (= išbraukti, atleisti) iš komisijos, komiteto, tarybos, organizacijos ir pan.; 2. „išskaičiuoti, atimti“: išjungti (= išskaičiuoti, atimti) iš kainos, sumos, vertės ir pan.

1.4.41.

išlaikyti

nevart. r. „išskaičiuoti“: išlaikyti (= išskaičiuoti) alimentus, mokesčius ir pan.

 

išlaikymas

nevart. r. „išskaičiavimas, išskaita“.

 

išlaikytas, -a

nevart. r. „santūrus, -i, susitvardantis, -i, susivaldantis, -i“: Mano naujasis kaimynas – pavydėtinai išlaikytas (= santūrus, susitvardantis, susivaldantis) žmogus.

1.4.42.

išmetinėti (užmetinėti)

nevart. r. „prikaišioti, priekaištauti“: Tu jam dėl to neišmetinėk (neužmetinėk) (= neprikaišiok, nepriekaištauk).

 

išmetinėjimas (užmetinėjimas)

nevart. r. „prikaišiojimas, priekaištas“.

1.4.43.

išnešti

 

nevart. r.: 1. „priimti“: išnešti (= priimti) nutarimą, sprendimą, nuosprendį ir pan.; 2. „duoti, pareikšti“: išnešti (= duoti, pareikšti) įspėjimą, papeikimą ir pan.; 3. „pateikti“: išnešti (= pateikti) pasiūlymą, protestą ir pan.

1.4.44.

(iš)pildyti:

 

 

išpildyti kūrinį

= atlikti kūrinį;

 

(iš)pildyti planą

= (į)vykdyti planą;

 

pildyti pareigas

= eiti pareigas.

1.4.45.

išpulti

 

nevart. r.: 1. „tekti, priderėti, prireikti, priklausyti“: Užmokėk jam, kiek išpuola (= pridera, priklauso); 2. „pasitaikyti“: Kalėdos pernai išpuolė (= pasitaikė) gražios.

1.4.46.

išrišti

nevart. r. „išspręsti“: Kažin, kaip šį klausimą išriš (= išspręs) apskritis?

 

išrišimas

nevart. r. „išsprendimas“.

1.4.47.

išskirti

nevart. r. „(pa)skirti“: Išskyrė (= Paskyrė) sklypą namui statyti. Firmos vadovai išskyrė(= (pa)skyrė, davė) premijas.

1.4.48.

išstatyti sąskaitą

= pateikti, išrašyti sąskaitą.

1.4.49.

išstoti

nevart. r. „kalbėti; viešai pasirodyti“: Kas dar nori išstoti (= kalbėti)? Dabar išstos (= pasirodys) ansamblis.

 

išstojimas

nevart. r. „kalba; viešas pasirodymas“.

1.4.50.

iššaukti

nevart. r. „sukelti“: iššaukti (= sukelti) ligą, reakciją, žemės drebėjimą ir pan.

 

iššaukiantis, -i, iššaukiamas, -a

nevart. r. „įžūlus, -i, provokuojamas, -a“: iššaukiantis (= įžūlus, provokuojamas) elgesys, žvilgsnis, tonas ir pan.

 

iššaukiančiai, iššaukiamai

nevart. r. „įžūliai, provokuojamai“.

1.4.51.

išvesti

nevart. r. „išbraukti, atleisti“: išvesti (= išbraukti, atleisti) iš komisijos, komiteto, tarybos ir pan.

 

išvesti iš eksploatacijos

= nutraukti eksploataciją; sustabdyti; išjungti.

1.4.52.

išžiūrėti

nevart. r. „apsvarstyti, išnagrinėti“: išžiūrėti (= apsvarstyti, išnagrinėti) prašymą, siūlymą, skundą ir pan.

1.4.53.

įvesti:

 

 

įvesti į eksploataciją (eksploatacijon)

= atiduoti naudoti, eksploatuoti; paleisti; įjungti;

 

įvesti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan.

nevart. r. „įtraukti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan.“;

 

įvesti kamuolį į žaidimą

= paduoti (įmesti, įspirti) kamuolį į žaidimą;

 

įvesti pataisą, papildymą

= įtraukti, įrašyti, įdėti pataisą, papildymą.

1.4.54.

kurčias, -ia

nevart. r. „duslus, -i“: Nuaidėjo kurčias (= duslus) sprogimas.

1.4.55.

matomai (regimai)

nevart. įterptiniu žodžiu nuomonei reikšti: Matomai (Regimai) (= Matyt), mums reikėtų dar kartą pasitarti. Matomai (Regimai), (= Turbūt) jau laikas eiti miegoti.

1.4.56.

nešti atsakomybę

= būti atsakingam, -ai, atsakyti.

1.4.57.

nuimti:

 

 

nuimti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan.

= panaikinti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan.;

 

nuimti greitį, tempą

= sumažinti greitį, tempą;

 

nuimti nuo kontrolės

= nutraukti kontrolę, liautis kontroliuoti, kontroliavus;

 

nuimti nuo pareigų

= atleisti iš pareigų;

 

nuimti premiją, priemoką

= neduoti, neskirti premijos, priemokos; nubraukti premiją, priemoką;

 

nuimti priežastis, (psichologinę) įtampą

= pašalinti, panaikinti priežastis, (psichologinę) įtampą;

 

nuimti skausmą

= numalšinti skausmą;

 

nu(si)imti apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.

nevart. r. „nu(si)auti, nu(si)mauti apavą, nusimauti kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.“;

 

nu(si)imti diržą, juostą ir pan.

nevart. r. „nu(si)juosti diržą, juostą ir pan.“;

 

nu(si)imti sagę, auskarus, laikrodį, žiedą ir pan.

nevart. r. „nu(si)segti sagę, laikrodį, išsisegti auskarus, nusimauti žiedą ir pan.“ ;

 

nu(si)imti nuo įskaitos

= iš(si)braukti, iš(si)rašyti, iš(si)registruoti iš įskaitos;

 

nu(si)imti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan.

nevart. r. „nu(si)vilkti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan.“

1.4.58.

pajungti

 

nevart. r.: 1. „privesti“ (kalbant apie komunikacijas): pajungti (= privesti) dujas, elektrą, vandenį, šildymą, telefoną ir pan.; 2. „įjungti“ (kalbant apie tiekimo pradžią): pajungti (= įjungti) dujas, elektrą, vandenį, šildymą, telefoną ir pan.; 3. „prijungti“: pajungti (= prijungti) variklį, skalbimo mašiną ir pan.

 

pajungimas

nevart. r. „privedimas; įjungimas; prijungimas“.

1.4.59.

pakelti:

 

 

pakelti klausimą, problemą

= iškelti klausimą, problemą;

 

pakelti duomenis, bylą ir pan.

= peržiūrėti, pa(si)tikrinti duomenis, bylą ir pan.

1.4.60.

paskaičiuoti

nevart. r. „(tiksliai) apskaičiuoti, suskaičiuoti“: Būtina paskaičiuoti (= apskaičiuoti) didžiausią šių vaistų dozę.

 

paskaičiavimas

nevart. r. „(tikslus) apskaičiavimas“.

1.4.61.

pastatyti

žr. 1.4.98.

1.4.62.

pašalinis (vaistų) veikimas

= šalutinis (vaistų) poveikis.

1.4.63.

pašvęsti

nevart. r. „skirti, dedikuoti“: Vakaras pašvęstas (= skirtas) poeto 100-ųjų metinių sukakčiai. Knyga pašvęsta (= skirta) lietuvių kovoms su kryžiuočiais.

1.4.64.

pavesti

nevart. r. „apvilti, apgauti; netesėti“: Jis ne kartą yra mus pavedęs (= apvylęs, apgavęs).

1.4.65.

pernešti

nevart. r. „pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti“: pernešti (= pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti) skausmą, sielvartą, netektį, nelaimę ir pan.

1.4.66.

perspėti

nevart. r. „užkirsti kelią, neleisti atsirasti“: perspėti ligą, nusikaltimą, nelaimę ir pan. (= užkirsti kelią, neleisti atsirasti) ligai, nusikaltimui, nelaimei ir pan.

1.4.67.

pervesti

nevart. r. „perkelti“: pervesti (= perkelti) į kitą grupę, klasę, kursą, skyrių, į kitas pareigas ir pan.

1.4.68.

peržiūrėti

nevart. r. „persvarstyti; iš naujo, dar kartą apsvarstyti“: peržiūrėti (= iš naujo, dar kartą apsvarstyti) bylą, klausimą, tvarką ir pan.

1.4.69.

praanalizuoti

nevart. r. „išanalizuoti“: Būtina praanalizuoti (= išanalizuoti) padėtį.

1.4.70.

prabalsuoti

nevart. r. „balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, subalsuoti, baigti balsuoti“: Mes jau prabalsavome (= balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti).

 

prabėgti

nevart. r. „(nu)bėgti“: Kasdien prabėgu (= nubėgu) keletą kilometrų.

1.4.72.

pračiuopti

nevart. r. „apčiuopti, užčiuopti“: Padidėjusias kepenis nesunku pračiuopti (= užčiuopti).

1.4.73.

pradiktuoti

nevart. r. „padiktuoti“: Pradiktavau (= Padiktavau) visas pavardes telefonu.

1.4.74.

praeiti

nevart. r.: 1. „nueiti“: praeiti (= nueiti) atstumą, kelią, nuotolį; 2. „išeiti“: praeiti (= išeiti) kursą, mokyklą, mokslus (t. y. baigti kursą, mokyklą, mokslus); 3. „paeiti“: praeiti (= paeiti) į priekį, į kairę, į dešinę ir pan.; 4. „eiti“: Praeiti (= (Į)eiti) draudžiama.

 

praėjimas

nevart. r. „(į)ėjimas“: Praėjimas (= Įėjimas) į kiemą kitoje pusėje.

1.4.75.

prafinansuoti

nevart. r. „finansuoti“: Šį projektą derėtų prafinansuoti (= finansuoti) iš rezervų fondo.

1.4.76.

pragalvoti

nevart. r. „apgalvoti“: Šis sprendimas gerai pragalvotas (= apgalvotas).

1.4.77.

prakeliauti

nevart. r. „keliauti, nukeliauti“: Tą vasarą prakeliavome (= nukeliavome) 300 km.

1.4.78.

praklausyti

nevart. r. „perklausyti, išklausyti“: praklausyti (= perklausyti) įrašą, praklausyti (= išklausyti) paskaitą ir pan.

1.4.79.

prakomentuoti

nevart. r. „(pa)komentuoti“: Šis įvykis buvo išsamiai prakomentuotas (= (pa)komentuotas) per televiziją.

1.4.80.

prakonsultuoti

nevart. r. „(pa)konsultuoti“: Mūsų grupę dėstytojas jau prakonsultavo (= (pa)konsultavo).

1.4.81.

prakontroliuoti

nevart. r. „(pa)kontroliuoti“: Prakontroliuokite (= Pakontroliuokite), kad ataskaitos būtų pateiktos laiku.

1.4.82.

pramatyti

nevart. r. „numatyti“: Šitą ėjimą (šachmatų) reikėjo pramatyti (= numatyti).

 

pramatymas

nevart. r. „numatymas“.

1.4.83.

praplaukti

 

nevart. r.: 1. „nuplaukti“: praplaukti (= nuplaukti, t. y. įveikti) atstumą, distanciją, nuotolį ir pan.; 2. „perplaukti“: praplaukti (= perplaukti) baseiną, ežerą, tvenkinį ir pan.

1.4.84.

praskambėti

nevart. r. „nuskambėti, suskambėti“: Jos balse praskambėjo (= nuskambėjo) nepasitenkinimo gaidelė.

1.4.85.

pravažiuoti

nevart. r. „važiuoti, įvažiuoti, nuvažiuoti“: Pravažiuoti (= Važiuoti) be bilieto draudžiama. Pravažiuoti (= Įvažiuoti) į kiemą reikia iš kitos pusės. Mums liko pravažiuoti (= važiuoti, nuvažiuoti) 5 km.

 

pravažiavimas

nevart. r. „(į)važiavimas“: Už pravažiavimą (= važiavimą, kelionę) be bilieto jums teks mokėti baudą. Pravažiavimas į teritoriją draudžiamas (= Įvažiuoti į teritoriją draudžiama).

 

pravažiuojantis, pravažiuojamas bilietas

= nuolatinis, mėnesinis bilietas.

1.4.86.

pravesti

 

nevart. r.: 1. „nutiesti, įvesti“: Laidai neturi būti pravedami (= tiesiami) paviršiuje; 2. „išvesti, nubrėžti“: Pravesti (= Išvesti, nubrėžti) liniją.

1.4.87.

pribūti

nevart. r. „ateiti, atvykti“: Skirtu laiku jis taip ir nepribuvo (= neatėjo, neatvyko).

1.4.88.

priešakinis, -ė

nevart. r. „pažangus, -i“: priešakinė (= pažangi) idėja, mintis, pasaulėžiūra, priešakinis (= pažangus) mąstymas ir pan.

1.4.89.

prigulėti

nevart. r. „priklausyti, priderėti, pareiti“: Tie pinigai jam priguli (= priklauso, pridera). Tai priguli (= priklauso, pareina) ne nuo žmogaus valios.

1.4.90.

priimti vaistus

nevart. r. „gerti, vartoti vaistus“.

1.4.91.

prileisti trūkumų

= padaryti, pridaryti trūkumų; leisti atsirasti trūkumams.

1.4.92.

rastis

nevart. r. „būti“: Mūsų būstinė randasi (= yra) Kaštonų gatvėje. Kur tu dabar randiesi (= esi)?

1.4.93.

regimai

žr. 1.4.55.

1.4.94.

reiškia

nevart. r. „vadinasi, taigi“: Reiškia (= Vadinasi), tu rytoj neateisi? Reiškia, (= Taigi) dirbsime iki vėlumos.

1.4.95.

sąstatas

nevart. r. „sudėtis“: komandos, komiteto, tarybos ir pan. sąstatas (= sudėtis).

1.4.96.

sekantis, -i

 

nevart. r.: 1. „šis, -i, šitoks, -ia, toks, -ia“ (prieš išvardijimą): Vilniuje šiuo metu veikia sekančios (= šios, tokios) parodos: [...]; 2. „štai kas; štai kodėl“ (prieš aiškinimą): Atsakydamas į jūsų raštą pranešu sekantį (= štai ką): [...].

 

sekančiai

nevart. r. „taip, šitaip“.

1.4.97.

skaityti

 

nevart. r.: 1. „laikyti“ (ką kuo): Jis manęs žmogum neskaito (= nelaiko); 2. „manyti, būti tam tikros nuomonės, būti įsitikinusiam, -iai“: Skaitau (= Manau), kad jūsų nuomonė nėra teisinga.

1.4.98.

statyti:

 

 

statyti grafiką, planą, tvarkaraštį

= (su)daryti grafiką, planą, tvarkaraštį;

 

statyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus

= (pa)dėti, (pa)rašyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus;

 

statyti kandidatūrą

= (iš)kelti kandidatūrą;

 

statyti klausimą, reikalavimą, sąlygą

= (iš)kelti klausimą, reikalavimą, sąlygą;

 

statyti pažymį

= (pa)rašyti pažymį;

 

statyti protokolą

= (su)rašyti protokolą;

 

statyti tikslą

= (iš)kelti tikslą;

 

statyti kelią, dujotiekį

= (nu)tiesti kelią, dujotiekį;

 

statyti radiatorių, variklį, skaitiklį ir pan.

nevart. r. „įrengti, įtaisyti, pritaisyti, (į)dėti radiatorių, variklį, skaitiklį ir pan.“;

 

statyti telefoną

nevart. r. „(į)vesti telefoną“.

1.4.99.

aukščiau stovintis, -i (pareigūnas, įstaiga)

nevart. r. „aukštesnis, -ė, aukštesnysis, -ioji, vyresnis, -ė, vyresnysis, -ioji, viršesnis, -ė (pareigūnas, įstaiga)“.

1.4.100.

stovis:

 

 

ligonio, pastato stovis

= ligonio, pastato būklė;

 

dvasinis, moralinis stovis

= dvasinė, moralinė būsena.

1.4.101.

talpinti

nevart. r. „dėti, spausdinti“ (pvz., laikraštyje).

1.4.102.

tūlas, -a

nevart. r. „toks, -ia, kažkoks, -ia, vienas, -a, kuris ne kuris, kuri ne kuri“: Tūlas (= Vienas; Kažkoks) amerikiečių bankininkas užsisakė portretą.

1.4.103.

užbėgimas

nevart. r. „bėgimas“ (bėgimo varžybų etapas).

1.4.104.

uždaryti:

 

 

uždaryti akis

= užmerkti akis, užsimerkti;

 

uždaryti čiaupą

= užsukti čiaupą;

 

uždaryti knygą, sąsiuvinį

= užversti, užskleisti knygą, sąsiuvinį;

 

uždaryti sąrašą, kartoteką

= baigti (pildyti, rašyti) sąrašą, kartoteką;

 

uždaryti skėtį

= suglausti skėtį.

1.4.105.

užėjimas

nevart. r. „ėjimas“ (ėjimo varžybų etapas).

1.4.106.

užinteresuoti

nevart r. „suinteresuoti, sudominti“: Svarbiausia – užinteresuoti (= suinteresuoti, sudominti) pirkėją.

1.4.107.

užkrauti akumuliatorių

nevart. r. „įkrauti akumuliatorių“.

1.4.108.

užmanyti

nevart. r. „sumanyti, sugalvoti“: Jam pavyko užmanyti (= sumanyti, sugalvoti) naują šio uždavinio sprendimą.

 

užmanymas

nevart. r. „sumanymas“.

1.4.109.

užmetinėti

žr. 1.4.42.

1.4.110.

užnešti

nevart. r.: 1. „užtepti; užkrėsti“: užnešti (= užtepti) dažų, glaisto; užnešti (= užkrėsti) tinko ir pan.; 2. „pažymėti“: užnešti (= pažymėti) kontūrus, taškus ir pan.

1.4.111.

už(si)pilti automobilį, traktorių ir pan.

nevart. r. „į(si)pilti, pri(si)pilti (degalų) į automobilį, traktorių ir pan.“;

 

už(si)pilti benzino, kitų degalų (į automobilį)

= į(si)pilti, pri(si)pilti benzino, kitų degalų.

1.4.112.

užplaukimas

nevart. r. „plaukimas“ (plaukimo arba irklavimo varžybų etapas).

1.4.113.

už(si)dėti

žr. 1.4.28.

1.4.114.

užskaityti

nevart. r. „įskaityti“: Už laimėtą partiją žaidėjui užskaitomas (= įskaitomas) taškas.

 

užskaita

nevart. r. „įskaita“: Atlikus užskaitą (= įskaitą) įmonių skolos sumažėjo.

1.4.115.

užvažiavimas nevart. r.:

1. „važiavimas“ (automobilių, dviračių, motociklųir pan. varžybų etapas); 2. „jojimas“ (žirgų lenktynių etapas); 3. „pamaina (sanatorijoje, poilsio namuose)“.

1.4.116.

užvežimas (pvz., prekių)

nevart. r. „ko nors atvežimas (pvz., prekių), pristatymas“.

1.4.117.

vesti:

 

 

save vesti (vesti save)

= elgtis: Diskotekoje jis save vedė (= elgėsi) tiesiog nepakenčiamai;

 

vedantis, -i, vedantysis, -čioji specialistas, -ė

= vadovaujantis, -i, vadovaujantysis, -čioji specialistas, -ė;

 

vedantis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan.

= svarbiausias, pagrindinis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan.;

 

vedantysis ratas, velenas

= varantysis ratas, velenas.

1.4.118.

vieningas, -a

nevart. r. „vienodas, -a“: vieningi (= vienodi) mokesčiai, tarifai ir pan.

1.4.119.

žinoti

 

nevart. r.: 1. „mokėti“: Prastai žinau (= moku) anglų kalbą; 2. „išmanyti“: Jis nežino (= neišmano) technikos; 3. „pažinti“: Vadovai turi žinoti (= pažinti) savo pavaldinius.

  • Ignalinoje įvyko baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys
    2020-10-19

         Spalio 16 d. pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų istorijoje sostine tituluotoje Ignalinoje įvyko šio renginių ciklo, prasidėjusio dar vasarį, devintasis baigiamasis renginys. Šventiniame susitikime dalyvavo VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, jie padėkojo visiems lietuvių kalbos puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių organizatoriams bei dalyviams.

Visos naujienos Naujienų prenumerata
Klausiame
  • Kaip patiko Birutės Jonuškaitės diktanto tekstas „Milinė“?
  • Kaip vertinate diktantą pagal sunkumą?
  • Kokia diktanto žodžių rašyba nustebino? (Paminėkite keblesnius žodžius)
  • Kokios diktanto vietos sunkesnės ar keblesnės skyrybos požiūriu?